top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Styreansvar i sameier - Hva du må vite som styremedlem

Det å sitte i styret for et sameie innebærer et betydelig ansvar. Som styremedlem er du ansvarlig for den daglige driften og forvaltningen av sameiet. Dette innebærer blant annet å sørge for forsvarlig vedlikehold av eiendommen, iverksette vedtak fra sameiermøtet, samt å treffe beslutninger i saker som ikke er lagt til andre organer i sameiet.

Eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 regulerer styrets oppgaver og ansvar. Loven oppstiller blant annet regler om valg og sammensetning av styret, gjennomføring av styremøter, styrets saksbehandling, misbruk av posisjon i sameiet, samt styrets erstatningsansvar.


Styret skal som hovedregel bestå av tre medlemmer, hvorav én skal være styreleder, med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Det er ikke noe krav om at styremedlemmene selv må være seksjonseiere. I sameier med åtte eller færre seksjoner kan det vedtas at alle seksjonseierne skal utgjøre styret (såkalt "forenklet styringsmodell"). Styremedlemmene velges normalt for en periode på to år av sameiermøtet med vanlig flertall.


Styreleder har ansvar for å innkalle til styremøter etter behov, og styremøtene ledes som hovedregel av styreleder. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene, men likevel slik at minst en tredjedel av alle styremedlemmer må stemme for forslaget.


På styremøtene skal det føres protokoll som minst angir tid og sted, deltakerne, behandlede saker og styrets beslutninger. Protokollen skal underskrives av samtlige styremedlemmer som var til stede på møtet. Sameierne har ikke krav på innsyn i styreprotokollen, men kan kreve å få utskrift av protokollen for en konkret sak.


Som styremedlem forventes det at du utviser forsvarlig eierskap og lojalt fremmer sameiets interesser. Styrevervet må ikke misbrukes til å skaffe seg eller andre en urimelig fordel på bekostning av de øvrige sameierne. Ved misbruk av posisjon risikerer man erstatningsansvar overfor dem man har påført et økonomisk tap.

Styret plikter å sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. I sameier med ni eller flere seksjoner skal det føres regnskap etter regnskapslovens regler. Sameier med 21 eller flere seksjoner skal i tillegg ha en statsautorisert eller registrert revisor. I mindre sameier er det ikke krav om revisor, men det kan likevel besluttes av årsmøtet.


Ansvaret og arbeidsoppgavene til styret i et sameiet er omfattende og til dels komplekse. Det er viktig at man som styremedlem har god kjennskap til det juridiske rammeverket og utøver vervet på en aktsom og lojal måte. Ved tvil kan det være hensiktsmessig å søke råd fra en advokat med kompetanse på fagfeltet. Som styremedlem mottar man gjerne et honorar for arbeidet, og slike honorarer vil være skattepliktige i den grad de overstiger kr 1 000 per år.


Brudd på styrets plikter etter eierseksjonsloven kan potensielt medføre erstatningsansvar for tap som sameierne eller andre måtte bli påført. Terskelen for ansvar er imidlertid relativt høy. Det må normalt påvises grov uaktsomhet eller forsett fra styrets side. Simpel uaktsomhet er som hovedregel ikke nok til å utløse ansvar. Et mulig ansvar vil også kunne lempes under hensyn til utvist skyld, tapets størrelse og forholdene ellers.


En fornuftig styreansvarsforsikring vil i praksis gi styremedlemmene en trygghet mot betydelige personlige tap som følge av eventuelle feil eller forsømmelser i styrevervet. Det er likevel ingen garanti eller sovepute. Et godt styre kjennetegnes ved at det bruker tid på å sette seg inn i reglene og utøver vervet med sunn fornuft, redelighet og tilbørlig aktsomhet

177 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page