top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Voldsoffererstatning - Hva du bør vite

Oppdatert: 24. mar.

Hvis du har blitt utsatt for en voldshandling, kan du ha rett til erstatning fra staten gjennom voldsoffererstatningsordningen. Dette er en ordning som skal bidra til å gi voldsofre økonomisk kompensasjon for skader og lidelser de er påført. La oss se nærmere på hvem som kvalifiserer, hvordan man søker og hvor mye man kan få utbetalt.


En hjelpende hånd.

Hvem kan søke om voldsoffererstatning?

For å kvalifisere til voldsoffererstatning må man ha blitt utsatt for en straffbar voldshandling som har medført personskade. Handlingen må som hovedregel ha skjedd i Norge. Typiske handlinger som gir rett til erstatning er fysiske og seksuelle overgrep, mishandling og ran. Både fysiske og psykiske skader dekkes. Nærstående til voldsofre og etterlatte etter drap kan også ha rett til erstatning.


Hvordan søker man?

Søknad om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for voldsoffererstatning på et eget skjema. Det er viktig å dokumentere skader og utgifter med politianmeldelse, legeerklæringer og kvitteringer. Man bør søke så snart som mulig etter hendelsen. Kontoret innhenter selv politidokumenter og dommeravhør. Søknadsfristen er tre år etter at straffesaken er avsluttet.


Hva kan man få erstattet?

Voldsoffererstatning dekker lidt inntektstap og utgifter, framtidig inntektstap, menerstatning, oppreisning og erstatning for psykiske skader etter faste satser. Ved fullstendig ervervsuførhet kan erstatningen utgjøre over 4 millioner kroner. Ved lavere uføregrad reduseres erstatningen forholdsmessig. I tillegg kan man få dekket utgifter til medisinsk behandling og erstatning for ødelagte klær og eiendeler. Advokatkostnader dekkes normalt ikke.


Saksbehandling og klage

Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknaden og fatter vedtak. Saksbehandlingstiden varierer, men er i gjennomsnitt 6 måneder. Hvis søknaden avslås eller erstatningen settes lavere enn man mener er riktig, kan man klage til Erstatningsnemnda for voldsofre innen tre uker. Nemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages, men det kan bringes inn for domstolene for overprøving.


Konklusjon

Voldsoffererstatning er en viktig ordning som kan gi økonomisk oppreisning og trygghet for de som har vært utsatt for vold og overgrep. Det er viktig å kjenne til sine rettigheter og søke erstatning innen fristene. Dokumentasjon av skader og utgifter er avgjørende for å få riktig erstatningsbeløp. Selv om erstatning aldri kan reparere den smerte og lidelse man har vært gjennom, kan det bidra til å lette noe av den økonomiske byrden i etterkant.

6 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page