top of page
Servet Yildiz Stêrk

SERVET YILDIZ STÊRK

ADVOKAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tilgjengelig på nett

Offentlige Anskaffelser

Maksimerer din suksess i offentlige kontrakter.


Årlig foretar det offentlige innkjøp av varer, tjenester samt bygge- og anleggsarbeider for rundt 600 milliarder kroner. For mange leverandører er disse anskaffelsene en viktig inntektskilde, og å vinne anbud kan ha stor betydning for verdiskapingen i små og mellomstore bedrifter. I tråd med anskaffelsesregelverket er det offentlige forpliktet til å gjennomføre konkurranser for innkjøp over kr 100 000. Regelverket, som springer ut fra EU-retten, kan være både omfattende og strikt, og det suppleres av et utall nasjonale og internasjonale avgjørelser som påvirker vurderingsprosessene. Målet med dette regelverket, som beskrevet i lov om offentlige anskaffelser § 1, er å fremme en effektiv bruk av samfunnets ressurser, opprettholde det offentliges integritet, og sikre allmennhetens tillit til at offentlige anskaffelser gjennomføres på en samfunnstjenlig måte. Dette oppnås ved at oppdragsgiveren følger grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Konkurranser av en viss størrelse må utlyses nasjonalt, og i enkelte tilfeller også innen hele EU for de større konkurransene. Konkurransen kan være enten en strengt lukket anbudskonkurranse, eller en konkurranse med forhandling. Det offentlige kan også utføre forberedende undersøkelser og ha dialog med leverandører før konkurransen, så lenge dette skjer innenfor regelverkets rammer. For de som er godt kjent med regelverket, fremstår det som mer dynamisk og gir det offentlige større handlingsrom enn det kan virke som fra utsiden. Det er viktig å huske at det offentliges valg påvirkes av at det offentlige skal overholde de grunnleggende prinsippene. Med omfattende erfaring innen feltet, kan advokat Servet Yildiz Stêrk bistå på alle trinn i anskaffelseskonkurransen, enten du representerer oppdragsgiversiden eller tilbudssiden. Servet Yildiz Stêrk tilbyr rådgivning til små og mellomstore bedrifter som inngir anbud til det offentlige, samt bistand til det offentlige selv. Vi tilbyr en innledende konsultasjon som varer i en time. Her får du muligheten til å presentere din sak og motta informasjon om ulike løsningsalternativer. Denne konsultasjonen kan enkelt bestilles direkte på vår nettside, hvor du velger en tid og dag som passer deg. Etter bestillingen mottar du en bekreftelse, og samtalen kan foregå enten på vårt kontor i Oslo eller online, alt etter hva som passer deg best. Hvis du etter konsultasjonen ønske

bottom of page