top of page

Trygg og erfaren bistand innen familie- og barnerett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester knyttet til familierett, barnerett og arverett. Vårt fokus er å finne gode løsninger som ivaretar dine rettigheter, samtidig som vi alltid har barnas beste som øverste prioritet. Enten du trenger hjelp til å inngå en ektepakt, gjennomføre en skilsmisse eller løse en foreldretvist, står vi klare med solid kompetanse og lang erfaring.

Familie- og barnerett er rettsområder som griper direkte inn i privatlivet. Det kan handle om inngåelse eller oppløsning av ekteskap, økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, fordeling av foreldreansvar eller barnevernssaker. Felles for alle disse situasjonene er at de er svært personlige og kan være krevende å stå i alene.

Hos Advokatfirmaet Sterk får du en dedikert advokat som setter seg grundig inn i din situasjon. Vi lytter til dine ønsker og behov, og gir deg klare råd om hvordan du bør gå frem. Målet er alltid å komme frem til minnelige løsninger der dette er mulig, særlig i saker som involverer barn. Men når saken tilspisser seg, er vi beredt til å ivareta dine interesser med tyngde.

Tjenester

Barnevern

Bistand til foreldre og barn i møte med barnevernet. Tilsyn, omsorgsovertakelse og tvangsadopsjon. Klager, fylkesnemnd og domstol.

Barnebortføring

Rådgivning ved ulovlig barnebortføring til utlandet. Haagkonvensjonen og Europarådskonvensjonen. Begjæring om tilbakelevering.

Farskap og medmorskap

Fastsettelse og endring av farskap/medmorskap. Freds- og tvangstester. Bistand til surrogatmorskap. Nav-saker.

Barn og foreldretvister

Bistand i saker om fast bosted, foreldreansvar og samvær. Inngåelse og endring av avtaler. Mekling, stevning og hovedforhandling.

Skifte av felleseie

Bistand ved deling av felleseie etter samlivsbrudd. Gjennomgang av eiendeler, gjeld og skjevdelingsmidler. Forhandlinger og oppgjør.

Separasjon og skilsmisse

Søknad om separasjon og skilsmisse. Rådgivning om vilkår, virkning og praktiske forhold. Mekling ved uenighet.

Samlivskontrakter

Utforming av ektepakter og samboeravtaler. Bistand til endring av slike avtaler ved behov. Vurdering av rettsvirkninger.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er en verge?

En verge er en person som er oppnevnt til å ivareta personlige og/eller økonomiske interesser for en umyndig eller en som er fratatt rettslig handleevne, jf. vgml. kap. 2 og 3.

Hva er uskifte?

Uskifte betyr at gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn kan overta boet udelt og utsette arveoppgjøret, jf. al. kap. III. Særkullsbarn må i så fall samtykke.
Hva er forskjellen på særeie og felleseie? Felleseie er formue som ektefellene eier sammen og som deles likt ved skilsmisse. Særeie holdes utenfor delingen. Særeie må avtales i ektepakt, jf. el. kap. 9.

Hva er forskjellen på foreldreansvar og samværsrett?

Foreldreansvar handler om å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, jf. bl. § 30. Samværsrett gjelder den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos, jf. bl. § 42.

Hva er skjevdeling?

Skjevdeling betyr at en ektefelle får beholde mer av sine eiendeler ved skilsmisse hvis det vil være åpenbart urimelig å dele likt, jf. el. § 59. Midlene må stamme fra før ekteskapet eller arv/gave.

Hvor mye er normalt barnebidrag?

Bidragets størrelse beregnes etter barnebidragsforskriften. Hovedregelen er at hver av foreldrene skal betale sin andel av underholdskostnaden basert på inntekt.

Kan barn bestemme hvor de vil bo fast?

Barn har rett til å bli hørt og delta i avgjørelser som gjelder dem selv, jf. bl. § 31-33. Barnets mening skal vektlegges ut fra alder og modenhet. Barn over 12 år skal tillegges stor vekt.

Hva betyr "barnets beste"?

Barnets beste er et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle avgjørelser om barn. Det skal foretas en konkret vurdering av hva som er best for det enkelte barn.

Hva er meklingsattest?

Meklingsattest er et bevis for at foreldre med barn under 16 år har gjennomført obligatorisk mekling ved samlivsbrudd. Attesten utstedes av godkjent mekler.

Hva er forskjellen på separasjon og skilsmisse?

Separasjon er et vilkår for skilsmisse og må vare i minst 1 år. De fleste rettsvirkninger er like som ved skilsmisse, bortsett fra retten til å inngå nytt ekteskap.

Vi ivaretar barnas beste og familiens rettigheter

Familie og barn

bottom of page