top of page

Din støttespiller i forsikrings- og erstatningssaker

Advokatfirmaet Sterk tilbyr bistand innen alle områder av forsikrings- og erstatningsretten, for både privatpersoner og bedrifter. Våre advokater hargod erfaring med å håndtere forsikringskrav, forhandle med selskaper og prøve saker for domstolene. Vi brenner for å hjelpe skadelidte med å få den erstatningen de har krav på etter ulykker og tap.

Å bli utsatt for en skade eller et tap kan snu opp ned på livet. I en slik situasjon er det lett å føle seg liten mot forsikringsselskapenes jurister og takstmenn. Men du har rettigheter, og disse skal vi hjelpe deg med å ivareta.

Som skadelidt har du krav på full erstatning for ditt økonomiske tap. Vi vil gi deg en grundig vurdering av saken din og de reelle utsiktene til å nå frem. Om nødvendig innhenter vi spesialisterklæringer og sakkyndige utredninger for å underbygge ditt krav. Vårt mål er alltid å oppnå et raskt og godt forlik i minnelighet. Men vi nøler ikke med å ta sakene hele veien til rettssalen dersom de ansvarlige ikke strekker seg langt nok.

For virksomheter tilbyr vi i tillegg råd om forsikringsportefølje og risikostyring. En ulykke eller et avbrudd kan være katastrofalt for bedriftens økonomi og omdømme. Vi kan hjelpe deg med å tette hullene i polisene, slik at du har ryggdekning når uhellet er ute. Vi kjenner forsikringsbransjens irrganger, og vet akkurat hvordan man sikrer best mulig dekning.

Tjenester

Domstolsbehandling

Forberedelse og gjennomføring av rettssak i alle rettsinstanser. Utforming av stevning, tilsvar, prosesskriv. Bevisføring og prosedyre.

Forhandling og mekling

Forhandlinger med motpart, forsikringsselskap eller andre. Deltakelse i rettsmekling eller utenrettslig tvisteløsning, voldgiftsbehandling.

Forsikringsstrategi

Gjennomgang og revisjon av bedriftens forsikringsportefølje. Implementering av forsikringsavtaler og rutiner. Risikovurdering.

Erstatningsansvar

Håndtering av erstatningskrav mot privatpersoner eller bedrifter pga. uaktsomhet eller objektivt ansvar. Regress, solidaransvar, lemping.

Rådgivning og dokumentasjon

Tolkning av forsikringsvilkår, polise og sikkerhetsforskrifter. Innhenting og fremleggelse av nødvendig dokumentasjon for å underbygge krav.

Forsikringsoppgjør

Inndrivelse av forsikringsoppgjør for tingskader, avbruddstap, tyveri, brann, vannskader mv. Skjønn ved uenighet om forsikringssum.

Personskadesaker

Bistand til å kreve erstatning etter alle typer personskader, som yrkesskade, trafikkulykke, pasientskade mv. Oppreisning og menerstatning.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hvordan beregnes tapt inntekt og utgifter til medisin?

Inntektstap og merutgifter beregnes konkret ut fra dokumentasjon og sannsynliggjøring. Tar hensyn til skatteplikt. Kan kreves fortløpende og som engangsbeløp.

Hva er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring er en privattegnet forsikring mot død eller medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Gir rett til engangsutbetaling.

Hva er regressansvar?

Regress er når forsikringsselskapet som har utbetalt erstatning, krever å få pengene tilbake fra den som var skyld i skaden. Forutsetter grov uaktsomhet.

Hva er en pasientskade?

Pasientskade er skade forårsaket av helsepersonells behandling eller mangel på behandling. Dekkes av pasientskadeloven og Norsk Pasientskadeerstatning.

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke eller skadelig påvirkning på arbeidsplassen. Dekkes av folketrygdloven.

Hva dekker en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring dekker erstatningsansvar man pådrar seg overfor tredjeperson. De fleste private har dette som del av husforsikringen. Bedrifter tegner egen avtale.

Kan man kreve erstatning hvis man er delvis medskyldig?

Ja, i de fleste tilfeller kan erstatningen settes ned etter skadelidtes medvirkning. Ansvaret kan også fordeles mellom flere skadevoldere.

Hva er objektivt erstatningsansvar?

Objektivt ansvar betyr at man blir erstatningsansvarlig selv om man ikke har utvist skyld. Må ha særskilt hjemmel i lov eller kontrakt, f.eks. bilansvarsloven.

Hva er forskjellen på tingskade og personskade?

Tingskade er skade på gjenstander, fast eiendom og dyr. Personskade er skade på menneskers liv og helse, inkludert psykiske skader.

Hva er forskjellen på forsikringsrett og erstatningsrett?

Forsikringsretten handler om forsikringsavtalene og forsikringsselskapenes plikter. Erstatningsretten handler om vilkårene for å kreve erstatning av skadevolder utenfor kontrakt.

Vi kjemper for din rett til rettferdig erstatning

Forsikrings- og erstatningsrett

bottom of page