top of page

Din partner ved tvister og konflikter

Advokatfirmaet Sterk er din støttespiller når det oppstår tvister. Vårt mål er alltid å finne den raskeste og beste løsningen, skreddersydd for din situasjon. Med lang erfaring fra forhandlinger, mekling og prosedyre, kan vi bistå både privatpersoner og bedrifter gjennom hele konfliktløpet - fra tvist oppstår til saken er løst.

Tvister kan være ødeleggende, enten de står mellom naboer, familiemedlemmer eller forretningsforbindelser. Konflikter tar fokus bort fra andre viktige ting, de skaper stress og usikkerhet, og kan i verste fall gi store økonomiske tap. Derfor er det viktig å gripe fatt i situasjonen så tidlig som mulig.

Hos Advokatfirmaet Sterk får du en dedikert advokat som undersøker saken din grundig. Vi ser på faktum og jus, vurderer bevis og kartlegger dine ønsker og behov. Basert på dette gir vi deg en anbefaling om veien videre. Ofte vil det være hensiktsmessig å forsøke minnelige løsninger først, gjennom forhandlinger eller mekling. Men noen ganger vil domstolsbehandling være eneste farbare vei.

Uansett tvistetema, sakstype eller motpart, skal du vite at vi står ved din side hele veien. Vi tåler en støyt og gir oss ikke før vi har oppnådd det beste resultatet for deg. Våre advokater har bred erfaring med alt fra nabotvister og familiekonflikter til kommersielle tvister i næringslivet. Vi er opptatt av å finne kreative og kostnadseffektive løsninger, og bruker kun domstolene når det er helt nødvendig.

I en innledende samtale vil vi vurdere dine muligheter, både rettslig og praktisk. Videre bistand avtales basert på dine ønsker og behov. Vi har konkurransedyktige priser og allierer oss med dyktige samarbeidspartnere når saken krever det. Kontakt oss i dag, så ser vi hvordan vi kan hjelpe deg videre!

Tjenester

Voldgift og alternativ tvisteløsning

Bistand ved voldgiftsbehandling, konfliktråd, mediation og andre alternative tvisteløsningsmetoder.

Gjenåpning og tvangsinndrivelse

Begjæring om gjenåpning av tidligere avgjorte saker. Tvangsfullbyrdelse og inndrivelse av tilkjente krav.

Hovedforhandling og ankebehandling

Faglig og taktisk bistand under hele rettssaken. Prosedyre, eksaminasjon av vitner. Ev. anke til lagmannsrett og Høyesterett.

Forliksforhandlinger og mekling

Bistand i forhandlinger med motpart, utforming av forliksavtaler. Deltakelse i rettsmekling eller utenrettslig mekling.

Dokumentasjon og bevisføring

Innhenting og gjennomgang av relevant dokumentasjon og andre bevis. Bruk av sakkyndigrapporter.

Stevning og tilsvar til retten

Utforming av stevning, tilsvar og andre prosesskriv til domstolene på dine vegne.

Rettslige vurderinger og strategiråd

Gjennomgang av tvistens rettslige sider, bevis og prosessrisiko. Anbefaling om minnelig løsning eller rettslige skritt.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hvor lang tid tar en rettssak?

Saksbehandlingstiden avhenger av domstolenes kapasitet og sakens kompleksitet. En enkel sak i tingretten kan ta 6-12 md. Ankebehandling kan ta ytterligere 1-2 år.

Kan man klage på en dom?

Ja, tingrettens dommer kan ankes til lagmannsretten. Lagmannsrettens dommer kan ankes til Høyesterett, men kun hvis saken er prinsipiell eller har stor betydning.

Hva er et prosesskriv?

Et prosesskriv er et formelt brev sendt fra en part i en rettssak til domstolen. Eksempler er stevning, tilsvar, anke og begjæringer. Krav til prosesskriv finnes i tvisteloven.

Hva betyr "saksomkostninger"?

Saksomkostninger er partenes utgifter i forbindelse med rettssaken, f.eks. til advokat, sakkyndige og reise. Den vinnende part kan kreve saksomkostningene dekket av motparten.

Hva er en sakkyndig?

En sakkyndig er en ekspert som uttaler seg om et faktisk forhold i saken, basert på sin fagkunnskap. Retten, partene eller begge kan oppnevne sakkyndige.

Hvordan foregår rettsmekling?

I rettsmekling møtes partene med sine advokater og en eller flere dommere. Målet er å komme til enighet uten hovedforhandling. Samtaler med dommeren kan skje i fellesskap eller separat.

Hva er småkravprosess?

Småkravprosess er en forenklet rettergang for saker under kr 250.000. Retten er mer aktiv og fører ofte saken. Regler om bevis og anke er enklere enn i allmennprosess.

Hva er et tvistetema?

Et tvistetema er det overordnede spørsmålet tvisten handler om, f.eks. gyldigheten av en kontrakt. Under dette sorterer ulike påstandsgrunnlag og rettsregler.

Har advokatfullmektiger møterett for retten?

Ja, en advokatfullmektig er ansatt hos en advokat og har begrenset møterett for domstolene. En advokat må være til stede under hovedforhandling i saker med fri rådighet.

Hva koster det å gå til sak?

Prisen varierer med sakens art og omfang. Vanlige utgifter er advokathonorar, rettsgebyr, sakkyndigrapporter og egne utlegg. Taperen dekker normalt saksomkostninger.

Effektive løsninger, enten det gjelder mekling eller prosedyre

Tvisteløsning

bottom of page