top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Avskjed vs oppsigelse - Hva er forskjellen juridisk og praktisk?

Avskjed og oppsigelse er to ulike måter et arbeidsforhold kan avsluttes på. Det er viktig å forstå de juridiske og praktiske forskjellene mellom disse, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. La oss se nærmere på hva som skiller avskjed og oppsigelse.


En ung mann med briller sitter foran en laptop på et kontor. Han ser bekymret ut mens han støtter hodet med den ene hånden.

Hva er avskjed?

En avskjed innebærer at arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart ved at avskjedsbeslutningen meddeles arbeidstakeren. Avskjed er en alvorlig reaksjon som kun kan benyttes dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Terskelen for avskjed er altså høy, og det kreves normalt kvalifisert sannsynlighetsovervekt for de forhold som påberopes som avskjedsgrunn.

Ved en rettmessig avskjed plikter arbeidstakeren å fratre umiddelbart uten lønn eller andre ytelser fra arbeidsgiver. En urettmessig avskjed kan kjennes ugyldig av retten, og arbeidstakeren har da krav på erstatning.


Hva er oppsigelse?

En oppsigelse er en mindre inngripende måte å avslutte et arbeidsforhold på. Arbeidsgiver kan bare si opp en arbeidstaker dersom det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Terskelen for oppsigelse er lavere enn for avskjed, men det kreves fortsatt gode grunner.


Ved oppsigelse har arbeidstakeren som hovedregel krav på å jobbe ut oppsigelsestiden og motta lønn. Oppsigelsestiden er minimum én måned, men kan være lengre avhengig av alder og ansiennitet. Arbeidstakeren har også rett til å stå i stillingen under en eventuell tvist om oppsigelsens gyldighet. En oppsigelse som kjennes ugyldig medfører at arbeidsforholdet består.


Forskjellen kort oppsummert

De viktigste forskjellene på avskjed og oppsigelse er:


- Avskjed krever grovere pliktbrudd/mislighold enn oppsigelse

- Ved avskjed fratrer arbeidstaker umiddelbart uten lønn, ved oppsigelse jobbes oppsigelsestiden

- Arbeidstaker har ikke rett til å stå i stilling ved avskjed, men normalt ved oppsigelse

- Erstatningen kan bli høyere ved urettmessig avskjed enn ved usaklig oppsigelse


Konklusjon

Avskjed er en langt mer alvorlig reaksjon enn oppsigelse, med umiddelbar fratreden og bortfall av lønn. Terskelen er høyere og konsekvensene større. Oppsigelse gjennomføres med oppsigelsesfrist, lønn i perioden og mulighet for å stå i stillingen ved tvist. Det er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere å kjenne sine rettigheter ved avslutning av arbeidsforhold.

9 visninger

Siste innlegg

Se alle

Er din virksomhet klar for feriepengeutbetalinger?

For enhver bedrift er det viktig å ha en grundig forståelse av bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Feil kan lede til økonomisk tap og skade på virksomhetens omdømme. I Norge har

Comments


bottom of page