top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Nye endringer i offentleglova: Et skritt tilbake for offentlighet og demokrati?

1. mars 2023 sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et forslag til endringer i offentleglova, offentlighetsloven, til høring. Forslaget gir mulighet for å unnta ikke bare organinterne dokumenter, men også journalinnføringer som gjelder disse dokumentene, fra offentlighet. Dette foreslåtte tillegget i § 14 vil klargjøre at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom eInnsyn eller på annen måte​​.


Selv om forslaget har fått støtte fra noen kvartaler, som Statens helsetilsyn, som mener at det vil bidra til å sikre den frie, interne meningsutvekslingen i organene på en bedre måte​, er det grunn til å være kritisk.


For det første kan det være verdt å stille spørsmål ved om behovet for å beskytte den interne meningsutvekslingen i organene kan være tilstrekkelig grunn til å begrense offentlighetens innsyn. KS, Kommunesektorens organisasjon, har allerede uttrykt bekymring for at forslaget ikke er tilstrekkelig begrunnet, og det mangler holdepunkter for at kommunene har et reelt behov for denne endringen​.


For det andre, ved å tillate unntak fra offentlighet for journalinnføringer av organinterne dokumenter, gir vi statlige organer, kommunene og forvaltningen større makt til å avgjøre hvilke dokumenter som skal holdes utenfor offentlighetens rekkevidde. Dette kan potensielt begrense offentlighetens mulighet til å holde disse institusjonene ansvarlige for deres handlinger.


Transparens er et av de viktigste prinsippene i et fungerende demokrati. Vi er alle tjent med at forvaltningen er åpen og innsynbar. Endringene i offentleglova kan være et skritt i feil retning, og det er derfor viktig å følge denne prosessen nøye. Det står tross alt om mer enn bare organinterne dokumenter. Det står om tillit, demokrati og offentlig innsyn.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page