top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Kjønnsbalanse i styrene: Et skritt fremover for likestilling i Norge

I en progressiv verden hvor likestilling og mangfold er nøkkelord, gjør Norge nok en gang fremskritt. Regjeringen har nylig foreslått å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. Dette er en viktig og nødvendig endring som sikrer en bedre kjønnsbalanse i selskapsledelsen og sørger for at næringslivet utnytter den samlede kompetansen i samfunnet.


I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner, og syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i. Det er viktig å gjenkjenne at kompetanse ikke er kjønnsspesifikk, og at vi ikke kan la halvparten av befolkningen bli underrepresentert i lederposisjoner. Som næringsminister Jan Christian Vestre påpeker, er det på høy tid at vi tar i bruk kompetansen til begge kjønn for å fremme verdiskaping for både næringslivet og samfunnet som helhet.


Regjeringens forslag tar sikte på å stille krav til større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret. Dette er et bevisst og nødvendig skritt mot å fremme en offensiv likestillingspolitikk, og et initiativ som vil bidra til et mer likestilt arbeids- og næringsliv.


I løpet av de siste 20 årene har andelen kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper bare økt med 5 prosentpoeng, fra 15 til 20 prosent. Med dette tempoet vil det ta uforholdsmessig lang tid å oppnå kjønnsbalanse. Det er tydelig at vi trenger mer innsats og en bedre kultur for likestilling og mangfold.


Regjeringen har vist forståelse for at tiltakene ikke skal være mer omfattende enn nødvendig, og at de ikke bør omfatte de minste selskapene. Forslaget inneholder kriterier for hvilke selskaper som skal omfattes av lovkravene, basert på selskapenes størrelse, og det vil gjelde mellom 10 000 og 25 000 aksjeselskaper, noe som utgjør rundt 3-7 prosent av aksjeselskapene.


Statistikk viser at kjønnsrepresentasjonen i topposisjoner i næringslivet fortsatt er skjev. I de 200 største selskapene i Norge er 84,5 prosent av de administrerende direktørene og 87 prosent av styrelederne menn. I aksjeselskaper er 20 prosentav styremedlemmene og 17 prosent av de daglige lederne kvinner. Dessuten er kun 1 av 4 gründere kvinner. Disse tallene understreker viktigheten av å innføre tiltak som fremmer kjønnsbalanse i næringslivet.


Tiltakene som foreslås, inkluderer krav om representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak. Kravet til antall styremedlemmer av hvert kjønn avhenger av det totale antallet styremedlemmer. I styrer med tre medlemmer skal begge kjønn være representert, i styrer med fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to, og så videre.


Det er ingen tvil om at disse tiltakene er et skritt i riktig retning. De vil bidra til å fremme likestilling, styrke mangfoldet i næringslivet, og utnytte det fulle potensialet i samfunnet vårt. Når vi tar i bruk hele spekteret av tilgjengelig talent, kan vi skape mer robuste og innovative selskaper som er rustet til å møte fremtidens utfordringer. Så la oss omfavne dette fremskrittet, og jobbe sammen for å skape et mer likestilt og inkluderende næringsliv.

Comments


bottom of page