top of page
ADVOKAT STERK.png

Snakk med oss om sluttavtale

vi er spesialiserte advokater innen arbeidsrett

Sluttavtale

Sluttavtaler er en viktig del av arbeidslivet, og gir både arbeidsgiver og arbeidstaker en mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på en ryddig og forutsigbar måte. De gir arbeidsgiveren økonomisk kontroll og unngår formelle prosesser, mens arbeidstakeren får en klar avslutning og ofte en økonomisk kompensasjon. Forståelse av sluttavtaler er viktig for å sikre rettferdige og hensiktsmessige avslutninger av arbeidsforhold.

Hva kan vi bistå med

Usikker på om vi kan bistå deg? Kontakt oss så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Hjelp ved usaklig oppsigelse

En ansatt som anser seg å være offer for en urimelig avskjedigelse, kan forespørre om å delta i forhandlinger. Kravet om slik dialog skal framlegges skriftlig innen to uker etter mottak av avskjedigelsen.

Sad Portrait

Sluttpakker

Prosessen med oppsigelse kan være utfordrende både for virksomheten og de ansatte. Derfor kan det være i begge partenes interesse å inngå en avtale om å avslutte arbeidsforholdet, fremfor å starte en slik prosedyre.

Signing a Contract

Nedbemmaning

Å redusere antallet ansatte i en bedrift, eller det som ofte kalles nedbemanning, er en utfordrende oppgave for både den som må si opp folk, og for de som blir oppsagt. Mange selskaper har som mål å gjøre denne prosessen så effektiv og økonomisk hensiktsmessig som mulig, samtidig som de prøver å minimere negativ innvirkning på virksomhetens drift.

Colleagues at Work

Omstrukturering

I visse situasjoner er det nødvendig å si opp ansatte for å sikre virksomhetens fremtidige drift. Vi støtter deg i denne prosessen, med fokus på å beskytte dine interesser på best mulig måte.

Office

Permittering

Permittering er når en arbeidstaker midlertidig blir fritatt fra plikten til å arbeide. Det er en midlertidig løsning som brukes som et alternativ til oppsigelse. Årsakene til permitteringen kan være forskjellige forhold hos arbeidsgiveren, som for eksempel tap av oppdrag, brann på arbeidsplassen, oversvømmelse, koronapandemi, mangel på bestillinger, overfylte lagre eller ulykker.

Sad

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Ofte stilte spørsmå

Ofte stilte spørsmål

Få svar på viktige spørsmål om sluttavtaler, inkludert hva det er, forskjellen mellom oppsigelse og sluttavtale, fordelene for arbeidsgiver, arbeidstakerens rettigheter, og hva en typisk sluttavtale inneholder. Utforsk disse spørsmålene og lær mer om prosessen rundt sluttavtaler og dine rettigheter som arbeidstaker.

 • Støtte gjennom en tøff tid
  En eldre mann ble utsatt for en alvorlig ulykke som førte til varige skader og betydelig tap av livsutfoldelse. Advokat Stêrk hjalp ham med å navigere gjennom det komplekse erstatningssystemet, og sikret en betydelig menererstatning som ga ham økonomisk trygghet i en ellers utfordrende tid.
 • Veien tilbake etter trafikkulykke
  En ung kvinne ble alvorlig skadet i en trafikkulykke, noe som resulterte i varige fysiske skader og betydelig tap av livsutfoldelse. Advokat Stêrk hjalp henne med å fremsette krav om menererstatning, og sikret en erstatning som reflekterte hennes tap og bidro til å lette hennes overgang til et nytt liv etter ulykken.
 • Vold i hjemmet over en lengre periode
  En kvinne ble utsatt for vold i hjemmet over en lengre periode. Hun klarte til slutt å bryte ut av det voldelige forholdet og søkte hjelp hos advokat Stêrk for å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp henne med å dokumentere volden hun hadde blitt utsatt for og de psykiske skadene hun hadde fått som følge av dette. Kvinnen fikk innvilget erstatning som dekket hennes psykologutgifter og tapte inntekt, samt menerstatning for den varige psykiske skaden hun hadde fått.
 • Fysiske og psykiske skader
  En ung kvinne ble utsatt for en alvorlig voldshendelse som resulterte i betydelige fysiske og psykiske skader. Hun kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp med å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp henne med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn søknaden til Kontoret for voldsoffererstatning. Etter en tid fikk kvinnen innvilget erstatning som dekket hennes tapte inntekt og medisinske utgifter, samt menerstatning for varig medisinsk invaliditet.
 • Uprovosert angrep på vei hjem fra jobb
  En mann ble utsatt for et uprovosert angrep på vei hjem fra jobb. Han ble alvorlig skadet og kunne ikke lenger jobbe i sin tidligere stilling. Mannen kontaktet advokat Stêrk for hjelp med å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp ham med å dokumentere skadene og det økonomiske tapet han hadde lidt. Mannen fikk til slutt innvilget erstatning som dekket hans tapte inntekt og fremtidige inntektstap.
 • Hva er oppreisningserstatning?
  Oppreisningserstatning kan kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Denne skal dekke skade av ikke-økonomisk art. Erstatningen fastsettes til et beløp som er rimelig for den tort og smerte som voldsofferet er utsatt for.
 • Hva skjer hvis jeg har spørsmål knyttet til voldsoffererstatning?
  Hvis du har spørsmål knyttet til voldsoffererstatning, kan du ta kontakt med en advokat Servet Yildiz Stêrk. Advokat Stêrk kan bistå med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.
 • Hvordan kan en advokat hjelpe i en voldsoffersak?
  En advokat kan bistå med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og hjelpe med å få den erstatningen man har krav på. Man kan også ha krav på bistandsadvokat oppnevnt av retten dersom visse vilkår er oppfylt.
 • Hvilke tap dekker voldsoffererstatningen?
  Voldsoffererstatningen kan dekke skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen, samt påført og fremtidig inntektstap som følge av skaden.
 • Hvem dekker advokatutgiftene i forbindelse med voldsoffererstatning?
  Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i en søknad om erstatning, aksepterer de også å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med dette.
 • Hvilke vilkår må være oppfylt for å ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?
  Den straffbare handlingen må ha krenket livet, helsen eller friheten. Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at kravet om voldsoffererstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen. Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen faktisk har skjedd.
 • Hvem kan voldsoffererstatningen rettes mot?
  Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen. Men hvis gjerningspersonen for eksempel ikke har tilstrekkelig med økonomiske midler, nekter å betale for seg eller er ukjent, kan kravet rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning kan kreves dersom voldsofferet har fått en skade som er varig og betydelig, og medfører en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15 %. VMI fastsettes ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hva er voldsoffererstatning?
  Voldsoffererstatning er en erstatning man kan ha krav på dersom man har blitt utsatt for en straffbar handling som har ført til personskade. Dette kan være økonomiske tap som følge av voldshandlingen, eller for skader som har ført til varig medisinsk invaliditet.
 • En ung familie mister sin forsørger
  En ung familie bestående av en mor og to små barn opplevde en tragisk hendelse da faren i familien døde i en arbeidsulykke. Faren var hovedforsørgeren i familien, og hans bortgang førte til et stort økonomisk tap for familien. Med hjelp fra advokat Servet Yildiz Stêrk, klarte familien å søke om og motta forsørgertapserstatning. Dette bidro til å lette den økonomiske byrden og sikre en stabil fremtid for barna.
 • En eldre ektefelle mister sin partner
  En eldre kvinne mistet sin ektemann etter en langvarig sykdom. Selv om hun hadde sin egen pensjon, var hun delvis avhengig av ektemannens inntekt for å dekke sine levekostnader. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp henne med å søke om forsørgertapserstatning, noe som gjorde at hun kunne opprettholde sin levestandard.
 • En student mister sin forsørger
  En universitetsstudent opplevde et stort tap da hennes far, som hadde støttet henne økonomisk gjennom studiene, plutselig døde. Uten faren sin, stod hun overfor store økonomiske utfordringer. Med hjelp fra advokat Servet Yildiz Stêrk, klarte hun å søke om forsørgertapserstatning, noe som gjorde at hun kunne fullføre utdannelsen sin uten unødvendig økonomisk stress.
 • Hva er noen eksempler på forskjellige typer pasientskader?
  Eksempler på pasientskader kan være fødselsskader, forsinket diagnose av kreft og andre sykdommer, infeksjoner, nerveskader, skader etter tannbehandling, og dødsfall.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Du kan ha krav på menerstatning uavhengig av økonomisk tap, men skaden må medføre minst 15 % varig medisinsk invaliditet for at du skal ha krav på erstatning.
 • Kan jeg få dekket utgifter til advokat i en pasientskadesak?
  Hvis NPE har akseptert at det foreligger en pasientskade, vil de dekke utgifter til advokat.
 • Hva betyr det at det må være årsakssammenheng?
  Årsakssammenheng betyr at det må være en direkte sammenheng mellom behandlingssvikten og skaden. Hvis skaden skyldes noe annet, for eksempel lidelsen du ble behandlet for i utgangspunktet, finnes det ingen årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden.
 • Hva er Pasientskadenemnda?
  Pasientskadenemnda (PSN) er en selvstendig og uavhengig klagenemnd som behandler klager på vedtak fra NPE.
 • Hva kan en advokat hjelpe med i en pasientskadesak?
  En advokat kan hjelpe med å melde krav om pasientskadeerstatning til NPE, utredning av saken, kommentarer og innspill til NPEs sakkyndige vurdering, utforming av et detaljert erstatningskrav, forhandlinger med NPE om erstatningens størrelse, klage til Pasientskadenemnda, kommentarer og innspill til PSNs sakkyndige vurdering, oppnå riktige erstatningsoppgjør, vurdering av om du bør gå til rettssak, og være advokat i en eventuell rettssak.
 • Hva er ansvarsgrunnlaget i en pasientskadesak?
  Ansvarsgrunnlaget i en pasientskadesak er at det må ha forekommet en svikt ved behandlingen. I noen tilfeller kan du likevel ha krav på erstatning selv om skaden ikke skyldes en svikt, for eksempel hvis skaden følger av en vaksine.
 • Hva er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)?
  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat hvor du kan søke om erstatning hvis du har blitt skadet som følge av medisinsk behandling.
 • Hva er pasientskadeerstatning?
  Pasientskadeerstatning er erstatning du kan søke om hvis du har blitt skadet som følge av medisinsk behandlingssvikt. Tre grunnleggende vilkår må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning: det må være et ansvarsgrunnlag, det må være en årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden, og skaden må ha forårsaket et økonomisk tap.
 • Hva er en pasientskade?
  En pasientskade er enhver skade som er resultatet av medisinsk behandlingssvikt. Dette kan variere fra mindre skader til store invalidiserende skader, og inkluderer også dødsfall.
 • Komplikasjoner etter en rutinemessig operasjon
  En klient kom til Advokat Servet Yildiz Stêrk etter å ha opplevd komplikasjoner etter en rutinemessig operasjon. Klienten hadde blitt lovet en rask bedring, men i stedet opplevde vedkommende alvorlige smerter og begrensninger i hverdagen. Advokat Stêrk hjalp klienten med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn en klage til Pasientskadenemnda. Etter en grundig gjennomgang av saken, ble klienten tilkjent erstatning for den unødvendige lidelsen.
 • feildiagnostisert
  En annen klient hadde blitt feildiagnostisert av sin fastlege, noe som førte til at en alvorlig sykdom ikke ble oppdaget i tide. Dette resulterte i en forverring av klientens helsetilstand og nødvendigheten av mer intensiv behandling. Advokat Stêrk tok saken til Pasientskadenemnda, hvor det ble fastslått at fastlegen hadde brutt god praksis i sin diagnostisering. Klienten mottok erstatning for den unødvendige lidelsen og de ekstra medisinske kostnadene.
 • Bivirkninger etter en medisinering
  En tredje klient hadde opplevd alvorlige bivirkninger etter en medisinering. Legen hadde ikke informert klienten om disse potensielle bivirkningene, og klienten følte seg derfor sviktet av helsevesenet. Advokat Stêrk hjalp klienten med å dokumentere bivirkningene og sende inn en klage til Pasientskadenemnda. Nemnda konkluderte med at legen hadde brutt sin informasjonsplikt, og klienten ble tildelt erstatning for den lidelsen vedkommende hadde gjennomgått.
 • Bilulykke med flere involverte kjøretøy
  En person var involvert i en bilulykke der flere kjøretøy var involvert. Det var uklart hvem som var ansvarlig for ulykken, og forsikringsselskapene nektet å betale erstatning. Personen kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk gjennomgikk bevisene, forhandlet med forsikringsselskapene og sørget for at personen fikk den erstatningen vedkommende hadde krav på.
 • Syklist påkjørt av bil
  En dag mens en syklist var på vei hjem fra jobb, ble vedkommende påkjørt av en bil. Syklisten ble alvorlig skadet og måtte gjennomgå flere operasjoner. Vedkommende kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for å hjelpe med å kreve erstatning fra bilførerens forsikringsselskap. Advokat Stêrk hjalp med å samle nødvendig dokumentasjon, forhandle med forsikringsselskapet og sikret at syklisten fikk den erstatningen vedkommende hadde krav på.
 • Fotgjenger skadet i trafikkulykke
  En fotgjenger ble truffet av en bil som ikke stoppet for fotgjengerfeltet. Fotgjengeren pådro seg alvorlige skader og kunne ikke jobbe i flere måneder. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp fotgjengeren med å navigere gjennom prosessen med å kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt, medisinske utgifter og lidelse.
 • Press til å signere sluttavtale
  En tredje klient, en IT-ingeniør, følte seg presset til å signere en sluttavtale etter en omstrukturering i selskapet. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk, som hjalp ham med å vurdere alternativene og forhandle frem en bedre avtale som ga ham mer tid til å finne en ny jobb og en høyere kompensasjon.
 • Uklare vilkår i sluttavtalen
  En annen klient, en markedsføringskonsulent, ble tilbudt en sluttavtale, men var usikker på vilkårene. Advokat Servet Yildiz Stêrk gikk gjennom avtalen med henne, forklarte konsekvensene av hver klausul, og hjalp henne med å forhandle frem bedre vilkår.
 • Uenighet om sluttvederlag
  En klient, en prosjektleder, ble tilbudt en sluttavtale som han mente ikke reflekterte hans mange år i selskapet. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å forhandle frem en mer rettferdig sluttavtale som inkluderte et høyere sluttvederlag, samt en god referanse for fremtidige jobbsøknader.
 • Reduksjon i lønn
  En annen klient, en salgsleder, fikk en endringsoppsigelse som reduserte lønnen hans med 20%. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokaten argumenterte for at lønnsreduksjonen var for drastisk og ikke reflekterte klientens rolle og ansvar i selskapet. Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble lønnsreduksjonen redusert til 5%.
 • Endring i arbeidstid
  En klient, en sykepleier, ble gitt en endringsoppsigelse hvor arbeidstiden hennes ble endret fra dagtid til nattid. Hun hadde små barn og kunne ikke jobbe om natten. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp henne med å utfordre endringsoppsigelsen, og argumenterte for at endringen var urimelig og forstyrret klientens familieliv. Saken ble løst til klientens fordel, og hun kunne fortsette å jobbe på dagtid.
 • Endring i arbeidssted
  En tredje klient, en IT-konsulent, fikk en endringsoppsigelse som flyttet arbeidsstedet hans fra Oslo til Bergen. Han kunne ikke flytte på grunn av familiære forpliktelser. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å utfordre endringsoppsigelsen, og argumenterte for at flyttingen var urimelig og forstyrret klientens familieliv. Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble klienten tilbudt en løsning hvor han kunne jobbe hjemmefra og bare reise til Bergen for periodiske møter.
 • Hva innebærer en endringsoppsigelse for tilleggsgoder?
  En endringsoppsigelse kan også påvirke tilleggsgoder som arbeidstakeren mottar. Dette kan være alt fra bonusordninger, firmabil, telefonavtaler, etc. Arbeidsgiveren må i slike tilfeller vurdere om endringene er innenfor styringsretten, eller om det kreves en endringsoppsigelse.
 • Hvordan er saksbehandlingen ved endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse gjelder de samme saksbehandlingsreglene som ved ordinære oppsigelser. Det innebærer at det må gjennomføres drøftelser med den ansatte og eventuelt tillitsvalgte slik at saken er så godt opplyst som mulig før beslutningen tas.
 • Hvordan kan lønnssystemet endres ved en endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse kan arbeidsgiveren også foreslå endringer i lønnssystemet, for eksempel fra fastlønn til provisjon, eller omvendt. Dette vil kreve samtykke fra arbeidstakeren, eller at arbeidsgiveren går veien om en endringsoppsigelse. Det vil være av betydning om endringen av lønnssystemet vil påvirke de månedlige og årlige utbetalingene.
 • Hva skjer ved endringsoppsigelse ved endringer i tilleggsgoder?
  Hvorvidt en arbeidsgiver kan foreta endringer i godtgjørelser, tillegg og andre goder enn lønn, avhenger av om godtgjørelsene utgjør en del av lønnsbetingelsene eller om dette er tilleggsgoder.
 • Når må en arbeidsgiver gi en endringsoppsigelse?
  En arbeidsgiver må gi en endringsoppsigelse når de ønsker å gjøre endringer som går utover styringsretten, som for eksempel å sette ned lønnen til en arbeidstaker. Dette må skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse.
 • Hvilke rettigheter har en arbeidstaker ved en endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse har arbeidstakeren rett til å motsette seg endringene, og kan velge å si opp sin stilling med kortere oppsigelsestid. Arbeidstakeren har også rett til å kreve forhandlinger, og kan eventuelt bringe saken inn for domstolene for å få vurdert om endringsoppsigelsen er saklig.
 • Hva skjer ved endring fra fastlønn til provisjon eller motsatt?
  Endringer i lønnssystemer kan også forekomme. Dersom det er avtalt en fast års- eller månedslønn vil det være av betydning om endringen av lønnssystemet vil påvirke de månedlige og årlige utbetalingene.
 • Hva er endringsoppsigelse?
  Endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp den eksisterende arbeidsavtalen og tilbyr en ny arbeidsavtale med endrede vilkår. Dette kan skje når det er behov for endringer som går utover arbeidsgivers styringsrett.
 • Hva skjer ved endringsoppsigelse og lavere lønn?
  Hvis en arbeidsgiver ønsker å sette ned lønnen til en arbeidstaker, kan dette ikke gjøres i kraft av styringsretten. Dette må skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse. Hvis samtykke ikke gis fra arbeidstakeren, må arbeidsgiver velge mellom å si opp arbeidsavtalen eller å beholde de eksisterende lønnsbetingelsene.
 • Når kan en arbeidsgiver gi en endringsoppsigelse?
  En arbeidsgiver kan gi en endringsoppsigelse når det er behov for større endringer som vil endre grunnpreget i arbeidsforholdet. Dette kan være forankret i enten bedriftens eller arbeidstakerens forhold.
 • Arbeidskonflikt
  En arbeidstaker var involvert i en konflikt med en kollega som påvirket arbeidsmiljøet negativt. Arbeidstakeren kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp med å megle i konflikten, forhandle med arbeidsgiveren og sørget for at arbeidsmiljøet ble forbedret.
 • Diskriminering på arbeidsplassen
  En arbeidstaker opplevde diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin etniske bakgrunn. Arbeidstakeren kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for å hjelpe med å ta opp saken med arbeidsgiveren. Advokat Stêrk hjalp med å dokumentere diskrimineringen, forhandle med arbeidsgiveren og sikret at arbeidstakeren ble behandlet rettferdig.
 • Usakelig oppsigelse
  En arbeidstaker ble urettmessig oppsagt fra sin stilling. Arbeidstakeren tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stærk for bistand med å bestride oppsigelsen. Advokat Stærk bisto med å innhente nødvendig dokumentasjon, forhandle med arbeidsgiver og sikre at arbeidstakeren fikk den rettferdigheten og erstatningen han hadde krav på ifølge arbeidsmiljøloven.
 • Hva er forskjellen mellom oppsigelse og sluttavtale?
  Ved oppsigelse avsluttes arbeidsforholdet av arbeidsgiver, mens en sluttavtale er en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.
 • Hva er fordelene med en sluttavtale for arbeidsgiver?
  Arbeidsgiver får full oversikt og økonomisk kontroll, og unngår formelle prosesser og risikoer forbundet med oppsigelse.
 • Har arbeidstaker rett til en sluttavtale?
  Nei, arbeidstaker har ikke rettslig krav på å motta en sluttpakke. Det er imidlertid blitt en vanlig løsningsmekanisme fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene.
 • Hva inneholder en typisk sluttavtale?
  En sluttavtale inneholder vanligvis enighet om at arbeidsforholdet avsluttes, sluttvederlag (som oftest lønn i oppsigelsestiden pluss eventuelt ytterligere sluttvederlag), og kan også inneholde oppreisningserstatning, bestemmelser om konfidensialitet, tidspunkt for fratredelse, lengden av oppsigelsestiden, tilbakelevering av utstyr, og regulering av eventuelle konkurranse- eller kundeklausuler.
 • Hva er en sluttavtale?
  En sluttavtale, også kjent som en sluttpakke eller fratredelsesavtale, er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte et arbeidsforhold.
 • Hvordan kan en sluttavtale bidra til å redusere frustrasjon ved nedbemanning?
  Ved å tilby en sluttpakke som gir den ansatte fri med lønn i oppsigelsestiden, eller ytterligere goder, kan dette ofte redusere frustrasjon og irritasjon hos arbeidstakeren, og minimere risikoen for dyre og tidkrevende tvister knyttet til oppsigelsens saklighet.
 • Hva er en forhåndsavtalt sluttavtale?
  En forhåndsavtalt sluttavtale, ofte kalt en "fallskjerm", er en avtale mellom arbeidsgiver og virksomhetens øverste leder om at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke skal komme til anvendelse. Denne avtalen innebærer at arbeidsgiver ikke trenger å vise til noe saklig grunnlag for å si opp lederen.
 • Hva er en arbeidskonflikt?
  En arbeidskonflikt er en uenighet eller konflikt på arbeidsplassen som kan oppstå mellom arbeidstakere, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette kan være relatert til arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, oppgavefordeling, kommunikasjon, eller andre aspekter ved arbeidsforholdet. Det er viktig å håndtere slike konflikter på en konstruktiv måte for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Hva skjer ved oppsigelse?
  Ved oppsigelse skal arbeidsgiver følge bestemte prosedyrer, inkludert å gi en skriftlig oppsigelse og å holde et drøftingsmøte med arbeidstakeren før oppsigelsen blir effektiv.
 • Hva er arbeidstakers rettigheter?
  Arbeidstakers rettigheter inkluderer rett til lønn og ferie, rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, rett til å organisere seg og rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 • Hva er en arbeidsavtale?
  En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som fastsetter vilkårene for arbeidsforholdet, inkludert lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver.
 • Hva er personvern i arbeidslivet?
  Personvern i arbeidslivet handler om hvordan arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om arbeidstakerne. Arbeidsgiver må blant annet sørge for at behandlingen av personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).
 • Hva er arbeidsgivers plikter?
  Arbeidsgivers plikter inkluderer plikt til å betale lønn, plikt til å sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø, plikt til å følge reglene om arbeidstid og plikt til å respektere arbeidstakers rettigheter.
 • Hva er en konkurranseklausul?
  En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos konkurrerende virksomheter eller starte egen konkurrerende virksomhet etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 • Hva er en tariffavtale?
  En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en fagforening. Tariffavtalen fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne som er omfattet av avtalen.
 • Hva er arbeidsrett?
  Arbeidsrett er et rettsområde som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og regulerer blant annet ansettelse, arbeidsvilkår, oppsigelse og arbeidsmiljø.
 • Byggearbeideren
  En byggearbeider i 50-årene falt fra en stige på en byggeplass og pådro seg alvorlige skader i ryggen. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp med yrkesskadesaken. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hans leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks grundige arbeid, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Sykepleieren
  En sykepleier ble utsatt for en nålestikkulykke på jobb og utviklet deretter en alvorlig infeksjon. Hun tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk for å få hjelp til å søke om yrkesskadeerstatning. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hennes leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks innsats, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Lastebilsjåføren
  En lastebilsjåfør ble skadet i en alvorlig trafikkulykke mens han var på jobb. Han tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk for å få hjelp til å søke om yrkesskadeerstatning. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hans leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks innsats, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Hvilke erstatningsposter er aktuelle ved yrkesskade?
  Dersom du får en skade på jobb, har du krav på flere erstatningsposter. Disse inkluderer menerstatning (for tap av livsutfoldelse), inntektstaperstatning (for både påført inntektstap og fremtidig inntektstap), erstatning for redusert evne til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet, dekning av nødvendige behandlingsutgifter knyttet til yrkesskaden/sykdommen, og renter knyttet til både påført inntektstap og påførte utgifter.
 • Hva sier folketrygdloven om yrkesskade?
  Folketrygdloven gir visse særfordeler hvis du får en skade på jobb. Dette inkluderer lavere egenandeler til medisinsk behandling og utstyr, samt bedre rettigheter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Hva sier yrkesskadeforsikringsloven?
  Yrkesskadeforsikringsloven kommer i tillegg til folketrygdloven og gir full erstatning for deg som har fått en yrkesskade. Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikringen for sine ansatte.
 • Hva er en yrkesskade?
  En yrkesskade er en skade eller sykdom som oppstår som følge av en arbeidsulykke. Dette inkluderer også dødsfall. En arbeidsulykke er en ytre hendelse eller begivenhet som skjer plutselig eller uventet, mens du er i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.
 • Hvilke erstatningsvilkår må være oppfylt for å få erstatning for yrkesskade?
  For at du skal ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom ulykken/hendelsen og skaden/sykdommen, og mellom skaden/sykdommen og det økonomiske tapet
 • Har arbeidsgiver plikt til å tegne yrkesskadeforsikring?
  Ja, alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må tegne egen forsikring hos forsikringsselskapet og NAV for å være forsikret mot yrkesskade.
 • Hva er en arbeidsulykke?
  En arbeidsulykke er en plutselig og uventet ytre hendelse som skjer mens du er i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Dette kan inkludere skader forårsaket av fall, eksplosjoner eller støt, samt skader forårsaket av kraftanstrengelser eller bevegelser i kroppslig uheldige stillinger, som ved løft eller vridninger.
 • Hva innebærer "loss of license", eller såkalt tap av helseattest?
  "Loss of license" refererer til situasjoner hvor du mister din helseattest og dermed ikke lenger kan utføre ditt yrke. Dette er spesielt relevant for yrker som krever en gyldig helseattest, som for eksempel piloter og sjømenn. I slike tilfeller kan en lisensforsikring gi deg krav på erstatning fra forsikringsselskapet hvor det er tegnet lisensforsikring.
 • Hva er en yrkessykdom?
  En yrkessykdom er en sykdom som er et resultat av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Sykdommen må også være en av de nevnte i forskriften over yrkessykdommer.
 • Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en yrkesskade?
  Først bør du oppsøke lege for å få dokumentert skadene dine. Deretter bør yrkesskaden registreres så fort som mulig til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er også viktig å dokumentere eventuelle plager du har etter en yrkesskade.
 • Stått imot ugyldig oppsigelse: arbeidstakerens seier med advokat Servet Yildiz Stêrk
  En ansatt ble innkalt til et drøftelsesmøte etter en plutselig endring i ledelsen. Arbeidstakeren følte seg usikker og fryktet en ugyldig oppsigelse. Han kontaktet Advokat Yildiz Stêrk for juridisk rådgivning og hjelp. Stêrk assisterte ham under drøftelsesmøtet, representerte hans interesser og sikret at hans rettigheter ble opprettholdt. Takket være Stêrks innsats ble oppsigelsen trukket tilbake og arbeidstakeren kunne fortsette i jobben. Arbeidstakeren roste Stêrks ekspertise og engasjement, og var takknemlig for å ha fått nødvendig støtte i en kritisk fase av sin karriere.
 • Reddet virksomheten: en tøff beslutning med advokat Servet Yildiz Stêrk
  En arbeidsgiver sto overfor den vanskelige beslutningen om å si opp en langvarig ansatt på grunn av økonomiske utfordringer i virksomheten. Vedkommende ønsket å håndtere situasjonen på en rettferdig og lovlig måte, men var usikker på hvordan prosessen skulle gjennomføres. Advokat Yildiz Stêrk ble konsultert for å veilede gjennom oppsigelsesprosessen og drøftelsesmøtet. Med hans veiledning ble prosessen gjennomført på en ryddig måte, noe som sikret at alle parter ble behandlet rettferdig og i henhold til loven. Arbeidsgiveren uttrykte takknemlighet for Stêrks profesjonalitet og empati gjennom hele prosessen.
 • På kanten av usikkerhet: En arbeidstakers reise
  En ansatt i en større industriell bedrift i Stavanger ble uventet permittert i begynnelsen av 2023. Han ble overrasket og usikker, med mange ubesvarte spørsmål om sin økonomiske og yrkesmessige fremtid. I sin søken etter klarhet og veiledning, tok han kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk. Stêrk, kjent for sin sterke forpliktelse til klientene sine, tok seg tid til å forstå detaljene i klientens situasjon. Han forklarte grundig hva permittering innebærer, hva klientens rettigheter var, og hvilke alternativer han hadde. Med Stêrk' hjelp, var den permitterte i stand til å navigere gjennom denne usikre perioden med større selvsikkerhet. Han visste at han hadde en sterk advokat ved sin side, klar til å hjelpe og representere ham hvis det skulle bli nødvendig. Begge disse historiene illustrerer hvordan advokat Servet Yildiz Stêrk' sterke kompetanse og dedikasjon til klientene sine kan gjøre en stor forskjell i komplekse og utfordrende situasjoner knyttet til permittering.
 • Navigering gjennom urolige farvann: En arbeidsgiver sin historie
  En liten, men voksende tech-bedrift i Oslo, stod overfor utfordringer i 2023. Selskapet opplevde en uventet nedgang i etterspørselen på grunn av globale økonomiske utfordringer. Ledelsen innså at de måtte ta tøffe beslutninger for å holde virksomheten flytende, og begynte å vurdere permitteringer. Usikker på hvordan de skulle navigere i denne komplekse situasjonen, søkte de råd hos advokat Servet Yildiz Stêrk. Med sin sterke ekspertise innen arbeidsrett og permitteringer, guidet Stêrk dem gjennom prosessen, og sørget for at de overholdt alle relevante lover og reguleringer. Han hjalp dem med å utforme en saklig og rettferdig utvelgelsesprosess og sørget for at alle nødvendige varsler ble gitt i henhold til loven. Takket være Stêrk' dyktige rådgivning, klarte bedriften å navigere gjennom denne utfordrende perioden på en lovlig og etisk måte, samtidig som de minimerte uro blant ansatte og opprettholdt sin gode omdømme i bransjen.
 • Hva skjer hvis en arbeidstaker gjentatte ganger avlyser eller utsetter drøftelsesmøtet?
  Hvis den ansatte gjentatte ganger avlyser eller utsetter møtet, kan arbeidsgiver til slutt gå til oppsigelse uten at det er avholdt drøftelsesmøte med arbeidstakeren først.
 • Er det nødvendig med et drøftelsesmøte før oppsigelse?
  Ja, som hovedregel skal arbeidsgiver avholde et drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed kan gis. Dette er imidlertid bare så langt det er praktisk mulig.
 • Når skal en arbeidsgiver avholde et drøftelsesmøte?
  Arbeidsgiver skal som hovedregel avholde et drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed kan gis.
 • Hva er formålet med et drøftelsesmøte?
  Formålet med et drøftelsesmøte er at arbeidstaker skal få mulighet til å komme med sitt synspunkt på oppsigelse, før endelig beslutning blir tatt av arbeidsgiver.
 • Hvilke krav er det til innkallingen til et drøftelsesmøte?
  Det er ingen lovbestemte formkrav til innkallingen til et drøftelsesmøte. Imidlertid anbefales det at arbeidsgiver sender en skriftlig innkalling, med informasjon om hva innkallingen gjelder samt orientering om arbeidstakers rett til å ha med en tillitsvalgt i møtet.
 • Hva skal arbeidsgiver gjøre hvis det ikke er mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte?
  Hvis det ikke har vært mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte, anbefales det at arbeidsgiver konsulterer med en advokat før oppsigelse eller avskjed gis.
 • Hva skal innholdet i et drøftelsesmøte være?
  Innholdet i drøftelsesmøtet vil være avhengig av om det vurderes oppsigelse på grunn av forhold ved arbeidstakeren selv eller forhold ved virksomheten. Generelt må arbeidsgiver informere den ansatte om hvorfor man vurderer oppsigelse eller avskjed.
 • Har en arbeidstaker rett til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet?
  Ja, en arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet. Tillitsvalgt kan også være en juridisk rådgiver, som for eksempel en advokat.
 • Hva skjer hvis arbeidstakeren ikke møter opp til drøftelsesmøtet?
  Hvis en arbeidstaker ikke møter opp til drøftelsesmøtet, må det vurderes konkret for det enkelte tilfellet om arbeidsgiver kan gi oppsigelse eller avskjed uten å tilby den ansatte et nytt møte.
 • Hva er hensikten med et drøftelsesmøte?
  Hensikten med et drøftelsesmøte er å drøfte grunnlaget for hvorfor en arbeidsgiver vurderer oppsigelse med den arbeidstakeren det gjelder.
 • Arbeidstaker i endringstider
  En erfaren medarbeider i en stor internasjonal organisasjon ble overrasket da hun ble informert om nedbemanning som et resultat av strukturelle endringer i selskapet. Hun var usikker på sine rettigheter og mulige utfall. I denne utfordrende tiden søkte hun råd fra Advokat Servet Yildiz Stêrk. Med hans omfattende forståelse av arbeidsrett, var han i stand til å veilede henne gjennom prosessen og sikre at hennes rettigheter ble ivaretatt. Hans engasjement og profesjonelle støtte bidro til at hun opplevde en rettferdig og verdig avslutning på sin tid i selskapet, og kunne se fremover mot nye muligheter med tillit.
 • Den nødvendige omstillingen
  En ledende aktør innen teknologibransjen opplevde uventede markedsforandringer som krevde en rask og strategisk omstilling. Bedriften sto overfor utfordrende beslutninger, inkludert potensiell nedbemanning. Ledelsen ønsket å håndtere situasjonen på en mest mulig etisk og juridisk korrekt måte. De søkte råd fra Advokat Servet Yildiz Stêrk, som ga omfattende veiledning gjennom nedbemanningsprosessen. Med hans dyktige håndtering og juridiske ekspertise, klarte bedriften å navigere gjennom den vanskelige prosessen på en rettferdig og transparent måte, samtidig som de opprettholdt et positivt arbeidsmiljø.
 • Hva er styringsretten?
  Styringsretten er arbeidsgiverens rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Dette inkluderer retten til å ansette og si opp arbeidstakere, bestemme arbeidstid og fastsette lønn og andre arbeidsvilkår.
 • Advokat Servet Yildiz Stêrk sørget for at vår klient fikk tilbake jobben etter urettmessig avskjed
  Vår klient, en ansatt i en bedrift, mottok en uventet avskjed og kontaktet oss for hjelp. Advokat Servet Yildiz Stêrk ble engasjert. Etter å ha gjennomgått sakens dokumenter, konkluderte han med at avskjeden ikke var i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Stêrk tok kontakt med arbeidsgiveren og argumenterte for at avskjeden var urettmessig. Etter forhandlinger, ble avskjeden trukket tilbake, og vår klient kunne gjenoppta arbeidet.
 • Fikk tilbake jobben etter urettmessig oppsigelse
  Vår klient, som var sykmeldt over en lengre periode, tok kontakt med oss etter å ha mottatt oppsigelse fra sin arbeidsgiver. Arbeidstakeren følte at oppsigelsen var urettferdig og at den var en direkte konsekvens av sykefraværet. Advokat Servet Yildiz Stêrk gjennomgikk sakens dokumenter og konkluderte med at arbeidsgiveren ikke hadde håndtert situasjonen i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etter en serie samtaler og forhandlinger med arbeidsgiveren, ble oppsigelsen trukket tilbake, og vår klient kunne gjenoppta arbeidet.
 • Oppsigelse trukket tilbake etter manglende drøftingsmøte
  Vår klient tok kontakt med oss etter å ha mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver uten at et drøftingsmøte ble holdt i forkant. Arbeidstakeren var svært opprørt og usikker på hvordan hun skulle håndtere situasjonen. Advokat Servet Yildiz Stêrk, med sin omfattende erfaring innen arbeidsrett, forklarte klienten hennes rettigheter og det aktuelle regelverket. Etter vår intervensjon, trakk arbeidsgiver oppsigelsen og innkalte til et riktig drøftingsmøte. Klienten vår kunne deretter fortsette i sin stilling.
 • Hva er særskilte oppsigelsesvern?
  Arbeidsmiljøloven gir i visse tilfeller et utvidet oppsigelsesvern. Dette gjelder blant annet ved sykdom, svangerskap og etter fødsel eller adopsjon, samt ved militærtjeneste og alder.
 • Hva er retten til å stå i stilling?
  En oppsagt arbeidstaker har rett til å fortsette i sin stilling så lenge forhandlinger pågår. I tillegg har arbeidstakeren rett til å stå i stilling inntil saken er rettskraftig avgjort av domstolen. Dette forutsetter at søksmål er reist innenfor arbeidsmiljølovens oppstilte frister.
 • Hva er oppsigelsestiden?
  Oppsigelsestiden er perioden fra oppsigelsen er gitt til arbeidsforholdet opphører. Denne perioden kan variere fra 1 måned til 6 måneder, avhengig av arbeidsforholdets art og hvor lenge man har vært ansatt. Oppsigelsestiden reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-3.
 • Hva er vern mot usaklig oppsigelse?
  En arbeidsgiver kan gå til oppsigelse på grunn av arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. Det er likevel alltid et vilkår at oppsigelsen er saklig begrunnet og at dette kan dokumenteres. Hvis arbeidsgiver ikke har, eller kan dokumentere, at det foreligger en saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, er oppsigelsen usaklig.
 • Hva er formkravene for en oppsigelse?
  For at en oppsigelse skal være gyldig, må den oppfylle visse formkrav. Oppsigelsen må være skriftlig og inneholde flere lovbestemte opplysninger. Den skal enten overleveres personlig til arbeidstakeren eller sendes i rekommandert brev til den ansattes adresse.
 • Hva er oppsigelse i et arbeidsforhold?
  Oppsigelse i et arbeidsforhold innebærer at enten arbeidstaker eller arbeidsgiver velger å avslutte arbeidsforholdet. Arbeidstaker er ikke tvunget til å stå i et arbeid, og arbeidsgiver har rett til å si opp en arbeidstaker så lenge visse krav er oppfylt.
 • Hva er søksmålsfrister ved tvist om oppsigelse?
  Ved tvist om oppsigelse er søksmålsfristen åtte uker. Dersom arbeidstaker bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder. Partene kan bli enige om en lengre søksmålsfrist. Søksmålsfristen regnes fra forhandlingenes avslutning. Er det ikke avholdt forhandlinger, regnes fristen fra da oppsigelsen fant sted.
 • Hva er retten til å kreve forhandlinger?
  Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse er ulovlig, kan kreve forhandlinger om dette innen to uker. Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøtet avholdes så snart som mulig og senest innen to uker etter at kravet ble fremsatt.
 • Hva er forskjellen mellom oppsigelse og avskjed?
  En avskjed krever at arbeidstaker har begått typisk et lovbrudd. En avskjed betyr at du må gå på dagen, i motsetning til en oppsigelse som gjør at du i utgangspunktet har arbeidsplikt.
 • Hva skjer hvis oppsigelsens skriftlige formkrav ikke er oppfylt?
  Dersom oppsigelsen ikke oppfyller lovens formkrav, og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter oppsigelsen fant sted, løper det ingen søksmålsfrist etter arbeidsmiljøloven § 17-4, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.
 • Hva koster det å bruke advokat?
  Advokat Servet Yildiz Stêrk ønsker å tilby konkurransedyktige priser på tjenestene han tilbyr. Salæret han fastsetter er basert på den tiden det tar å utføre oppdraget, og kan derfor variere avhengig av oppdragets art og vanskelighetsgrad. I tilfeller der oppgaven er enkel, kan han også tilby en fastpris på forhånd. Som en advokat, følger han Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk". Dette innebærer at han informerer kundene sine om gjeldende timepriser ved oppstart av oppdraget, hvordan salæret beregnes, og praksisen for fakturering. De veiledende prisene hos Advokat Servet Yildiz Stêrk ligger vanligvis i intervallet mellom kr. 2500,- og kr. 4000,- eksklusive merverdiavgift, avhengig av sakens art. I spesielle tilfeller forbeholder han seg retten til å avvike fra dette prisintervallet.
 • Finnes det støtteordninger for folk med dårlig råd?
  Staten dekker i noen tilfeller utgifter som privatpersoner har for juridisk bistand. I noen typer saker kan alle få gratis rettshjelp, mens i andre typer saker er det inntekt og formue som avgjør om du er omfattet av ordningen. Advokat Servet Yildiz Stêrk kan hjelpe deg med å finne ut om du kan få gratis rettshjelp for din sak.
 • Hvordan kontakter jeg advokat Servet Yildiz Stêrk?
  Du kan kan benytte deg av kontaktskjema ved å trykke her. Alternativt kan du sende en e-post, post@advokats.no, eller ringe oss på telefon +47 22 46 46 46.
 • Hva gjør man om man blir saksøkt?
  På et tidspunkt i livet kan du bli saksøkt – enten som privatperson eller næringsdrivende. Å bli saksøkt vil normalt oppleves som en stressende situasjon, og det kan derfor være nyttig å få bistand fra en advokat som ikke bare har kompetanse på de juridiske prosessene du står ovenfor, men som også kan forstå det menneskelige aspektet. Advokat Servet Yildiz Stêrk er opptatt av å gi deg mindre bekymring. Ta derfor kontakt med oss slik at vi kan avtale et møte der vi kan kartlegge mulige løsninger basert på dine behov.
 • Hvordan forberede møtet med advokat?
  Du bør bruke god tid på å sette sammen en oversikt over saken din før første konsultasjon med advokaten. På den måten vil advokaten kunne sette seg inn i saken din raskere, og dermed spare deg for penger. Les denne bloggposten med mer konkrete tips.
 • Hvordan kan jeg bestille en konsultasjon?
  Du kan bestille en konsultasjon direkte på vår nettside, klikk her. Du velger en tid og dag som passer for deg. Etter bestillingen vil du motta en oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Sterk AS. Det er opp til deg om du ønsker å ha samtalen via Zoom eller ved personlig oppmøte i Oslo. Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling har mottatt aksept.
 • Hva skal til for å melde avskjed?
  Handlinger som kan begrunne avskjed kan for eksempel være ordrenekt, alvorlige tilfeller av illojalitet, straffbare handlinger, og ulegitimert fravær. Det er kun forhold hos den ansatte som kan legitimere til avskjed. Hvis for eksempel bedriften går dårlig eller har behov for omstrukturering, er ikke dette grunnlag nok.
 • Hva innebærer en avskjed?
  Avskjed innebærer at den ansatte må forlate arbeidsstedet med øyeblikkelig virkning. Dette kan skje dersom arbeidstakeren har brutt de regler og retningslinjer som gjelder for arbeidsforholdet. Avskjed er den alvorligste reaksjonen en arbeidsgiver kan ha, og er derfor reservert for de mest alvorlige tilfellene av pliktbrudd eller mislighold av arbeidsavtalen.
 • Hva er ansattes rettigheter ved avskjed?
  Den ansatte har krav på et drøftelsesmøte før det tas en beslutning om avskjed. I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiveren legge frem dokumenter og bevis som danner grunnlaget for den eventuelle avskjeden. Den ansatte skal få muligheten til å forklare faktiske forhold, slik at arbeidsgiver kan beslutte hvorvidt avskjed er berettiget og nødvendig.
 • Hva er forskjellen mellom avskjed og oppsigelse?
  Både oppsigelse og avskjed betyr at arbeidsforholdet mellom den ansatte og bedriften avsluttes. En avskjed er en strengere reaksjon enn en oppsigelse. Ved en oppsigelse har den ansatte rett til å jobbe ut oppsigelsestiden, mens ved avskjed må den ansatte forlate arbeidsstedet med umiddelbar virkning.
 • Hva skjer hvis avskjeden er urettmessig?
  Dersom avskjeden er urettmessig, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor den ansatte. Den ansatte kan fremme krav om erstatning for flere forhold, som erstatning for påført økonomisk tap, erstatning for fremtidig inntektstap, og erstatning for "tort og svie", såkalt oppreisningserstatning.
 • Türkiye'den Norveç'e iş kurmayı düşünüyorum. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz?
  Türkiye'den Norveç'e iş kurma sürecini derinlemesine anlıyoruz. Size işinizi kurma, yerel hukuki gereklilikleri yerine getirme ve Norveç'teki iş yasalarını anlama konusunda yardımcı olabiliriz. Ayrıca, Norveç'teki iş ortamını anlamanızı sağlayacak bilgiler ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
 • Hukuki bir sorunum olduğunda ne kadar hızlı bir şekilde yardımcı olabilirsiniz?
  Müşterilerimize en hızlı ve en etkili hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Sorununuzun aciliyetine ve karmaşıklığına bağlı olarak, genellikle ilk yanıtımızı bir iş günü içinde alabilirsiniz.
 • Türkiye'den Norveç'e iş kurarken hangi zorluklarla karşılaşabilirim?
  Türkiye'den Norveç'e iş kurarken karşılaşabileceğiniz zorluklar, iş türüne, sektöre ve kişisel durumunuza bağlı olabilir. Ancak, genellikle dil bariyerleri, kültürel farklılıklar, yerel iş yasalarının anlaşılması ve uyulması ve uygun vize ve oturma izni alınması gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için size rehberlik edebilir ve destek olabiliriz.
 • Hukuki danışmanlık hizmetleriniz hangi dilleri kapsıyor?
  Hizmetlerimiz Türkçe, Norveççe ve Ingilizce olmak üzere üç dilde sunulmaktadır. Bu, Türkiye ve Norveç arasında iş yapan veya bu iki ülke arasında hukuki meseleleri olan müşterilere yardımcı olmamızı sağlar.
 • Düşük gelirli kişiler için destek programları var mı?
  Devlet, bazı durumlarda bireylerin hukuki yardım için masraflarını karşılar. Bazı türdeki davalarda herkes ücretsiz hukuki yardım alabilirken, diğer türdeki davalarda gelir ve servet, bu düzenlemeye dahil olup olmadığınızı belirler. Avukat Servet Yıldız Stêrk, davayla ilgili ücretsiz hukuki yardım alıp alamayacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir.
 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirim?
  Hizmetlerimizden yararlanmak için web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ve hukuki durumunuzu anlamamıza yardımcı olacak birkaç soruyu yanıtlamanızı rica edeceğiz. Ardından, size en uygun hizmetleri nasıl sağlayabileceğimizi belirlemek için sizinle iletişime geçeceğiz.
 • Avukatla görüşmeyi nasıl hazırlarım?
  İlk avukat danışmanlığından önce davayla ilgili bir genel bakış oluşturmak için iyi bir zaman harcamalısınız. Bu şekilde, avukatınız daha hızlı bir şekilde durumunuzu anlayabilir ve bu sayede size para tasarrufu sağlayabilir.
 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinizin gizlilik politikası nedir?
  Müşterilerimizin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Tüm hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için sıkı gizlilik politikalarına tabidir. Detaylar için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • Avukat kullanmanın maliyeti nedir?
  Avukat Servet Yıldız Stêrk, hizmetlerinde rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Belirlediği ücret, görevin yerine getirilmesi için geçen süreye dayanır ve bu nedenle görevin türüne ve zorluğuna bağlı olarak değişebilir. Görev basit olduğunda, önceden sabit bir fiyat teklif edebilir. Bir avukat olarak Servet Yıldız Stêrk, "Avukatlık Meslek Kuralları"nı takip eder. Bu, görevin başlangıcında müşterilerine geçerli saat ücretlerini, ücretin nasıl hesaplandığını ve faturalandırma uygulamasını bildirdiği anlamına gelir. Pratikteki rehber fiyatları genellikle KDV hariç 2500 NOK ve 4000 NOK arasında değişir, durumun türüne bağlıdır. Özel durumlarda, bu fiyat aralığından sapma hakkını saklı tutar.
 • Dava edildiğinde ne yapmalı?
  Hayatınızın bir noktasında dava edilebilirsiniz - bir birey veya işletme olarak. Dava edilme genellikle stresli bir durum olarak algılanır ve bu nedenle, sadece karşı karşıya olduğunuz hukuki süreçlerde yetkinliğe sahip bir avukattan yardım almak değil, aynı zamanda insan boyutunu da anlayabilen birinden yardım almak yararlı olabilir. Avukat Servet Yıldız Stêrk, size daha az endişe yaşatmayı hedefliyor. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza dayalı olası çözümleri belirlemek için taahhütsüz bir toplantı düzenlemek üzere onunla iletişime geçin.
 • Türkiye'den Norveç'e taşınmayı ve burada bir iş kurmayı düşünüyorum. Hangi hukuki süreçlerle karşılaşacağım?
  Türkiye'den Norveç'e taşınma ve iş kurma süreci, bir dizi hukuki süreci içerir. Bunlar arasında iş kurma, vize ve oturma izni başvuruları, vergi yükümlülükleri ve yerel iş yasaları bulunur. Bu süreçlerin her birinde size rehberlik edebilir ve danışmanlık hizmetleri sunabiliriz.
 • Norveç'ten Türkiye'ye Ticaret Yapan Girişimci
  Norveç'ten bir girişimci, Türkiye'deki bir iş fırsatını değerlendirmek istiyordu ancak Türkiye'nin hukuk sistemine aşina değildi. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, girişimciye Türkiye'nin hukuk sistemini ve iş dünyasını anlama konusunda yardımcı oldu. Sterk'in bilgisi ve deneyimi sayesinde, girişimci Türkiye'deki iş fırsatını başarıyla değerlendirdi ve işini genişletti.
 • Norveç'teki Gayrimenkul Yatırımcısı ve Türkiye'deki Fırsat
  Norveç'teki bir gayrimenkul yatırımcısı, Türkiye'deki bir gayrimenkul fırsatını değerlendirmek istiyordu. Ancak, Türkiye'nin gayrimenkul hukuku konusunda bilgisi yoktu. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, yatırımcıya Türkiye'nin gayrimenkul hukuku hakkında bilgi verdi ve yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul işlemini başarıyla tamamlamasına yardımcı oldu.
 • Nitelikli Göçmenlik Yolunda Türkiye'den Norveç'e
  Türkiye'den bir yazılım mühendisi, Norveç'teki bir teknoloji şirketinde çalışmak için nitelikli göçmenlik başvurusunda bulundu. Ancak, başvuru süreci karmaşıktı ve mühendis, başvurusunun reddedilmesinden endişe ediyordu. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, mühendisin durumunu hızla anladı ve başvuru sürecini yönetmek için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, mühendis başvurusunu başarıyla tamamladı ve Norveç'teki teknoloji şirketinde çalışma izni aldı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, mühendisin Norveç'teki hayalini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oldu. Sterk, mühendisin Norveç'teki yeni hayatına başlamasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Göçmenlik Yolunda Milli Aşçının Hikayesi
  Norveç'te tanınmış bir Türk restoranında çalışmak üzere göç etmeyi planlayan bir milli aşçı, çalışma izni sürecinde zorluklarla karşılaştı. Sürecin karmaşıklığı ve dil bariyeri, başvurusunun ilerlemesini engelliyordu. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, aşçının durumunu hızla anladı ve çalışma izni başvurusunu hızlandırmak için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, aşçı başvurusunu başarıyla tamamladı ve Norveç'teki restoranda çalışma izni aldı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, aşçının Norveç'teki hayalini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oldu. Sterk, aşçının Norveç'teki yeni hayatına başlamasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Türkiye'den Norveç'e Ticaret Yapan İşadamı
  Türkiye'den bir işadamı, Norveç'e ticaret yapmayı planlıyordu ancak yerel yasalar ve düzenlemeler konusunda endişeliydi. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, işadamına Norveç'teki iş yasaları ve düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Sterk'in rehberliği sayesinde, işadamı Norveç'teki işini başarıyla kurdu ve ticaretini sorunsuz bir şekilde yürütmeye başladı.
 • Norveç'teki Türk Vatandaşı ve Karmaşık İş Anlaşması
  Norveç'te yaşayan bir Türk vatandaşı, karmaşık bir iş anlaşması konusunda hukuki yardıma ihtiyaç duydu. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve durumunu anlattı. Sterk, müşterinin durumunu hızla anladı ve anlaşmanın tüm yönlerini dikkatlice inceledi. Sonuç olarak, müşteri anlaşmayı başarıyla tamamladı ve Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde potansiyel bir hukuki sorunu önlemiş oldu.
 • Norveç'teki Türk Profesörün İşten Çıkarılması ve Devasa Tazminat
  Norveç'te bir üniversitede çalışan Türk bir profesör, beklenmedik bir şekilde işten çıkarıldı. Profesör, işten çıkarılmasının haksız olduğuna inanıyordu ve tazminat talep etmeye karar verdi. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, profesörün durumunu hızla anladı ve hukuki süreci yönetmek için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, profesör işten haksız yere çıkarıldığına dair güçlü bir dava oluşturdu ve sonunda devasa bir tazminat kazandı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, profesörün haksız işten çıkarılmasına karşı başarılı bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oldu. Sterk, profesörün hakkını savunmasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Hvordan kan en arbeidsgiver ivareta den ansatte under en nedbemanningsprosess?
  Arbeidsgiver bør gjøre de ansatte og tillitsvalgte kjent med bedriftens situasjon så tidlig som mulig, og gi dem mulighet til å komme med inn.spill. Mangelfull saksbehandling kan gi økt usikkerhet for de ansatte
 • Hva er noen av årsakene til nedbemanning?
  Årsaker til nedbemanning kan være at det går dårlig med bedriften, eller at arbeidsoppgavene kan utføres med færre ansatte.
 • Hva skjer etter kartlegging og utvelgelse i en nedbemanningsprosess?
  Etter kartlegging og utvelgelse, kommer forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Deretter følger drøftelsesmøter, der den ansatte får mulighet til å uttrykke sine synspunk- unnt før en endelig beslutning om oppsigelse tas.
 • Hva er de første trinnene i en nedbemanningsprosess?
  De første trinnene i en nedbemanningsprosess bør være kartlegging, utvelgelse og drøftelsesmøter. Arbeidsgiver må kartlegge bedriftens og arbeidstakernes behov, og det må fastsettes utvelgelseskriterier.
 • Hva innebærer nedbemanning?
  Nedbemanning innebærer at en virksomhet reduserer antall årsverk, noe som betyr at én eller flere arbeidstakere blir sagt opp fra sine stillinger.
 • Må arbeidsgiver tilby en sluttpakke til ansatte ved nedbemanning?
  Det er ingen rettslige krav om at arbeidsgiver skal tilby en sluttpakke til ansatte ved nedbemanning, men det er ikke uvanlig at en bedrift tilbyr dette.
 • Hva kan en sluttpakke inneholde?
  En sluttpakke kan inneholde sluttvederlag, fyldig attest, og støtte til videreutdanning eller jobbsøkerkurs.
 • Hva er utvelgelseskriterier ved nedbemanning?
  Utvelgelseskriterier kan være kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn, egnethet, og alder. Arbeidsgiver må utøve et godt og saklig skjønn i utvalget av hvilke ansatte som blir sagt opp basert på disse kriteriene.
 • Er det lovlig å gjennomføre nedbemanning hvis en bedrift går i underskudd og risikerer å måtte legge ned?
  Ja, hvis en bedrift går i underskudd og står i fare for å måtte legge ned, vil dette gi en lovlig grunn for å gjennomføre nedbemanning.
 • Hva innebærer driftsinnskrenkning?
  Driftsinnskrenkning innebærer å kutte ned på lønnsutgifter. Dette kan gjøres dersom bedriften er nødt til å nedbemanne, enten på grunn av at det ikke finnes nok arbeidsoppgaver for arbeidstakeren, eller fordi det går dårlig med bedriften.
 • Hva er permittering?
  Permittering innebærer at arbeidstaker blir midlertidig fritatt for arbeidsplikt grunnet virksomhetens forhold. En permittering kan være enten hel eller delvis, med hel permittering vil arbeidstakers arbeidsplikt bortfalle i sin helhet, mens delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden, med for eksempel 50 %.
 • Hvor lenge kan en permittering vare?
  Maksimal tid for permittering er 26 uker. Fra og med 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker, men den ble redusert tilbake til 26 uker fra og med 1. juli 2021.
 • Hvordan velges hvilke ansatte som skal permitteres?
  Dersom bedriften ikke skal permittere alle ansatte, må det tas stilling til hvilke ansatte som skal permitteres. Denne utvelgelsen må være basert på saklige kriterier som ansiennitetsprinsippet, kvalifikasjoner, og sosiale forhold.
 • Må arbeidsgiver betale lønn under permitteringen?
  Arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidstaker lønn de første 15 dager etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperioden). Etter dette kan arbeidstaker søke om dagpenger fra NAV​​. Fra 1. september 2020 ble arbeidsgiverperioden endret til 10 dager​.
 • Er det krav til varsel før permittering?
  Ja, den ansatte har krav på skriftlig varsel ved permittering. Varselet skal gis minst 14 dager før permitteringen trer i kraft, og det skal angi permitteringens sannsynlige lengde​.
 • Når kan en arbeidsgiver permittere ansatte?
  Arbeidsgiver har kun mulighet til å benytte permittering når det er saklig grunn for dette. Det kreves at årsaken for permitteringen er av midlertidig karakter. Eksempler på dette kan være omsetningssvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art​.
 • Hva er forskjellen mellom permittering og oppsigelse?
  Permittering skal skje dersom hensikten med ordningen er at den ansatte skal gjenoppta arbeidet innen rimelig tid, mens oppsigelse skjer når det ikke er noen realistisk mulighet for at den permitterte vil gjenoppta sitt arbeid i bedriften.
 • Hva er voldsoffererstatning?
  Voldsoffererstatning er en erstatning til personer som har blitt utsatt for en voldelig handling. Erstatningen utbetales av Kontoret for voldsoffererstatning og skal dekke tap og lidelse som følge av voldshandlingen.
 • Hva er pasientskade, og hvordan kan jeg søke om erstatning?
  Pasientskade er en skade som oppstår i forbindelse med helsehjelp. Hvis du blir skadet som følge av svikt i helsehjelpen, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
 • Hva er menerstatning, og når kan jeg ha krav på dette?
  Menerstatning er en erstatning for varig og betydelig skade som følge av en ulykke eller sykdom. Du kan ha krav på menerstatning hvis du har fått en varig skade som har ført til en medisinsk invaliditet på minst 15%.
 • Hvordan fungerer erstatning ved trafikkskade?
  Hvis du blir skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den som forårsaket ulykken. Erstatningen skal dekke tap i fremtidig inntekt, utgifter til medisinsk behandling og eventuell menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Hvordan fungerer erstatning ved naturskade?
  Hvis du opplever en naturskade, som for eksempel flom eller skred, kan du ha krav på erstatning. Dette kan dekkes av din private forsikring hvis du har en slik, eller gjennom den statlige naturskadeordningen hvis skaden ikke kan dekkes av en vanlig forsikring. Det er viktig å merke seg at biler, campingvogner, tilhengere og båter ikke er dekket av naturskadeforsikring, og at du må tegne egen kaskoforsikring for å få erstatning for skader på disse gjenstandene.
 • Hva er yrkesskade, og hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir skadet på jobb?
  Yrkesskade er en skade eller sykdom som oppstår som følge av arbeid eller arbeidsforhold. Hvis du blir skadet på jobb, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiverens forsikringsselskap. Du kan også ha rett til ytelser fra NAV.
 • Hva er forsørgertap, og når kan jeg ha krav på erstatning for dette?
  Forsørgertap er tap av økonomisk støtte fra en person som har gått bort. Hvis du var økonomisk avhengig av en person som døde som følge av en ulykke eller en yrkesskade, kan du ha krav på erstatning for forsørgertap.
 • Hva er trygderett, og hvordan kan jeg få hjelp med saker som gjelder trygd?
  Trygderett er rettsreglene som gjelder for trygdeordninger i Norge. Hvis du trenger hjelp med en sak som gjelder trygd, kan du kontakte en advokat som har spesialisert seg på trygderett.
 • Hva slags skader kan oppstå ved en trafikkskade?
  Både fysiske og psykiske skader kan gi grunnlag for erstatning ved trafikkskade. Dette kan inkludere nakkesleng, ryggskade, hodeskade, bruddskader, kneskade, flerskader/multitraume, og PTSD.
 • Er det obligatorisk for alle kjøretøy å tegne forsikring?
  Ja, det er lovpålagt for alle motorvogner å tegne ansvarsforsikring mot både materielle skader og personskader som kjøretøyet kan påføre.
 • Hvem er ansvarlig ved en eneulykke?
  Ved en eneulykke, vil det være forsikringen på det ansvarlige kjøretøyet som er ansvarlig for ulykken.
 • Kan man få utbetalt erstatning fra private forsikringer ved trafikkskade?
  Ja, hvis du har tegnet private forsikringer, kan disse gi krav på utbetaling også ved en trafikkskade.
 • Hva betyr det at det må være årsakssammenheng?
  For å oppnå erstatning fra trafikkforsikringsselskapet, må det først dokumenteres en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden. Dette betyr at skaden du har pådratt deg må være en direkte følge av ulykken. Det må altså være en klar og direkte forbindelse mellom ulykken og skaden for at du skal ha krav på erstatning. Dette kan noen ganger være komplisert å bevise, spesielt i tilfeller hvor skaden ikke umiddelbart er synlig etter ulykken. I slike tilfeller kan det være nødvendig med medisinsk ekspertise for å fastslå årsakssammenhengen.
 • Hva er konsekvensen av å ikke tegne forsikring?
  Hvis du forårsaker skade på gjenstander eller personer uten å ha tegnet forsikring, er det du selv som må betale erstatningsbeløpet til skadelidte. Dette kan utgjøre millionbeløp.
 • Hvem behandler erstatningskrav ved trafikkskade?
  Forsikringsselskapene tar stilling til hvor ansvaret for trafikkskaden skal plasseres og hvilket forsikringsselskap som skal foreta skadeoppgjøret. Ved en eneulykke vil det være ditt eget forsikringsselskap som vil behandle saken og utbetale eventuell erstatning.
 • Hva er en trafikkskade?
  En trafikkskade er en skade som oppstår som følge av en ulykke forårsaket av et motorisert kjøretøy. Dette inkluderer kollisjoner mellom to eller flere kjøretøy, eneulykker, skader på fotgjengere og syklister
 • Hva skjer hvis det ansvarlige kjøretøyet er ukjent eller uforsikret?
  Trafikkforsikringsforeningen (TFF) behandler erstatningskrav ved trafikkskade der det ansvarlige kjøretøyet er uforsikret eller ukjent.
 • Hvem er ansvarlig når flere kjøretøy er involvert?
  Når flere kjøretøy er involvert i en ulykke, er det forsikringsselskapet til det kjøretøyet som er skyld i ulykken som er ansvarlig.
 • Hva er forholdet mellom omorganisering og nedbemanning?
  Dersom en bedrift ser seg nødt til å redusere antall årsverk etter en omorganiseringsprosess, vil dette medføre at bedriften foretar en nedbemanning.
 • Hva innebærer omorganisering for arbeidstakerne?
  Omorganisering kan innebære store endringer internt i bedriften. I noen tilfeller vil det også innebære at bedriften får behov for nedbemanning.
 • Hvordan foregår omorganiseringsprosessen?
  Omorganiseringsprosessen starter med en gjennomgang av arbeidsoppgaver og lønnsutgifter. Dette kan hjelpe virksomheten å se linjene i den fremtidige bedriftsstrukturen.
 • Hva skjer hvis jeg ikke er enig i oppsigelsen etter en omorganiseringsprosess?
  Hvis du mener at oppsigelsen er ulovlig, kan du kreve et forhandlingsmøte. Hvis du fremdeles ikke er fornøyd etter forhandlingsmøtet, kan du vurdere å ta saken til retten.
 • Hva er drøftelsesmøte i en omorganiseringsprosess?
  Når utvelgelseskriteriene er satt, har de ansatte som ikke faller innenfor disse kriteriene krav på et drøftelsesmøte. I disse møtene har den ansatte rett til å ha med tillitsvalgt og/eller advokat.
 • Hva skjer etter drøftelsesmøte i en omorganiseringsprosess?
  En eventuell oppsigelse skal først gis etter at et drøftelsesmøte er gjennomført. En oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet blir avsluttet.
 • Hva er omorganisering?
  Omorganisering innebærer at bedriftens forretningskonsept videreføres på en ny måte. Dette kan være aktuelt dersom en bedrift for eksempel opplever stagnering
 • Hva er forhandlingsmøte i en omorganiseringsprosess?
  Dersom det oppstår tvil om hvorvidt oppsigelsen er ulovlig, kan den ansatte kreve et forhandlingsmøte. Kravet må fremsettes innen to uker fra oppsigelsen ble gitt.
 • Hva er utvelgelseskriteriene ved nedbemanning i en omorganiseringsprosess?
  Utvelgelseskriteriene må være saklige. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal i denne delen av prosessen samarbeide om hvilke utvelgelseskriterier som skal benyttes.
 • Omorganisering og usikkerhet
  En annen klient, en senioringeniør, var usikker på sin fremtid i selskapet etter en omorganisering. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å navigere i denne usikkerheten, og sikret at hans rettigheter ble ivaretatt gjennom prosessen.
 • Omorganisering
  En tredje klient, en administrativ assistent, var bekymret for sitt arbeidsforhold under en omorganisering. Hun kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk, som hjalp henne med å forstå hennes rettigheter og muligheter, og forhandle frem en rettferdig løsning.
 • Omorganisering og endringsoppsigelse
  En klient, en mellomleder i et stort selskap, ble informert om at hans stilling ville bli fjernet som en del av en omorganisering. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å forstå hans rettigheter i denne prosessen, og forhandle frem en rettferdig kompensasjon.
 • Hvem bærer bevisbyrden for forsørgertap?
  Bevisbyrden for forsørgertap ligger hos de etterlatte. De må kunne bevise at den avdøde faktisk forsørget dem
 • Hva innebærer et forsørgertap?
  Forsørgertap oppstår når en person som har forsørget en annen person dør. Dette kan være en ektefelle, forelder eller annen nær person. Forsørgertap kan oppstå etter hendelser som trafikkulykker, yrkesskader eller pasientskader.
 • Hvordan beregnes forsørgertapserstatningen?
  Forsørgertapserstatningen beregnes ut fra forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selvforsørgelse. Erstatningen beregnes etter nettometoden, hvor familiens nettoinntekt før og etter forsørgertapet sammenlignes.
 • Kan flere personer ha rett på forsørgertapserstatning?
  Ja, flere personer kan ha rett på erstatning uavhengig av hverandre.
 • Hva er tapsperioden for forsørgertapserstatning?
  Tapsperioden for forsørgertapserstatning styres av de etterlattes alder og evne til selvforsørgelse, samt forhold ved den avdøde. Dersom avdøde hadde barn, har disse som regel krav på erstatning frem til det året de fyller 19 år.
 • Er det nødvendig med advokat for å kreve forsørgertapserstatning
  Det anbefales å la seg bistå av advokat da beregningen av forsørgertapserstat.
 • Hva inngår i beregningen av forsørgertapserstatning?
  Beregningen av forsørgertapserstatning tar hensyn til bortfall av pengeinnsats og dekning av hjemmearbeidstap og omsorgstap.
 • Hva er formålet med forsørgertapserstatning?
  Forsørgertapserstatning er ment for å redusere de økonomiske konsekvensene som kan følge av tapet av en forsørger. Formålet er at de etterlatte skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard.
 • Hvem har rett på forsørgertapserstatning?
  De som har vært helt eller delvis forsørget av den avdøde har rett på forsørgertapserstatning. Dette kan inkludere ektefelle, barn, foreldre, søsken, andre slektninger og venner, gitt at de faktisk ble forsørget av den avdøde.
 • Kan man kreve erstatning for gravferdsutgifter?
  Ja, etter skadeserstatningsloven skal skadevolder erstatte ordinære utgifter til gravferden, samt andre rimelige utgifter i forbindelse med dødsfallet.
 • Hva er Trygderettens rolle?
  Trygderetten er et norsk domstollignende organ som behandler anker over NAVs vedtak etter blant annet folketrygdloven. Trygderettens avgjørelser kan ankes inn for vanlige domstoler.
 • Hva inkluderer dekning av inntektsbortfall?
  Dekning av inntektsbortfall inkluderer blant annet korttidsytelser, omstillingsytelser og langtidsytelser.
 • Hva er Folketrygdens ulike ytelser?
  Folketrygden sikrer inntekt, og gir dekning av enkelte utgifter dersom du i løpet av livet rammes av for eksempel skade, sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Stønadene er inndelt etter hvilke situasjoner i livet som gjør dem aktuelle.
 • Hva skjer hvis jeg får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort?
  Dersom du får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort, har du også rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp ved både klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten.
 • Hva kan en advokat hjelpe meg med?
  En advokat kan bistå deg med blant annet generell veiledning, samt utformingen av søknader og klager til NAV. I tillegg kan de bistå deg i saker for Trygderetten og de ordinære domstolene.
 • Hva er NAVs rolle i trygderett?
  NAV er et offentlig organ underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvar for organisering og finansiering av blant annet trygdeytelser og arbeidsmarkedstiltak.
 • Hva er fordelene med advokat bistand i trygdesaker?
  Det kan være lønnsomt å få advokat bistand fra en trygdeadvokat, som kan hjelpe deg med å fremme interessene dine og oppnå de ytelsene du har krav på fra NAV.
 • Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag fra NAV?
  Hvis du ikke har fått en stønad som du selv mener at du har krav på, eller hvis du er uenig i et vedtak fra NAV, har du mulighet til å klage på dette vedtaket.
 • Hva er trygderett?
  Trygderett er et rettsområde som omfatter regler om økonomisk støtte ved blant annet arbeidsløshet, sykdom, skade og svangerskap. Sentralt i dette er folketrygdloven.
 • Dagpenger
  En tredje klient, en mann som hadde blitt arbeidsledig, hadde problemer med å få innvilget dagpenger fra NAV. Han kontaktet advokat Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp ham med å forstå reglene for dagpenger, og sendte inn en klage til NAV på hans vegne. Mannen fikk til slutt innvilget dagpenger, noe som ga ham økonomisk trygghet mens han søkte etter ny jobb.
 • Uføretrygd
  En klient, en tidligere lærer, ble diagnostisert med en alvorlig sykdom som gjorde at hun ikke lenger kunne jobbe. Hun søkte om uføretrygd fra NAV, men fikk avslag. Klienten kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp henne med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn en klage til NAV. Etter en grundig prosess, fikk klienten til slutt innvilget uføretrygd.
 • Utgifter til medisinsk behandling
  En annen klient, en kvinne med en kronisk sykdom, hadde problemer med å få dekket sine medisinske utgifter gjennom NAV. Hun kontaktet advokat Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp henne med å forstå hennes rettigheter, og sendte inn en klage til NAV på hennes vegne. Kvinnen fikk til slutt innvilget støtte til dekning av sine medisinske utgifter.
 • Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?
  Folketrygdens grunnbeløp (G) er en enhet som brukes i beregning av pensjoner og ytelser fra Folketrygden. Dette beløpet justeres hvert år.
 • Kan jeg få dekket advokatutgifter?
  Forsikringsselskapet vil i de fleste tilfeller dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det kan være fornuftig å la seg bistå av en advokat, da menerstatning kan være en komplisert og krevende prosess.
 • Hvordan kan en advokat hjelpe meg med menerstatning?
  En advokat kan hjelpe deg med å fremsette krav om menerstatning, påklage avslag fra NAV, vurdere relevante erstatningsposter, beregne erstatningskravet, og bistå ved en eventuell rettstvist.
 • Hva er varig medisinsk invaliditet (VMI)?
  Varig medisinsk invaliditet er en medisinsk vurdering av hvor mye skaden eller sykdommen reduserer din fysiske eller psykiske funksjonsevne. Denne vurderingen gjøres på objektivt grunnlag ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hvem skal kravet om menerstatning rettes mot?
  Hvem kravet skal rettes mot avhenger av hvilken type skade du har fått. Dette kan være ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen ved trafikkulykker, arbeidsgivers yrkesskadeforsikring ved arbeidsulykker, NAV ved yrkesskader, Norsk Pasientskadeerstatning ved pasientskader, eller Kontoret for Voldsoffererstatning ved voldshendelser.
 • Hvordan beregnes menerstatning?
  Menerstatning beregnes basert på varig medisinsk invaliditet (VMI), alder og Folketrygdens grunnbeløp (G). Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hva er invaliditetstabellen?
  Invaliditetstabellen er et verktøy som brukes for å fastsette varig medisinsk invaliditet. Tabellen gir en prosentvis angivelse av invaliditetsgraden for ulike typer skader og sykdommer.
 • Når har jeg krav på menerstatning?
  Du har krav på menerstatning hvis du har vært utsatt for en ulykke som har resultert i en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15 %. Dette kan inkludere trafikkskader, pasientskader, yrkesskader og voldshendelser.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Dette er en kompensasjon for varige og betydelige skader som har påvirket din evne til å leve livet fullt ut.

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kundehistorier

Kundehistorier

Oppdag hvordan vi har håndtert arbeidsrettslige utfordringer og sikret rettferdighet for klienter gjennom disse spennende kundehistoriene.

 • Støtte gjennom en tøff tid
  En eldre mann ble utsatt for en alvorlig ulykke som førte til varige skader og betydelig tap av livsutfoldelse. Advokat Stêrk hjalp ham med å navigere gjennom det komplekse erstatningssystemet, og sikret en betydelig menererstatning som ga ham økonomisk trygghet i en ellers utfordrende tid.
 • Veien tilbake etter trafikkulykke
  En ung kvinne ble alvorlig skadet i en trafikkulykke, noe som resulterte i varige fysiske skader og betydelig tap av livsutfoldelse. Advokat Stêrk hjalp henne med å fremsette krav om menererstatning, og sikret en erstatning som reflekterte hennes tap og bidro til å lette hennes overgang til et nytt liv etter ulykken.
 • Vold i hjemmet over en lengre periode
  En kvinne ble utsatt for vold i hjemmet over en lengre periode. Hun klarte til slutt å bryte ut av det voldelige forholdet og søkte hjelp hos advokat Stêrk for å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp henne med å dokumentere volden hun hadde blitt utsatt for og de psykiske skadene hun hadde fått som følge av dette. Kvinnen fikk innvilget erstatning som dekket hennes psykologutgifter og tapte inntekt, samt menerstatning for den varige psykiske skaden hun hadde fått.
 • Fysiske og psykiske skader
  En ung kvinne ble utsatt for en alvorlig voldshendelse som resulterte i betydelige fysiske og psykiske skader. Hun kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp med å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp henne med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn søknaden til Kontoret for voldsoffererstatning. Etter en tid fikk kvinnen innvilget erstatning som dekket hennes tapte inntekt og medisinske utgifter, samt menerstatning for varig medisinsk invaliditet.
 • Uprovosert angrep på vei hjem fra jobb
  En mann ble utsatt for et uprovosert angrep på vei hjem fra jobb. Han ble alvorlig skadet og kunne ikke lenger jobbe i sin tidligere stilling. Mannen kontaktet advokat Stêrk for hjelp med å søke om voldsoffererstatning. Advokat Stêrk hjalp ham med å dokumentere skadene og det økonomiske tapet han hadde lidt. Mannen fikk til slutt innvilget erstatning som dekket hans tapte inntekt og fremtidige inntektstap.
 • Hva er oppreisningserstatning?
  Oppreisningserstatning kan kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Denne skal dekke skade av ikke-økonomisk art. Erstatningen fastsettes til et beløp som er rimelig for den tort og smerte som voldsofferet er utsatt for.
 • Hva skjer hvis jeg har spørsmål knyttet til voldsoffererstatning?
  Hvis du har spørsmål knyttet til voldsoffererstatning, kan du ta kontakt med en advokat Servet Yildiz Stêrk. Advokat Stêrk kan bistå med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.
 • Hvordan kan en advokat hjelpe i en voldsoffersak?
  En advokat kan bistå med søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og hjelpe med å få den erstatningen man har krav på. Man kan også ha krav på bistandsadvokat oppnevnt av retten dersom visse vilkår er oppfylt.
 • Hvilke tap dekker voldsoffererstatningen?
  Voldsoffererstatningen kan dekke skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen, samt påført og fremtidig inntektstap som følge av skaden.
 • Hvem dekker advokatutgiftene i forbindelse med voldsoffererstatning?
  Når Kontoret for Voldsoffererstatning gir medhold i en søknad om erstatning, aksepterer de også å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med dette.
 • Hvilke vilkår må være oppfylt for å ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?
  Den straffbare handlingen må ha krenket livet, helsen eller friheten. Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at kravet om voldsoffererstatning tas med i straffesaken mot gjerningsmannen. Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen faktisk har skjedd.
 • Hvem kan voldsoffererstatningen rettes mot?
  Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen. Men hvis gjerningspersonen for eksempel ikke har tilstrekkelig med økonomiske midler, nekter å betale for seg eller er ukjent, kan kravet rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning kan kreves dersom voldsofferet har fått en skade som er varig og betydelig, og medfører en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15 %. VMI fastsettes ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hva er voldsoffererstatning?
  Voldsoffererstatning er en erstatning man kan ha krav på dersom man har blitt utsatt for en straffbar handling som har ført til personskade. Dette kan være økonomiske tap som følge av voldshandlingen, eller for skader som har ført til varig medisinsk invaliditet.
 • En ung familie mister sin forsørger
  En ung familie bestående av en mor og to små barn opplevde en tragisk hendelse da faren i familien døde i en arbeidsulykke. Faren var hovedforsørgeren i familien, og hans bortgang førte til et stort økonomisk tap for familien. Med hjelp fra advokat Servet Yildiz Stêrk, klarte familien å søke om og motta forsørgertapserstatning. Dette bidro til å lette den økonomiske byrden og sikre en stabil fremtid for barna.
 • En eldre ektefelle mister sin partner
  En eldre kvinne mistet sin ektemann etter en langvarig sykdom. Selv om hun hadde sin egen pensjon, var hun delvis avhengig av ektemannens inntekt for å dekke sine levekostnader. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp henne med å søke om forsørgertapserstatning, noe som gjorde at hun kunne opprettholde sin levestandard.
 • En student mister sin forsørger
  En universitetsstudent opplevde et stort tap da hennes far, som hadde støttet henne økonomisk gjennom studiene, plutselig døde. Uten faren sin, stod hun overfor store økonomiske utfordringer. Med hjelp fra advokat Servet Yildiz Stêrk, klarte hun å søke om forsørgertapserstatning, noe som gjorde at hun kunne fullføre utdannelsen sin uten unødvendig økonomisk stress.
 • Hva er noen eksempler på forskjellige typer pasientskader?
  Eksempler på pasientskader kan være fødselsskader, forsinket diagnose av kreft og andre sykdommer, infeksjoner, nerveskader, skader etter tannbehandling, og dødsfall.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Du kan ha krav på menerstatning uavhengig av økonomisk tap, men skaden må medføre minst 15 % varig medisinsk invaliditet for at du skal ha krav på erstatning.
 • Kan jeg få dekket utgifter til advokat i en pasientskadesak?
  Hvis NPE har akseptert at det foreligger en pasientskade, vil de dekke utgifter til advokat.
 • Hva betyr det at det må være årsakssammenheng?
  Årsakssammenheng betyr at det må være en direkte sammenheng mellom behandlingssvikten og skaden. Hvis skaden skyldes noe annet, for eksempel lidelsen du ble behandlet for i utgangspunktet, finnes det ingen årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden.
 • Hva er Pasientskadenemnda?
  Pasientskadenemnda (PSN) er en selvstendig og uavhengig klagenemnd som behandler klager på vedtak fra NPE.
 • Hva kan en advokat hjelpe med i en pasientskadesak?
  En advokat kan hjelpe med å melde krav om pasientskadeerstatning til NPE, utredning av saken, kommentarer og innspill til NPEs sakkyndige vurdering, utforming av et detaljert erstatningskrav, forhandlinger med NPE om erstatningens størrelse, klage til Pasientskadenemnda, kommentarer og innspill til PSNs sakkyndige vurdering, oppnå riktige erstatningsoppgjør, vurdering av om du bør gå til rettssak, og være advokat i en eventuell rettssak.
 • Hva er ansvarsgrunnlaget i en pasientskadesak?
  Ansvarsgrunnlaget i en pasientskadesak er at det må ha forekommet en svikt ved behandlingen. I noen tilfeller kan du likevel ha krav på erstatning selv om skaden ikke skyldes en svikt, for eksempel hvis skaden følger av en vaksine.
 • Hva er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)?
  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat hvor du kan søke om erstatning hvis du har blitt skadet som følge av medisinsk behandling.
 • Hva er pasientskadeerstatning?
  Pasientskadeerstatning er erstatning du kan søke om hvis du har blitt skadet som følge av medisinsk behandlingssvikt. Tre grunnleggende vilkår må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning: det må være et ansvarsgrunnlag, det må være en årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden, og skaden må ha forårsaket et økonomisk tap.
 • Hva er en pasientskade?
  En pasientskade er enhver skade som er resultatet av medisinsk behandlingssvikt. Dette kan variere fra mindre skader til store invalidiserende skader, og inkluderer også dødsfall.
 • Komplikasjoner etter en rutinemessig operasjon
  En klient kom til Advokat Servet Yildiz Stêrk etter å ha opplevd komplikasjoner etter en rutinemessig operasjon. Klienten hadde blitt lovet en rask bedring, men i stedet opplevde vedkommende alvorlige smerter og begrensninger i hverdagen. Advokat Stêrk hjalp klienten med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn en klage til Pasientskadenemnda. Etter en grundig gjennomgang av saken, ble klienten tilkjent erstatning for den unødvendige lidelsen.
 • feildiagnostisert
  En annen klient hadde blitt feildiagnostisert av sin fastlege, noe som førte til at en alvorlig sykdom ikke ble oppdaget i tide. Dette resulterte i en forverring av klientens helsetilstand og nødvendigheten av mer intensiv behandling. Advokat Stêrk tok saken til Pasientskadenemnda, hvor det ble fastslått at fastlegen hadde brutt god praksis i sin diagnostisering. Klienten mottok erstatning for den unødvendige lidelsen og de ekstra medisinske kostnadene.
 • Bivirkninger etter en medisinering
  En tredje klient hadde opplevd alvorlige bivirkninger etter en medisinering. Legen hadde ikke informert klienten om disse potensielle bivirkningene, og klienten følte seg derfor sviktet av helsevesenet. Advokat Stêrk hjalp klienten med å dokumentere bivirkningene og sende inn en klage til Pasientskadenemnda. Nemnda konkluderte med at legen hadde brutt sin informasjonsplikt, og klienten ble tildelt erstatning for den lidelsen vedkommende hadde gjennomgått.
 • Bilulykke med flere involverte kjøretøy
  En person var involvert i en bilulykke der flere kjøretøy var involvert. Det var uklart hvem som var ansvarlig for ulykken, og forsikringsselskapene nektet å betale erstatning. Personen kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk gjennomgikk bevisene, forhandlet med forsikringsselskapene og sørget for at personen fikk den erstatningen vedkommende hadde krav på.
 • Syklist påkjørt av bil
  En dag mens en syklist var på vei hjem fra jobb, ble vedkommende påkjørt av en bil. Syklisten ble alvorlig skadet og måtte gjennomgå flere operasjoner. Vedkommende kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for å hjelpe med å kreve erstatning fra bilførerens forsikringsselskap. Advokat Stêrk hjalp med å samle nødvendig dokumentasjon, forhandle med forsikringsselskapet og sikret at syklisten fikk den erstatningen vedkommende hadde krav på.
 • Fotgjenger skadet i trafikkulykke
  En fotgjenger ble truffet av en bil som ikke stoppet for fotgjengerfeltet. Fotgjengeren pådro seg alvorlige skader og kunne ikke jobbe i flere måneder. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp fotgjengeren med å navigere gjennom prosessen med å kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt, medisinske utgifter og lidelse.
 • Press til å signere sluttavtale
  En tredje klient, en IT-ingeniør, følte seg presset til å signere en sluttavtale etter en omstrukturering i selskapet. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk, som hjalp ham med å vurdere alternativene og forhandle frem en bedre avtale som ga ham mer tid til å finne en ny jobb og en høyere kompensasjon.
 • Uklare vilkår i sluttavtalen
  En annen klient, en markedsføringskonsulent, ble tilbudt en sluttavtale, men var usikker på vilkårene. Advokat Servet Yildiz Stêrk gikk gjennom avtalen med henne, forklarte konsekvensene av hver klausul, og hjalp henne med å forhandle frem bedre vilkår.
 • Uenighet om sluttvederlag
  En klient, en prosjektleder, ble tilbudt en sluttavtale som han mente ikke reflekterte hans mange år i selskapet. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å forhandle frem en mer rettferdig sluttavtale som inkluderte et høyere sluttvederlag, samt en god referanse for fremtidige jobbsøknader.
 • Reduksjon i lønn
  En annen klient, en salgsleder, fikk en endringsoppsigelse som reduserte lønnen hans med 20%. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokaten argumenterte for at lønnsreduksjonen var for drastisk og ikke reflekterte klientens rolle og ansvar i selskapet. Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble lønnsreduksjonen redusert til 5%.
 • Endring i arbeidstid
  En klient, en sykepleier, ble gitt en endringsoppsigelse hvor arbeidstiden hennes ble endret fra dagtid til nattid. Hun hadde små barn og kunne ikke jobbe om natten. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp henne med å utfordre endringsoppsigelsen, og argumenterte for at endringen var urimelig og forstyrret klientens familieliv. Saken ble løst til klientens fordel, og hun kunne fortsette å jobbe på dagtid.
 • Endring i arbeidssted
  En tredje klient, en IT-konsulent, fikk en endringsoppsigelse som flyttet arbeidsstedet hans fra Oslo til Bergen. Han kunne ikke flytte på grunn av familiære forpliktelser. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å utfordre endringsoppsigelsen, og argumenterte for at flyttingen var urimelig og forstyrret klientens familieliv. Etter forhandlinger med arbeidsgiveren, ble klienten tilbudt en løsning hvor han kunne jobbe hjemmefra og bare reise til Bergen for periodiske møter.
 • Hva innebærer en endringsoppsigelse for tilleggsgoder?
  En endringsoppsigelse kan også påvirke tilleggsgoder som arbeidstakeren mottar. Dette kan være alt fra bonusordninger, firmabil, telefonavtaler, etc. Arbeidsgiveren må i slike tilfeller vurdere om endringene er innenfor styringsretten, eller om det kreves en endringsoppsigelse.
 • Hvordan er saksbehandlingen ved endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse gjelder de samme saksbehandlingsreglene som ved ordinære oppsigelser. Det innebærer at det må gjennomføres drøftelser med den ansatte og eventuelt tillitsvalgte slik at saken er så godt opplyst som mulig før beslutningen tas.
 • Hvordan kan lønnssystemet endres ved en endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse kan arbeidsgiveren også foreslå endringer i lønnssystemet, for eksempel fra fastlønn til provisjon, eller omvendt. Dette vil kreve samtykke fra arbeidstakeren, eller at arbeidsgiveren går veien om en endringsoppsigelse. Det vil være av betydning om endringen av lønnssystemet vil påvirke de månedlige og årlige utbetalingene.
 • Hva skjer ved endringsoppsigelse ved endringer i tilleggsgoder?
  Hvorvidt en arbeidsgiver kan foreta endringer i godtgjørelser, tillegg og andre goder enn lønn, avhenger av om godtgjørelsene utgjør en del av lønnsbetingelsene eller om dette er tilleggsgoder.
 • Når må en arbeidsgiver gi en endringsoppsigelse?
  En arbeidsgiver må gi en endringsoppsigelse når de ønsker å gjøre endringer som går utover styringsretten, som for eksempel å sette ned lønnen til en arbeidstaker. Dette må skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse.
 • Hvilke rettigheter har en arbeidstaker ved en endringsoppsigelse?
  Ved en endringsoppsigelse har arbeidstakeren rett til å motsette seg endringene, og kan velge å si opp sin stilling med kortere oppsigelsestid. Arbeidstakeren har også rett til å kreve forhandlinger, og kan eventuelt bringe saken inn for domstolene for å få vurdert om endringsoppsigelsen er saklig.
 • Hva skjer ved endring fra fastlønn til provisjon eller motsatt?
  Endringer i lønnssystemer kan også forekomme. Dersom det er avtalt en fast års- eller månedslønn vil det være av betydning om endringen av lønnssystemet vil påvirke de månedlige og årlige utbetalingene.
 • Hva er endringsoppsigelse?
  Endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp den eksisterende arbeidsavtalen og tilbyr en ny arbeidsavtale med endrede vilkår. Dette kan skje når det er behov for endringer som går utover arbeidsgivers styringsrett.
 • Hva skjer ved endringsoppsigelse og lavere lønn?
  Hvis en arbeidsgiver ønsker å sette ned lønnen til en arbeidstaker, kan dette ikke gjøres i kraft av styringsretten. Dette må skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse. Hvis samtykke ikke gis fra arbeidstakeren, må arbeidsgiver velge mellom å si opp arbeidsavtalen eller å beholde de eksisterende lønnsbetingelsene.
 • Når kan en arbeidsgiver gi en endringsoppsigelse?
  En arbeidsgiver kan gi en endringsoppsigelse når det er behov for større endringer som vil endre grunnpreget i arbeidsforholdet. Dette kan være forankret i enten bedriftens eller arbeidstakerens forhold.
 • Arbeidskonflikt
  En arbeidstaker var involvert i en konflikt med en kollega som påvirket arbeidsmiljøet negativt. Arbeidstakeren kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp med å megle i konflikten, forhandle med arbeidsgiveren og sørget for at arbeidsmiljøet ble forbedret.
 • Diskriminering på arbeidsplassen
  En arbeidstaker opplevde diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin etniske bakgrunn. Arbeidstakeren kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for å hjelpe med å ta opp saken med arbeidsgiveren. Advokat Stêrk hjalp med å dokumentere diskrimineringen, forhandle med arbeidsgiveren og sikret at arbeidstakeren ble behandlet rettferdig.
 • Usakelig oppsigelse
  En arbeidstaker ble urettmessig oppsagt fra sin stilling. Arbeidstakeren tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stærk for bistand med å bestride oppsigelsen. Advokat Stærk bisto med å innhente nødvendig dokumentasjon, forhandle med arbeidsgiver og sikre at arbeidstakeren fikk den rettferdigheten og erstatningen han hadde krav på ifølge arbeidsmiljøloven.
 • Hva er forskjellen mellom oppsigelse og sluttavtale?
  Ved oppsigelse avsluttes arbeidsforholdet av arbeidsgiver, mens en sluttavtale er en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.
 • Hva er fordelene med en sluttavtale for arbeidsgiver?
  Arbeidsgiver får full oversikt og økonomisk kontroll, og unngår formelle prosesser og risikoer forbundet med oppsigelse.
 • Har arbeidstaker rett til en sluttavtale?
  Nei, arbeidstaker har ikke rettslig krav på å motta en sluttpakke. Det er imidlertid blitt en vanlig løsningsmekanisme fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene.
 • Hva inneholder en typisk sluttavtale?
  En sluttavtale inneholder vanligvis enighet om at arbeidsforholdet avsluttes, sluttvederlag (som oftest lønn i oppsigelsestiden pluss eventuelt ytterligere sluttvederlag), og kan også inneholde oppreisningserstatning, bestemmelser om konfidensialitet, tidspunkt for fratredelse, lengden av oppsigelsestiden, tilbakelevering av utstyr, og regulering av eventuelle konkurranse- eller kundeklausuler.
 • Hva er en sluttavtale?
  En sluttavtale, også kjent som en sluttpakke eller fratredelsesavtale, er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte et arbeidsforhold.
 • Hvordan kan en sluttavtale bidra til å redusere frustrasjon ved nedbemanning?
  Ved å tilby en sluttpakke som gir den ansatte fri med lønn i oppsigelsestiden, eller ytterligere goder, kan dette ofte redusere frustrasjon og irritasjon hos arbeidstakeren, og minimere risikoen for dyre og tidkrevende tvister knyttet til oppsigelsens saklighet.
 • Hva er en forhåndsavtalt sluttavtale?
  En forhåndsavtalt sluttavtale, ofte kalt en "fallskjerm", er en avtale mellom arbeidsgiver og virksomhetens øverste leder om at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke skal komme til anvendelse. Denne avtalen innebærer at arbeidsgiver ikke trenger å vise til noe saklig grunnlag for å si opp lederen.
 • Hva er en arbeidskonflikt?
  En arbeidskonflikt er en uenighet eller konflikt på arbeidsplassen som kan oppstå mellom arbeidstakere, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette kan være relatert til arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, oppgavefordeling, kommunikasjon, eller andre aspekter ved arbeidsforholdet. Det er viktig å håndtere slike konflikter på en konstruktiv måte for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Hva skjer ved oppsigelse?
  Ved oppsigelse skal arbeidsgiver følge bestemte prosedyrer, inkludert å gi en skriftlig oppsigelse og å holde et drøftingsmøte med arbeidstakeren før oppsigelsen blir effektiv.
 • Hva er arbeidstakers rettigheter?
  Arbeidstakers rettigheter inkluderer rett til lønn og ferie, rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, rett til å organisere seg og rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 • Hva er en arbeidsavtale?
  En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som fastsetter vilkårene for arbeidsforholdet, inkludert lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver.
 • Hva er personvern i arbeidslivet?
  Personvern i arbeidslivet handler om hvordan arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om arbeidstakerne. Arbeidsgiver må blant annet sørge for at behandlingen av personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).
 • Hva er arbeidsgivers plikter?
  Arbeidsgivers plikter inkluderer plikt til å betale lønn, plikt til å sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø, plikt til å følge reglene om arbeidstid og plikt til å respektere arbeidstakers rettigheter.
 • Hva er en konkurranseklausul?
  En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos konkurrerende virksomheter eller starte egen konkurrerende virksomhet etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 • Hva er en tariffavtale?
  En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon og en fagforening. Tariffavtalen fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne som er omfattet av avtalen.
 • Hva er arbeidsrett?
  Arbeidsrett er et rettsområde som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og regulerer blant annet ansettelse, arbeidsvilkår, oppsigelse og arbeidsmiljø.
 • Byggearbeideren
  En byggearbeider i 50-årene falt fra en stige på en byggeplass og pådro seg alvorlige skader i ryggen. Han kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp med yrkesskadesaken. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hans leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks grundige arbeid, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Sykepleieren
  En sykepleier ble utsatt for en nålestikkulykke på jobb og utviklet deretter en alvorlig infeksjon. Hun tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk for å få hjelp til å søke om yrkesskadeerstatning. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hennes leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks innsats, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Lastebilsjåføren
  En lastebilsjåfør ble skadet i en alvorlig trafikkulykke mens han var på jobb. Han tok kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk for å få hjelp til å søke om yrkesskadeerstatning. Advokat Stêrk jobbet tett med klienten og hans leger for å dokumentere skadene og vise at de var direkte relatert til arbeidsulykken. Takket være advokat Stêrks innsats, ble klienten tilkjent full erstatning for tap av inntekt, samt menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Hvilke erstatningsposter er aktuelle ved yrkesskade?
  Dersom du får en skade på jobb, har du krav på flere erstatningsposter. Disse inkluderer menerstatning (for tap av livsutfoldelse), inntektstaperstatning (for både påført inntektstap og fremtidig inntektstap), erstatning for redusert evne til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet, dekning av nødvendige behandlingsutgifter knyttet til yrkesskaden/sykdommen, og renter knyttet til både påført inntektstap og påførte utgifter.
 • Hva sier folketrygdloven om yrkesskade?
  Folketrygdloven gir visse særfordeler hvis du får en skade på jobb. Dette inkluderer lavere egenandeler til medisinsk behandling og utstyr, samt bedre rettigheter til sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Hva sier yrkesskadeforsikringsloven?
  Yrkesskadeforsikringsloven kommer i tillegg til folketrygdloven og gir full erstatning for deg som har fått en yrkesskade. Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikringen for sine ansatte.
 • Hva er en yrkesskade?
  En yrkesskade er en skade eller sykdom som oppstår som følge av en arbeidsulykke. Dette inkluderer også dødsfall. En arbeidsulykke er en ytre hendelse eller begivenhet som skjer plutselig eller uventet, mens du er i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.
 • Hvilke erstatningsvilkår må være oppfylt for å få erstatning for yrkesskade?
  For at du skal ha krav på erstatning, må det være en årsakssammenheng mellom ulykken/hendelsen og skaden/sykdommen, og mellom skaden/sykdommen og det økonomiske tapet
 • Har arbeidsgiver plikt til å tegne yrkesskadeforsikring?
  Ja, alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må tegne egen forsikring hos forsikringsselskapet og NAV for å være forsikret mot yrkesskade.
 • Hva er en arbeidsulykke?
  En arbeidsulykke er en plutselig og uventet ytre hendelse som skjer mens du er i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Dette kan inkludere skader forårsaket av fall, eksplosjoner eller støt, samt skader forårsaket av kraftanstrengelser eller bevegelser i kroppslig uheldige stillinger, som ved løft eller vridninger.
 • Hva innebærer "loss of license", eller såkalt tap av helseattest?
  "Loss of license" refererer til situasjoner hvor du mister din helseattest og dermed ikke lenger kan utføre ditt yrke. Dette er spesielt relevant for yrker som krever en gyldig helseattest, som for eksempel piloter og sjømenn. I slike tilfeller kan en lisensforsikring gi deg krav på erstatning fra forsikringsselskapet hvor det er tegnet lisensforsikring.
 • Hva er en yrkessykdom?
  En yrkessykdom er en sykdom som er et resultat av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Sykdommen må også være en av de nevnte i forskriften over yrkessykdommer.
 • Hva bør jeg gjøre hvis jeg får en yrkesskade?
  Først bør du oppsøke lege for å få dokumentert skadene dine. Deretter bør yrkesskaden registreres så fort som mulig til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er også viktig å dokumentere eventuelle plager du har etter en yrkesskade.
 • Stått imot ugyldig oppsigelse: arbeidstakerens seier med advokat Servet Yildiz Stêrk
  En ansatt ble innkalt til et drøftelsesmøte etter en plutselig endring i ledelsen. Arbeidstakeren følte seg usikker og fryktet en ugyldig oppsigelse. Han kontaktet Advokat Yildiz Stêrk for juridisk rådgivning og hjelp. Stêrk assisterte ham under drøftelsesmøtet, representerte hans interesser og sikret at hans rettigheter ble opprettholdt. Takket være Stêrks innsats ble oppsigelsen trukket tilbake og arbeidstakeren kunne fortsette i jobben. Arbeidstakeren roste Stêrks ekspertise og engasjement, og var takknemlig for å ha fått nødvendig støtte i en kritisk fase av sin karriere.
 • Reddet virksomheten: en tøff beslutning med advokat Servet Yildiz Stêrk
  En arbeidsgiver sto overfor den vanskelige beslutningen om å si opp en langvarig ansatt på grunn av økonomiske utfordringer i virksomheten. Vedkommende ønsket å håndtere situasjonen på en rettferdig og lovlig måte, men var usikker på hvordan prosessen skulle gjennomføres. Advokat Yildiz Stêrk ble konsultert for å veilede gjennom oppsigelsesprosessen og drøftelsesmøtet. Med hans veiledning ble prosessen gjennomført på en ryddig måte, noe som sikret at alle parter ble behandlet rettferdig og i henhold til loven. Arbeidsgiveren uttrykte takknemlighet for Stêrks profesjonalitet og empati gjennom hele prosessen.
 • På kanten av usikkerhet: En arbeidstakers reise
  En ansatt i en større industriell bedrift i Stavanger ble uventet permittert i begynnelsen av 2023. Han ble overrasket og usikker, med mange ubesvarte spørsmål om sin økonomiske og yrkesmessige fremtid. I sin søken etter klarhet og veiledning, tok han kontakt med advokat Servet Yildiz Stêrk. Stêrk, kjent for sin sterke forpliktelse til klientene sine, tok seg tid til å forstå detaljene i klientens situasjon. Han forklarte grundig hva permittering innebærer, hva klientens rettigheter var, og hvilke alternativer han hadde. Med Stêrk' hjelp, var den permitterte i stand til å navigere gjennom denne usikre perioden med større selvsikkerhet. Han visste at han hadde en sterk advokat ved sin side, klar til å hjelpe og representere ham hvis det skulle bli nødvendig. Begge disse historiene illustrerer hvordan advokat Servet Yildiz Stêrk' sterke kompetanse og dedikasjon til klientene sine kan gjøre en stor forskjell i komplekse og utfordrende situasjoner knyttet til permittering.
 • Navigering gjennom urolige farvann: En arbeidsgiver sin historie
  En liten, men voksende tech-bedrift i Oslo, stod overfor utfordringer i 2023. Selskapet opplevde en uventet nedgang i etterspørselen på grunn av globale økonomiske utfordringer. Ledelsen innså at de måtte ta tøffe beslutninger for å holde virksomheten flytende, og begynte å vurdere permitteringer. Usikker på hvordan de skulle navigere i denne komplekse situasjonen, søkte de råd hos advokat Servet Yildiz Stêrk. Med sin sterke ekspertise innen arbeidsrett og permitteringer, guidet Stêrk dem gjennom prosessen, og sørget for at de overholdt alle relevante lover og reguleringer. Han hjalp dem med å utforme en saklig og rettferdig utvelgelsesprosess og sørget for at alle nødvendige varsler ble gitt i henhold til loven. Takket være Stêrk' dyktige rådgivning, klarte bedriften å navigere gjennom denne utfordrende perioden på en lovlig og etisk måte, samtidig som de minimerte uro blant ansatte og opprettholdt sin gode omdømme i bransjen.
 • Hva skjer hvis en arbeidstaker gjentatte ganger avlyser eller utsetter drøftelsesmøtet?
  Hvis den ansatte gjentatte ganger avlyser eller utsetter møtet, kan arbeidsgiver til slutt gå til oppsigelse uten at det er avholdt drøftelsesmøte med arbeidstakeren først.
 • Er det nødvendig med et drøftelsesmøte før oppsigelse?
  Ja, som hovedregel skal arbeidsgiver avholde et drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed kan gis. Dette er imidlertid bare så langt det er praktisk mulig.
 • Når skal en arbeidsgiver avholde et drøftelsesmøte?
  Arbeidsgiver skal som hovedregel avholde et drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed kan gis.
 • Hva er formålet med et drøftelsesmøte?
  Formålet med et drøftelsesmøte er at arbeidstaker skal få mulighet til å komme med sitt synspunkt på oppsigelse, før endelig beslutning blir tatt av arbeidsgiver.
 • Hvilke krav er det til innkallingen til et drøftelsesmøte?
  Det er ingen lovbestemte formkrav til innkallingen til et drøftelsesmøte. Imidlertid anbefales det at arbeidsgiver sender en skriftlig innkalling, med informasjon om hva innkallingen gjelder samt orientering om arbeidstakers rett til å ha med en tillitsvalgt i møtet.
 • Hva skal arbeidsgiver gjøre hvis det ikke er mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte?
  Hvis det ikke har vært mulig å gjennomføre et drøftelsesmøte, anbefales det at arbeidsgiver konsulterer med en advokat før oppsigelse eller avskjed gis.
 • Hva skal innholdet i et drøftelsesmøte være?
  Innholdet i drøftelsesmøtet vil være avhengig av om det vurderes oppsigelse på grunn av forhold ved arbeidstakeren selv eller forhold ved virksomheten. Generelt må arbeidsgiver informere den ansatte om hvorfor man vurderer oppsigelse eller avskjed.
 • Har en arbeidstaker rett til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet?
  Ja, en arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt i drøftelsesmøtet. Tillitsvalgt kan også være en juridisk rådgiver, som for eksempel en advokat.
 • Hva skjer hvis arbeidstakeren ikke møter opp til drøftelsesmøtet?
  Hvis en arbeidstaker ikke møter opp til drøftelsesmøtet, må det vurderes konkret for det enkelte tilfellet om arbeidsgiver kan gi oppsigelse eller avskjed uten å tilby den ansatte et nytt møte.
 • Hva er hensikten med et drøftelsesmøte?
  Hensikten med et drøftelsesmøte er å drøfte grunnlaget for hvorfor en arbeidsgiver vurderer oppsigelse med den arbeidstakeren det gjelder.
 • Arbeidstaker i endringstider
  En erfaren medarbeider i en stor internasjonal organisasjon ble overrasket da hun ble informert om nedbemanning som et resultat av strukturelle endringer i selskapet. Hun var usikker på sine rettigheter og mulige utfall. I denne utfordrende tiden søkte hun råd fra Advokat Servet Yildiz Stêrk. Med hans omfattende forståelse av arbeidsrett, var han i stand til å veilede henne gjennom prosessen og sikre at hennes rettigheter ble ivaretatt. Hans engasjement og profesjonelle støtte bidro til at hun opplevde en rettferdig og verdig avslutning på sin tid i selskapet, og kunne se fremover mot nye muligheter med tillit.
 • Den nødvendige omstillingen
  En ledende aktør innen teknologibransjen opplevde uventede markedsforandringer som krevde en rask og strategisk omstilling. Bedriften sto overfor utfordrende beslutninger, inkludert potensiell nedbemanning. Ledelsen ønsket å håndtere situasjonen på en mest mulig etisk og juridisk korrekt måte. De søkte råd fra Advokat Servet Yildiz Stêrk, som ga omfattende veiledning gjennom nedbemanningsprosessen. Med hans dyktige håndtering og juridiske ekspertise, klarte bedriften å navigere gjennom den vanskelige prosessen på en rettferdig og transparent måte, samtidig som de opprettholdt et positivt arbeidsmiljø.
 • Hva er styringsretten?
  Styringsretten er arbeidsgiverens rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Dette inkluderer retten til å ansette og si opp arbeidstakere, bestemme arbeidstid og fastsette lønn og andre arbeidsvilkår.
 • Advokat Servet Yildiz Stêrk sørget for at vår klient fikk tilbake jobben etter urettmessig avskjed
  Vår klient, en ansatt i en bedrift, mottok en uventet avskjed og kontaktet oss for hjelp. Advokat Servet Yildiz Stêrk ble engasjert. Etter å ha gjennomgått sakens dokumenter, konkluderte han med at avskjeden ikke var i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Stêrk tok kontakt med arbeidsgiveren og argumenterte for at avskjeden var urettmessig. Etter forhandlinger, ble avskjeden trukket tilbake, og vår klient kunne gjenoppta arbeidet.
 • Fikk tilbake jobben etter urettmessig oppsigelse
  Vår klient, som var sykmeldt over en lengre periode, tok kontakt med oss etter å ha mottatt oppsigelse fra sin arbeidsgiver. Arbeidstakeren følte at oppsigelsen var urettferdig og at den var en direkte konsekvens av sykefraværet. Advokat Servet Yildiz Stêrk gjennomgikk sakens dokumenter og konkluderte med at arbeidsgiveren ikke hadde håndtert situasjonen i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etter en serie samtaler og forhandlinger med arbeidsgiveren, ble oppsigelsen trukket tilbake, og vår klient kunne gjenoppta arbeidet.
 • Oppsigelse trukket tilbake etter manglende drøftingsmøte
  Vår klient tok kontakt med oss etter å ha mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver uten at et drøftingsmøte ble holdt i forkant. Arbeidstakeren var svært opprørt og usikker på hvordan hun skulle håndtere situasjonen. Advokat Servet Yildiz Stêrk, med sin omfattende erfaring innen arbeidsrett, forklarte klienten hennes rettigheter og det aktuelle regelverket. Etter vår intervensjon, trakk arbeidsgiver oppsigelsen og innkalte til et riktig drøftingsmøte. Klienten vår kunne deretter fortsette i sin stilling.
 • Hva er særskilte oppsigelsesvern?
  Arbeidsmiljøloven gir i visse tilfeller et utvidet oppsigelsesvern. Dette gjelder blant annet ved sykdom, svangerskap og etter fødsel eller adopsjon, samt ved militærtjeneste og alder.
 • Hva er retten til å stå i stilling?
  En oppsagt arbeidstaker har rett til å fortsette i sin stilling så lenge forhandlinger pågår. I tillegg har arbeidstakeren rett til å stå i stilling inntil saken er rettskraftig avgjort av domstolen. Dette forutsetter at søksmål er reist innenfor arbeidsmiljølovens oppstilte frister.
 • Hva er oppsigelsestiden?
  Oppsigelsestiden er perioden fra oppsigelsen er gitt til arbeidsforholdet opphører. Denne perioden kan variere fra 1 måned til 6 måneder, avhengig av arbeidsforholdets art og hvor lenge man har vært ansatt. Oppsigelsestiden reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-3.
 • Hva er vern mot usaklig oppsigelse?
  En arbeidsgiver kan gå til oppsigelse på grunn av arbeidstakers, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. Det er likevel alltid et vilkår at oppsigelsen er saklig begrunnet og at dette kan dokumenteres. Hvis arbeidsgiver ikke har, eller kan dokumentere, at det foreligger en saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, er oppsigelsen usaklig.
 • Hva er formkravene for en oppsigelse?
  For at en oppsigelse skal være gyldig, må den oppfylle visse formkrav. Oppsigelsen må være skriftlig og inneholde flere lovbestemte opplysninger. Den skal enten overleveres personlig til arbeidstakeren eller sendes i rekommandert brev til den ansattes adresse.
 • Hva er oppsigelse i et arbeidsforhold?
  Oppsigelse i et arbeidsforhold innebærer at enten arbeidstaker eller arbeidsgiver velger å avslutte arbeidsforholdet. Arbeidstaker er ikke tvunget til å stå i et arbeid, og arbeidsgiver har rett til å si opp en arbeidstaker så lenge visse krav er oppfylt.
 • Hva er søksmålsfrister ved tvist om oppsigelse?
  Ved tvist om oppsigelse er søksmålsfristen åtte uker. Dersom arbeidstaker bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder. Partene kan bli enige om en lengre søksmålsfrist. Søksmålsfristen regnes fra forhandlingenes avslutning. Er det ikke avholdt forhandlinger, regnes fristen fra da oppsigelsen fant sted.
 • Hva er retten til å kreve forhandlinger?
  Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse er ulovlig, kan kreve forhandlinger om dette innen to uker. Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøtet avholdes så snart som mulig og senest innen to uker etter at kravet ble fremsatt.
 • Hva er forskjellen mellom oppsigelse og avskjed?
  En avskjed krever at arbeidstaker har begått typisk et lovbrudd. En avskjed betyr at du må gå på dagen, i motsetning til en oppsigelse som gjør at du i utgangspunktet har arbeidsplikt.
 • Hva skjer hvis oppsigelsens skriftlige formkrav ikke er oppfylt?
  Dersom oppsigelsen ikke oppfyller lovens formkrav, og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter oppsigelsen fant sted, løper det ingen søksmålsfrist etter arbeidsmiljøloven § 17-4, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.
 • Hva koster det å bruke advokat?
  Advokat Servet Yildiz Stêrk ønsker å tilby konkurransedyktige priser på tjenestene han tilbyr. Salæret han fastsetter er basert på den tiden det tar å utføre oppdraget, og kan derfor variere avhengig av oppdragets art og vanskelighetsgrad. I tilfeller der oppgaven er enkel, kan han også tilby en fastpris på forhånd. Som en advokat, følger han Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk". Dette innebærer at han informerer kundene sine om gjeldende timepriser ved oppstart av oppdraget, hvordan salæret beregnes, og praksisen for fakturering. De veiledende prisene hos Advokat Servet Yildiz Stêrk ligger vanligvis i intervallet mellom kr. 2500,- og kr. 4000,- eksklusive merverdiavgift, avhengig av sakens art. I spesielle tilfeller forbeholder han seg retten til å avvike fra dette prisintervallet.
 • Finnes det støtteordninger for folk med dårlig råd?
  Staten dekker i noen tilfeller utgifter som privatpersoner har for juridisk bistand. I noen typer saker kan alle få gratis rettshjelp, mens i andre typer saker er det inntekt og formue som avgjør om du er omfattet av ordningen. Advokat Servet Yildiz Stêrk kan hjelpe deg med å finne ut om du kan få gratis rettshjelp for din sak.
 • Hvordan kontakter jeg advokat Servet Yildiz Stêrk?
  Du kan kan benytte deg av kontaktskjema ved å trykke her. Alternativt kan du sende en e-post, post@advokats.no, eller ringe oss på telefon +47 22 46 46 46.
 • Hva gjør man om man blir saksøkt?
  På et tidspunkt i livet kan du bli saksøkt – enten som privatperson eller næringsdrivende. Å bli saksøkt vil normalt oppleves som en stressende situasjon, og det kan derfor være nyttig å få bistand fra en advokat som ikke bare har kompetanse på de juridiske prosessene du står ovenfor, men som også kan forstå det menneskelige aspektet. Advokat Servet Yildiz Stêrk er opptatt av å gi deg mindre bekymring. Ta derfor kontakt med oss slik at vi kan avtale et møte der vi kan kartlegge mulige løsninger basert på dine behov.
 • Hvordan forberede møtet med advokat?
  Du bør bruke god tid på å sette sammen en oversikt over saken din før første konsultasjon med advokaten. På den måten vil advokaten kunne sette seg inn i saken din raskere, og dermed spare deg for penger. Les denne bloggposten med mer konkrete tips.
 • Hvordan kan jeg bestille en konsultasjon?
  Du kan bestille en konsultasjon direkte på vår nettside, klikk her. Du velger en tid og dag som passer for deg. Etter bestillingen vil du motta en oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Sterk AS. Det er opp til deg om du ønsker å ha samtalen via Zoom eller ved personlig oppmøte i Oslo. Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling har mottatt aksept.
 • Hva skal til for å melde avskjed?
  Handlinger som kan begrunne avskjed kan for eksempel være ordrenekt, alvorlige tilfeller av illojalitet, straffbare handlinger, og ulegitimert fravær. Det er kun forhold hos den ansatte som kan legitimere til avskjed. Hvis for eksempel bedriften går dårlig eller har behov for omstrukturering, er ikke dette grunnlag nok.
 • Hva innebærer en avskjed?
  Avskjed innebærer at den ansatte må forlate arbeidsstedet med øyeblikkelig virkning. Dette kan skje dersom arbeidstakeren har brutt de regler og retningslinjer som gjelder for arbeidsforholdet. Avskjed er den alvorligste reaksjonen en arbeidsgiver kan ha, og er derfor reservert for de mest alvorlige tilfellene av pliktbrudd eller mislighold av arbeidsavtalen.
 • Hva er ansattes rettigheter ved avskjed?
  Den ansatte har krav på et drøftelsesmøte før det tas en beslutning om avskjed. I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiveren legge frem dokumenter og bevis som danner grunnlaget for den eventuelle avskjeden. Den ansatte skal få muligheten til å forklare faktiske forhold, slik at arbeidsgiver kan beslutte hvorvidt avskjed er berettiget og nødvendig.
 • Hva er forskjellen mellom avskjed og oppsigelse?
  Både oppsigelse og avskjed betyr at arbeidsforholdet mellom den ansatte og bedriften avsluttes. En avskjed er en strengere reaksjon enn en oppsigelse. Ved en oppsigelse har den ansatte rett til å jobbe ut oppsigelsestiden, mens ved avskjed må den ansatte forlate arbeidsstedet med umiddelbar virkning.
 • Hva skjer hvis avskjeden er urettmessig?
  Dersom avskjeden er urettmessig, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor den ansatte. Den ansatte kan fremme krav om erstatning for flere forhold, som erstatning for påført økonomisk tap, erstatning for fremtidig inntektstap, og erstatning for "tort og svie", såkalt oppreisningserstatning.
 • Türkiye'den Norveç'e iş kurmayı düşünüyorum. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz?
  Türkiye'den Norveç'e iş kurma sürecini derinlemesine anlıyoruz. Size işinizi kurma, yerel hukuki gereklilikleri yerine getirme ve Norveç'teki iş yasalarını anlama konusunda yardımcı olabiliriz. Ayrıca, Norveç'teki iş ortamını anlamanızı sağlayacak bilgiler ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
 • Hukuki bir sorunum olduğunda ne kadar hızlı bir şekilde yardımcı olabilirsiniz?
  Müşterilerimize en hızlı ve en etkili hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Sorununuzun aciliyetine ve karmaşıklığına bağlı olarak, genellikle ilk yanıtımızı bir iş günü içinde alabilirsiniz.
 • Türkiye'den Norveç'e iş kurarken hangi zorluklarla karşılaşabilirim?
  Türkiye'den Norveç'e iş kurarken karşılaşabileceğiniz zorluklar, iş türüne, sektöre ve kişisel durumunuza bağlı olabilir. Ancak, genellikle dil bariyerleri, kültürel farklılıklar, yerel iş yasalarının anlaşılması ve uyulması ve uygun vize ve oturma izni alınması gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için size rehberlik edebilir ve destek olabiliriz.
 • Hukuki danışmanlık hizmetleriniz hangi dilleri kapsıyor?
  Hizmetlerimiz Türkçe, Norveççe ve Ingilizce olmak üzere üç dilde sunulmaktadır. Bu, Türkiye ve Norveç arasında iş yapan veya bu iki ülke arasında hukuki meseleleri olan müşterilere yardımcı olmamızı sağlar.
 • Düşük gelirli kişiler için destek programları var mı?
  Devlet, bazı durumlarda bireylerin hukuki yardım için masraflarını karşılar. Bazı türdeki davalarda herkes ücretsiz hukuki yardım alabilirken, diğer türdeki davalarda gelir ve servet, bu düzenlemeye dahil olup olmadığınızı belirler. Avukat Servet Yıldız Stêrk, davayla ilgili ücretsiz hukuki yardım alıp alamayacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir.
 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirim?
  Hizmetlerimizden yararlanmak için web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ve hukuki durumunuzu anlamamıza yardımcı olacak birkaç soruyu yanıtlamanızı rica edeceğiz. Ardından, size en uygun hizmetleri nasıl sağlayabileceğimizi belirlemek için sizinle iletişime geçeceğiz.
 • Avukatla görüşmeyi nasıl hazırlarım?
  İlk avukat danışmanlığından önce davayla ilgili bir genel bakış oluşturmak için iyi bir zaman harcamalısınız. Bu şekilde, avukatınız daha hızlı bir şekilde durumunuzu anlayabilir ve bu sayede size para tasarrufu sağlayabilir.
 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinizin gizlilik politikası nedir?
  Müşterilerimizin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Tüm hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için sıkı gizlilik politikalarına tabidir. Detaylar için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • Avukat kullanmanın maliyeti nedir?
  Avukat Servet Yıldız Stêrk, hizmetlerinde rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Belirlediği ücret, görevin yerine getirilmesi için geçen süreye dayanır ve bu nedenle görevin türüne ve zorluğuna bağlı olarak değişebilir. Görev basit olduğunda, önceden sabit bir fiyat teklif edebilir. Bir avukat olarak Servet Yıldız Stêrk, "Avukatlık Meslek Kuralları"nı takip eder. Bu, görevin başlangıcında müşterilerine geçerli saat ücretlerini, ücretin nasıl hesaplandığını ve faturalandırma uygulamasını bildirdiği anlamına gelir. Pratikteki rehber fiyatları genellikle KDV hariç 2500 NOK ve 4000 NOK arasında değişir, durumun türüne bağlıdır. Özel durumlarda, bu fiyat aralığından sapma hakkını saklı tutar.
 • Dava edildiğinde ne yapmalı?
  Hayatınızın bir noktasında dava edilebilirsiniz - bir birey veya işletme olarak. Dava edilme genellikle stresli bir durum olarak algılanır ve bu nedenle, sadece karşı karşıya olduğunuz hukuki süreçlerde yetkinliğe sahip bir avukattan yardım almak değil, aynı zamanda insan boyutunu da anlayabilen birinden yardım almak yararlı olabilir. Avukat Servet Yıldız Stêrk, size daha az endişe yaşatmayı hedefliyor. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza dayalı olası çözümleri belirlemek için taahhütsüz bir toplantı düzenlemek üzere onunla iletişime geçin.
 • Türkiye'den Norveç'e taşınmayı ve burada bir iş kurmayı düşünüyorum. Hangi hukuki süreçlerle karşılaşacağım?
  Türkiye'den Norveç'e taşınma ve iş kurma süreci, bir dizi hukuki süreci içerir. Bunlar arasında iş kurma, vize ve oturma izni başvuruları, vergi yükümlülükleri ve yerel iş yasaları bulunur. Bu süreçlerin her birinde size rehberlik edebilir ve danışmanlık hizmetleri sunabiliriz.
 • Norveç'ten Türkiye'ye Ticaret Yapan Girişimci
  Norveç'ten bir girişimci, Türkiye'deki bir iş fırsatını değerlendirmek istiyordu ancak Türkiye'nin hukuk sistemine aşina değildi. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, girişimciye Türkiye'nin hukuk sistemini ve iş dünyasını anlama konusunda yardımcı oldu. Sterk'in bilgisi ve deneyimi sayesinde, girişimci Türkiye'deki iş fırsatını başarıyla değerlendirdi ve işini genişletti.
 • Norveç'teki Gayrimenkul Yatırımcısı ve Türkiye'deki Fırsat
  Norveç'teki bir gayrimenkul yatırımcısı, Türkiye'deki bir gayrimenkul fırsatını değerlendirmek istiyordu. Ancak, Türkiye'nin gayrimenkul hukuku konusunda bilgisi yoktu. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, yatırımcıya Türkiye'nin gayrimenkul hukuku hakkında bilgi verdi ve yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul işlemini başarıyla tamamlamasına yardımcı oldu.
 • Nitelikli Göçmenlik Yolunda Türkiye'den Norveç'e
  Türkiye'den bir yazılım mühendisi, Norveç'teki bir teknoloji şirketinde çalışmak için nitelikli göçmenlik başvurusunda bulundu. Ancak, başvuru süreci karmaşıktı ve mühendis, başvurusunun reddedilmesinden endişe ediyordu. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, mühendisin durumunu hızla anladı ve başvuru sürecini yönetmek için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, mühendis başvurusunu başarıyla tamamladı ve Norveç'teki teknoloji şirketinde çalışma izni aldı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, mühendisin Norveç'teki hayalini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oldu. Sterk, mühendisin Norveç'teki yeni hayatına başlamasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Göçmenlik Yolunda Milli Aşçının Hikayesi
  Norveç'te tanınmış bir Türk restoranında çalışmak üzere göç etmeyi planlayan bir milli aşçı, çalışma izni sürecinde zorluklarla karşılaştı. Sürecin karmaşıklığı ve dil bariyeri, başvurusunun ilerlemesini engelliyordu. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, aşçının durumunu hızla anladı ve çalışma izni başvurusunu hızlandırmak için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, aşçı başvurusunu başarıyla tamamladı ve Norveç'teki restoranda çalışma izni aldı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, aşçının Norveç'teki hayalini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oldu. Sterk, aşçının Norveç'teki yeni hayatına başlamasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Türkiye'den Norveç'e Ticaret Yapan İşadamı
  Türkiye'den bir işadamı, Norveç'e ticaret yapmayı planlıyordu ancak yerel yasalar ve düzenlemeler konusunda endişeliydi. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve Sterk, işadamına Norveç'teki iş yasaları ve düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Sterk'in rehberliği sayesinde, işadamı Norveç'teki işini başarıyla kurdu ve ticaretini sorunsuz bir şekilde yürütmeye başladı.
 • Norveç'teki Türk Vatandaşı ve Karmaşık İş Anlaşması
  Norveç'te yaşayan bir Türk vatandaşı, karmaşık bir iş anlaşması konusunda hukuki yardıma ihtiyaç duydu. Avukat Servet Yıldız Sterk ile iletişime geçti ve durumunu anlattı. Sterk, müşterinin durumunu hızla anladı ve anlaşmanın tüm yönlerini dikkatlice inceledi. Sonuç olarak, müşteri anlaşmayı başarıyla tamamladı ve Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde potansiyel bir hukuki sorunu önlemiş oldu.
 • Norveç'teki Türk Profesörün İşten Çıkarılması ve Devasa Tazminat
  Norveç'te bir üniversitede çalışan Türk bir profesör, beklenmedik bir şekilde işten çıkarıldı. Profesör, işten çıkarılmasının haksız olduğuna inanıyordu ve tazminat talep etmeye karar verdi. Bu noktada, Avukat Servet Yıldız Sterk devreye girdi. Sterk, profesörün durumunu hızla anladı ve hukuki süreci yönetmek için gereken adımları attı. Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi sayesinde, profesör işten haksız yere çıkarıldığına dair güçlü bir dava oluşturdu ve sonunda devasa bir tazminat kazandı. Bu süreçte, Sterk'in hukuki bilgisi ve deneyimi, profesörün haksız işten çıkarılmasına karşı başarılı bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oldu. Sterk, profesörün hakkını savunmasını sağladı ve bu süreçte ona değerli bir hukuki rehberlik sağladı.
 • Hvordan kan en arbeidsgiver ivareta den ansatte under en nedbemanningsprosess?
  Arbeidsgiver bør gjøre de ansatte og tillitsvalgte kjent med bedriftens situasjon så tidlig som mulig, og gi dem mulighet til å komme med inn.spill. Mangelfull saksbehandling kan gi økt usikkerhet for de ansatte
 • Hva er noen av årsakene til nedbemanning?
  Årsaker til nedbemanning kan være at det går dårlig med bedriften, eller at arbeidsoppgavene kan utføres med færre ansatte.
 • Hva skjer etter kartlegging og utvelgelse i en nedbemanningsprosess?
  Etter kartlegging og utvelgelse, kommer forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Deretter følger drøftelsesmøter, der den ansatte får mulighet til å uttrykke sine synspunk- unnt før en endelig beslutning om oppsigelse tas.
 • Hva er de første trinnene i en nedbemanningsprosess?
  De første trinnene i en nedbemanningsprosess bør være kartlegging, utvelgelse og drøftelsesmøter. Arbeidsgiver må kartlegge bedriftens og arbeidstakernes behov, og det må fastsettes utvelgelseskriterier.
 • Hva innebærer nedbemanning?
  Nedbemanning innebærer at en virksomhet reduserer antall årsverk, noe som betyr at én eller flere arbeidstakere blir sagt opp fra sine stillinger.
 • Må arbeidsgiver tilby en sluttpakke til ansatte ved nedbemanning?
  Det er ingen rettslige krav om at arbeidsgiver skal tilby en sluttpakke til ansatte ved nedbemanning, men det er ikke uvanlig at en bedrift tilbyr dette.
 • Hva kan en sluttpakke inneholde?
  En sluttpakke kan inneholde sluttvederlag, fyldig attest, og støtte til videreutdanning eller jobbsøkerkurs.
 • Hva er utvelgelseskriterier ved nedbemanning?
  Utvelgelseskriterier kan være kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn, egnethet, og alder. Arbeidsgiver må utøve et godt og saklig skjønn i utvalget av hvilke ansatte som blir sagt opp basert på disse kriteriene.
 • Er det lovlig å gjennomføre nedbemanning hvis en bedrift går i underskudd og risikerer å måtte legge ned?
  Ja, hvis en bedrift går i underskudd og står i fare for å måtte legge ned, vil dette gi en lovlig grunn for å gjennomføre nedbemanning.
 • Hva innebærer driftsinnskrenkning?
  Driftsinnskrenkning innebærer å kutte ned på lønnsutgifter. Dette kan gjøres dersom bedriften er nødt til å nedbemanne, enten på grunn av at det ikke finnes nok arbeidsoppgaver for arbeidstakeren, eller fordi det går dårlig med bedriften.
 • Hva er permittering?
  Permittering innebærer at arbeidstaker blir midlertidig fritatt for arbeidsplikt grunnet virksomhetens forhold. En permittering kan være enten hel eller delvis, med hel permittering vil arbeidstakers arbeidsplikt bortfalle i sin helhet, mens delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden, med for eksempel 50 %.
 • Hvor lenge kan en permittering vare?
  Maksimal tid for permittering er 26 uker. Fra og med 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker, men den ble redusert tilbake til 26 uker fra og med 1. juli 2021.
 • Hvordan velges hvilke ansatte som skal permitteres?
  Dersom bedriften ikke skal permittere alle ansatte, må det tas stilling til hvilke ansatte som skal permitteres. Denne utvelgelsen må være basert på saklige kriterier som ansiennitetsprinsippet, kvalifikasjoner, og sosiale forhold.
 • Må arbeidsgiver betale lønn under permitteringen?
  Arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidstaker lønn de første 15 dager etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperioden). Etter dette kan arbeidstaker søke om dagpenger fra NAV​​. Fra 1. september 2020 ble arbeidsgiverperioden endret til 10 dager​.
 • Er det krav til varsel før permittering?
  Ja, den ansatte har krav på skriftlig varsel ved permittering. Varselet skal gis minst 14 dager før permitteringen trer i kraft, og det skal angi permitteringens sannsynlige lengde​.
 • Når kan en arbeidsgiver permittere ansatte?
  Arbeidsgiver har kun mulighet til å benytte permittering når det er saklig grunn for dette. Det kreves at årsaken for permitteringen er av midlertidig karakter. Eksempler på dette kan være omsetningssvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art​.
 • Hva er forskjellen mellom permittering og oppsigelse?
  Permittering skal skje dersom hensikten med ordningen er at den ansatte skal gjenoppta arbeidet innen rimelig tid, mens oppsigelse skjer når det ikke er noen realistisk mulighet for at den permitterte vil gjenoppta sitt arbeid i bedriften.
 • Hva er voldsoffererstatning?
  Voldsoffererstatning er en erstatning til personer som har blitt utsatt for en voldelig handling. Erstatningen utbetales av Kontoret for voldsoffererstatning og skal dekke tap og lidelse som følge av voldshandlingen.
 • Hva er pasientskade, og hvordan kan jeg søke om erstatning?
  Pasientskade er en skade som oppstår i forbindelse med helsehjelp. Hvis du blir skadet som følge av svikt i helsehjelpen, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
 • Hva er menerstatning, og når kan jeg ha krav på dette?
  Menerstatning er en erstatning for varig og betydelig skade som følge av en ulykke eller sykdom. Du kan ha krav på menerstatning hvis du har fått en varig skade som har ført til en medisinsk invaliditet på minst 15%.
 • Hvordan fungerer erstatning ved trafikkskade?
  Hvis du blir skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet til den som forårsaket ulykken. Erstatningen skal dekke tap i fremtidig inntekt, utgifter til medisinsk behandling og eventuell menerstatning for varig og betydelig skade.
 • Hvordan fungerer erstatning ved naturskade?
  Hvis du opplever en naturskade, som for eksempel flom eller skred, kan du ha krav på erstatning. Dette kan dekkes av din private forsikring hvis du har en slik, eller gjennom den statlige naturskadeordningen hvis skaden ikke kan dekkes av en vanlig forsikring. Det er viktig å merke seg at biler, campingvogner, tilhengere og båter ikke er dekket av naturskadeforsikring, og at du må tegne egen kaskoforsikring for å få erstatning for skader på disse gjenstandene.
 • Hva er yrkesskade, og hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir skadet på jobb?
  Yrkesskade er en skade eller sykdom som oppstår som følge av arbeid eller arbeidsforhold. Hvis du blir skadet på jobb, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiverens forsikringsselskap. Du kan også ha rett til ytelser fra NAV.
 • Hva er forsørgertap, og når kan jeg ha krav på erstatning for dette?
  Forsørgertap er tap av økonomisk støtte fra en person som har gått bort. Hvis du var økonomisk avhengig av en person som døde som følge av en ulykke eller en yrkesskade, kan du ha krav på erstatning for forsørgertap.
 • Hva er trygderett, og hvordan kan jeg få hjelp med saker som gjelder trygd?
  Trygderett er rettsreglene som gjelder for trygdeordninger i Norge. Hvis du trenger hjelp med en sak som gjelder trygd, kan du kontakte en advokat som har spesialisert seg på trygderett.
 • Hva slags skader kan oppstå ved en trafikkskade?
  Både fysiske og psykiske skader kan gi grunnlag for erstatning ved trafikkskade. Dette kan inkludere nakkesleng, ryggskade, hodeskade, bruddskader, kneskade, flerskader/multitraume, og PTSD.
 • Er det obligatorisk for alle kjøretøy å tegne forsikring?
  Ja, det er lovpålagt for alle motorvogner å tegne ansvarsforsikring mot både materielle skader og personskader som kjøretøyet kan påføre.
 • Hvem er ansvarlig ved en eneulykke?
  Ved en eneulykke, vil det være forsikringen på det ansvarlige kjøretøyet som er ansvarlig for ulykken.
 • Kan man få utbetalt erstatning fra private forsikringer ved trafikkskade?
  Ja, hvis du har tegnet private forsikringer, kan disse gi krav på utbetaling også ved en trafikkskade.
 • Hva betyr det at det må være årsakssammenheng?
  For å oppnå erstatning fra trafikkforsikringsselskapet, må det først dokumenteres en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden. Dette betyr at skaden du har pådratt deg må være en direkte følge av ulykken. Det må altså være en klar og direkte forbindelse mellom ulykken og skaden for at du skal ha krav på erstatning. Dette kan noen ganger være komplisert å bevise, spesielt i tilfeller hvor skaden ikke umiddelbart er synlig etter ulykken. I slike tilfeller kan det være nødvendig med medisinsk ekspertise for å fastslå årsakssammenhengen.
 • Hva er konsekvensen av å ikke tegne forsikring?
  Hvis du forårsaker skade på gjenstander eller personer uten å ha tegnet forsikring, er det du selv som må betale erstatningsbeløpet til skadelidte. Dette kan utgjøre millionbeløp.
 • Hvem behandler erstatningskrav ved trafikkskade?
  Forsikringsselskapene tar stilling til hvor ansvaret for trafikkskaden skal plasseres og hvilket forsikringsselskap som skal foreta skadeoppgjøret. Ved en eneulykke vil det være ditt eget forsikringsselskap som vil behandle saken og utbetale eventuell erstatning.
 • Hva er en trafikkskade?
  En trafikkskade er en skade som oppstår som følge av en ulykke forårsaket av et motorisert kjøretøy. Dette inkluderer kollisjoner mellom to eller flere kjøretøy, eneulykker, skader på fotgjengere og syklister
 • Hva skjer hvis det ansvarlige kjøretøyet er ukjent eller uforsikret?
  Trafikkforsikringsforeningen (TFF) behandler erstatningskrav ved trafikkskade der det ansvarlige kjøretøyet er uforsikret eller ukjent.
 • Hvem er ansvarlig når flere kjøretøy er involvert?
  Når flere kjøretøy er involvert i en ulykke, er det forsikringsselskapet til det kjøretøyet som er skyld i ulykken som er ansvarlig.
 • Hva er forholdet mellom omorganisering og nedbemanning?
  Dersom en bedrift ser seg nødt til å redusere antall årsverk etter en omorganiseringsprosess, vil dette medføre at bedriften foretar en nedbemanning.
 • Hva innebærer omorganisering for arbeidstakerne?
  Omorganisering kan innebære store endringer internt i bedriften. I noen tilfeller vil det også innebære at bedriften får behov for nedbemanning.
 • Hvordan foregår omorganiseringsprosessen?
  Omorganiseringsprosessen starter med en gjennomgang av arbeidsoppgaver og lønnsutgifter. Dette kan hjelpe virksomheten å se linjene i den fremtidige bedriftsstrukturen.
 • Hva skjer hvis jeg ikke er enig i oppsigelsen etter en omorganiseringsprosess?
  Hvis du mener at oppsigelsen er ulovlig, kan du kreve et forhandlingsmøte. Hvis du fremdeles ikke er fornøyd etter forhandlingsmøtet, kan du vurdere å ta saken til retten.
 • Hva er drøftelsesmøte i en omorganiseringsprosess?
  Når utvelgelseskriteriene er satt, har de ansatte som ikke faller innenfor disse kriteriene krav på et drøftelsesmøte. I disse møtene har den ansatte rett til å ha med tillitsvalgt og/eller advokat.
 • Hva skjer etter drøftelsesmøte i en omorganiseringsprosess?
  En eventuell oppsigelse skal først gis etter at et drøftelsesmøte er gjennomført. En oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet blir avsluttet.
 • Hva er omorganisering?
  Omorganisering innebærer at bedriftens forretningskonsept videreføres på en ny måte. Dette kan være aktuelt dersom en bedrift for eksempel opplever stagnering
 • Hva er forhandlingsmøte i en omorganiseringsprosess?
  Dersom det oppstår tvil om hvorvidt oppsigelsen er ulovlig, kan den ansatte kreve et forhandlingsmøte. Kravet må fremsettes innen to uker fra oppsigelsen ble gitt.
 • Hva er utvelgelseskriteriene ved nedbemanning i en omorganiseringsprosess?
  Utvelgelseskriteriene må være saklige. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal i denne delen av prosessen samarbeide om hvilke utvelgelseskriterier som skal benyttes.
 • Omorganisering og usikkerhet
  En annen klient, en senioringeniør, var usikker på sin fremtid i selskapet etter en omorganisering. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å navigere i denne usikkerheten, og sikret at hans rettigheter ble ivaretatt gjennom prosessen.
 • Omorganisering
  En tredje klient, en administrativ assistent, var bekymret for sitt arbeidsforhold under en omorganisering. Hun kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk, som hjalp henne med å forstå hennes rettigheter og muligheter, og forhandle frem en rettferdig løsning.
 • Omorganisering og endringsoppsigelse
  En klient, en mellomleder i et stort selskap, ble informert om at hans stilling ville bli fjernet som en del av en omorganisering. Advokat Servet Yildiz Stêrk hjalp ham med å forstå hans rettigheter i denne prosessen, og forhandle frem en rettferdig kompensasjon.
 • Hvem bærer bevisbyrden for forsørgertap?
  Bevisbyrden for forsørgertap ligger hos de etterlatte. De må kunne bevise at den avdøde faktisk forsørget dem
 • Hva innebærer et forsørgertap?
  Forsørgertap oppstår når en person som har forsørget en annen person dør. Dette kan være en ektefelle, forelder eller annen nær person. Forsørgertap kan oppstå etter hendelser som trafikkulykker, yrkesskader eller pasientskader.
 • Hvordan beregnes forsørgertapserstatningen?
  Forsørgertapserstatningen beregnes ut fra forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selvforsørgelse. Erstatningen beregnes etter nettometoden, hvor familiens nettoinntekt før og etter forsørgertapet sammenlignes.
 • Kan flere personer ha rett på forsørgertapserstatning?
  Ja, flere personer kan ha rett på erstatning uavhengig av hverandre.
 • Hva er tapsperioden for forsørgertapserstatning?
  Tapsperioden for forsørgertapserstatning styres av de etterlattes alder og evne til selvforsørgelse, samt forhold ved den avdøde. Dersom avdøde hadde barn, har disse som regel krav på erstatning frem til det året de fyller 19 år.
 • Er det nødvendig med advokat for å kreve forsørgertapserstatning
  Det anbefales å la seg bistå av advokat da beregningen av forsørgertapserstat.
 • Hva inngår i beregningen av forsørgertapserstatning?
  Beregningen av forsørgertapserstatning tar hensyn til bortfall av pengeinnsats og dekning av hjemmearbeidstap og omsorgstap.
 • Hva er formålet med forsørgertapserstatning?
  Forsørgertapserstatning er ment for å redusere de økonomiske konsekvensene som kan følge av tapet av en forsørger. Formålet er at de etterlatte skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard.
 • Hvem har rett på forsørgertapserstatning?
  De som har vært helt eller delvis forsørget av den avdøde har rett på forsørgertapserstatning. Dette kan inkludere ektefelle, barn, foreldre, søsken, andre slektninger og venner, gitt at de faktisk ble forsørget av den avdøde.
 • Kan man kreve erstatning for gravferdsutgifter?
  Ja, etter skadeserstatningsloven skal skadevolder erstatte ordinære utgifter til gravferden, samt andre rimelige utgifter i forbindelse med dødsfallet.
 • Hva er Trygderettens rolle?
  Trygderetten er et norsk domstollignende organ som behandler anker over NAVs vedtak etter blant annet folketrygdloven. Trygderettens avgjørelser kan ankes inn for vanlige domstoler.
 • Hva inkluderer dekning av inntektsbortfall?
  Dekning av inntektsbortfall inkluderer blant annet korttidsytelser, omstillingsytelser og langtidsytelser.
 • Hva er Folketrygdens ulike ytelser?
  Folketrygden sikrer inntekt, og gir dekning av enkelte utgifter dersom du i løpet av livet rammes av for eksempel skade, sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Stønadene er inndelt etter hvilke situasjoner i livet som gjør dem aktuelle.
 • Hva skjer hvis jeg får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort?
  Dersom du får medhold i en klage og vedtaket blir omgjort, har du også rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i den forbindelse. Dette følger av forvaltningsloven § 36. Du kan også ha krav på fri rettshjelp ved både klage til NAV Klageinstans og ved anke til Trygderetten.
 • Hva kan en advokat hjelpe meg med?
  En advokat kan bistå deg med blant annet generell veiledning, samt utformingen av søknader og klager til NAV. I tillegg kan de bistå deg i saker for Trygderetten og de ordinære domstolene.
 • Hva er NAVs rolle i trygderett?
  NAV er et offentlig organ underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvar for organisering og finansiering av blant annet trygdeytelser og arbeidsmarkedstiltak.
 • Hva er fordelene med advokat bistand i trygdesaker?
  Det kan være lønnsomt å få advokat bistand fra en trygdeadvokat, som kan hjelpe deg med å fremme interessene dine og oppnå de ytelsene du har krav på fra NAV.
 • Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag fra NAV?
  Hvis du ikke har fått en stønad som du selv mener at du har krav på, eller hvis du er uenig i et vedtak fra NAV, har du mulighet til å klage på dette vedtaket.
 • Hva er trygderett?
  Trygderett er et rettsområde som omfatter regler om økonomisk støtte ved blant annet arbeidsløshet, sykdom, skade og svangerskap. Sentralt i dette er folketrygdloven.
 • Dagpenger
  En tredje klient, en mann som hadde blitt arbeidsledig, hadde problemer med å få innvilget dagpenger fra NAV. Han kontaktet advokat Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp ham med å forstå reglene for dagpenger, og sendte inn en klage til NAV på hans vegne. Mannen fikk til slutt innvilget dagpenger, noe som ga ham økonomisk trygghet mens han søkte etter ny jobb.
 • Uføretrygd
  En klient, en tidligere lærer, ble diagnostisert med en alvorlig sykdom som gjorde at hun ikke lenger kunne jobbe. Hun søkte om uføretrygd fra NAV, men fikk avslag. Klienten kontaktet advokat Servet Yildiz Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp henne med å samle nødvendig dokumentasjon og sende inn en klage til NAV. Etter en grundig prosess, fikk klienten til slutt innvilget uføretrygd.
 • Utgifter til medisinsk behandling
  En annen klient, en kvinne med en kronisk sykdom, hadde problemer med å få dekket sine medisinske utgifter gjennom NAV. Hun kontaktet advokat Stêrk for hjelp. Advokat Stêrk hjalp henne med å forstå hennes rettigheter, og sendte inn en klage til NAV på hennes vegne. Kvinnen fikk til slutt innvilget støtte til dekning av sine medisinske utgifter.
 • Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?
  Folketrygdens grunnbeløp (G) er en enhet som brukes i beregning av pensjoner og ytelser fra Folketrygden. Dette beløpet justeres hvert år.
 • Kan jeg få dekket advokatutgifter?
  Forsikringsselskapet vil i de fleste tilfeller dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Det kan være fornuftig å la seg bistå av en advokat, da menerstatning kan være en komplisert og krevende prosess.
 • Hvordan kan en advokat hjelpe meg med menerstatning?
  En advokat kan hjelpe deg med å fremsette krav om menerstatning, påklage avslag fra NAV, vurdere relevante erstatningsposter, beregne erstatningskravet, og bistå ved en eventuell rettstvist.
 • Hva er varig medisinsk invaliditet (VMI)?
  Varig medisinsk invaliditet er en medisinsk vurdering av hvor mye skaden eller sykdommen reduserer din fysiske eller psykiske funksjonsevne. Denne vurderingen gjøres på objektivt grunnlag ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hvem skal kravet om menerstatning rettes mot?
  Hvem kravet skal rettes mot avhenger av hvilken type skade du har fått. Dette kan være ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen ved trafikkulykker, arbeidsgivers yrkesskadeforsikring ved arbeidsulykker, NAV ved yrkesskader, Norsk Pasientskadeerstatning ved pasientskader, eller Kontoret for Voldsoffererstatning ved voldshendelser.
 • Hvordan beregnes menerstatning?
  Menerstatning beregnes basert på varig medisinsk invaliditet (VMI), alder og Folketrygdens grunnbeløp (G). Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag ved hjelp av invaliditetstabellen.
 • Hva er invaliditetstabellen?
  Invaliditetstabellen er et verktøy som brukes for å fastsette varig medisinsk invaliditet. Tabellen gir en prosentvis angivelse av invaliditetsgraden for ulike typer skader og sykdommer.
 • Når har jeg krav på menerstatning?
  Du har krav på menerstatning hvis du har vært utsatt for en ulykke som har resultert i en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15 %. Dette kan inkludere trafikkskader, pasientskader, yrkesskader og voldshendelser.
 • Hva er menerstatning?
  Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Dette er en kompensasjon for varige og betydelige skader som har påvirket din evne til å leve livet fullt ut.
bottom of page