top of page

Trygghet gjennom vanntette avtaler

Advokatfirmaet Sterk tilbyr skreddersydd bistand innen alle deler av kontrakts- og avtalerett. Våre advokater har bred erfaring med å utforme, forhandle og håndheve kontrakter innen de fleste bransjer og forhold – fra kommersielle avtaler mellom selskaper til privatrettslige avtaler mellom personer. Vi kombinerer juridisk spisskompetanse med praktisk forretningsforståelse, og setter alltid klientens interesser i førersetet.

Kontrakter danner rammeverket for de fleste forpliktende forhold, enten det er i næringslivet eller privatlivet. En god kontrakt skaper forutsigbarhet, fordeler risiko og forebygger konflikter. Mangelfull kontraktsregulering kan i verste fall føre til langvarige tvister eller betydelige økonomiske tap.

Hos Advokatfirmaet Sterk får du en personlig og pragmatisk advokat som forstår ditt behov. Vi bruker tid på å sette oss inn i din virksomhet og bransje, slik at vi kan skreddersy vilkårene til ditt formål. Samtidig har vi et våkent blikk for detaljer og "småskrift" som kan få store konsekvenser. Du skal være trygg på at dine rettigheter og plikter er nedfelt på en ryddig og utvetydig måte.

Vi har særlig kompetanse innen kontrakter knyttet til bygg og anlegg, IT, handel, fast eiendom og selskapsforhold. Men vi bistår også med mer frittstående avtaleverk som intensjonsavtaler, konfidensialitetserklæringer, leieavtaler, oppdragsavtaler og håndverkertjenester. Ved behov trekker vi på spisskompetansen i våre øvrige fagavdelinger og hos eksterne samarbeidspartnere.

De fleste oppdrag starter med en kartlegging av formålet med kontrakten og partenes behov. Vi gjennomgår så evt. utkast eller tilbud fra motparten og gir en vurdering av hvilke vilkår som bør tas inn, endres eller tas ut. Hvis ønskelig kan vi også utforme hele kontrakten fra bunnen av. Underveis har vi tett dialog med deg som klient, slik at du hele tiden har kontroll på prosessen.

Vi tilbyr både løpende rådgivning og bistand til enkeltstående kontrakter. Vårt mål er å skape langvarige klientforhold, og mange velger oss som sin faste avtalepartner. Vi har konkurransedyktige priser og kan tilby gunstige rammeavtaler for næringsdrivende. Kontakt oss i dag for å høre hva vi kan gjøre for din virksomhet eller avtalesituasjon!

Tjenester

Anskaffelsesrett

Rådgivning ved offentlige anskaffelser over og under EØS-terskelverdi. Utforming av konkurransegrunnlag, kunngjøringer og kontrakter. Klagebehandling ved KOFA og domstolene.

Kontraktstvist

Bistand ved uenighet om kontraktsforståelsen eller påstått mislighold. Forliksforhandlinger og mekling. Forberedelse av søksmål og tilsvar til domstolene. Prosedyre under hovedforhandling.

Kontraktstolkning

Juridisk og språklig analyse av uklare eller omtvistede kontraktsbestemmelser. Avklaring av partenes rettigheter og plikter. Uttalelser om kontraktsbruddsanksjoner og hevingsadgang.

Kontraktshåndtering

Løpende oppfølging og kvalitetssikring av virksomhetens kontraktsportefølje. Rutiner for inngåelse, arkivering og oppfølging av frister og forpliktelser. Virksomhetstilpasset kontraktsadministrasjon.

Kontraktsrevisjon

Analyse av inngåtte kontrakter med tanke på svakheter eller forbedringsmuligheter. Forslag til endring av eksisterende vilkår. Oppdatering av standardavtaler og maler i tråd med lovendringer eller praksis.

Kontraktsforhandling

Føring av forhandlinger med motpart på vegne av klient. Gjennomgang og markering av forslag til kontraktsvilkår. Vurdering av risiko og «røde flagg». Målsetning om balanserte og forutsigbare avtaler.

Kontraktsutforming

Utarbeidelse av skreddersydde kontraktsdokumenter fra bunnen av. Bruk av bransjenormer og standardkontrakter der dette er hensiktsmessig. Individuell tilpasning til den konkrete avtalerelasjonen.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er lojalitetsplikt i kontraktsforhold?

Lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp som pålegger partene å ta rimelig hensyn til hverandres interesser, opptre aktsomt og lojalt, og avverge tap og skade for motparten. Gjelder både før, under og etter avtaleinngåelse. Brudd på lojalitetsplikten kan utløse erstatning.

Kan man fri seg fra kontrakt ved å betale erstatning?

Som hovedregel er kontrakter gjensidig forpliktende, og oppfyllelse in natura kan kreves. Erstatning kommer i tillegg til, ikke i stedet for, primærforpliktelsen. Unntak gjelder hvis realdebitors ytelse blir umulig eller uforholdsmessig byrdefull.

Hva betyr "as is" og "as built"?

As is (som den er) betyr at ytelsen selges i den stand den er ved kontraktsinngåelsen, uten garantier for feil og mangler. Selger er likevel ansvarlig for vesentlige skjulte feil. As built (som utført) betyr at ytelsen skal stemme med det som er faktisk bygget eller levert.

Hva er forskjellen på erstatning og prisavslag?

Erstatning skal dekke det økonomiske tapet en part lider som følge av kontraktsbrudd, og forutsetter skyld eller kontrollansvar hos misligholderen. Prisavslag er en forholdsmessig reduksjon av kontraktsprisen pga. mangler, og er rent objektivt. Begge deler kan kombineres.

Hva er et kontraktsbrudd?

Et kontraktsbrudd foreligger hvis en part ikke oppfyller sine plikter etter kontrakten, f.eks. ved forsinket eller mangelfull levering, betalingsmislighold eller brudd på biforpliktelser. Misligholdsbeføyelser kan være retting, prisavslag, erstatning eller heving.

Hva betyr "heving" av en kontrakt?

Heving betyr at en kontrakt avsluttes før normal oppfyllelse, pga. vesentlig mislighold fra en parts side. Partene fritas fra videre forpliktelser, allerede utvekslede ytelser skal restitueres og tap kan kreves erstattet. Heving er en misligholdsbeføyelse og må ha grunnlag i lov eller kontrakt.

Hva er en endringsordre?

En endringsordre er et pålegg fra en kontraktspart om å endre avtalte ytelser, f.eks. ved kjøp av tilleggsytelser. Retten til å utstede endringsordre og plikten til å utføre dem må være regulert i kontrakten. Vanlig i bl.a. entreprise, fabrikasjon og IT-utvikling.

Hva vil det si at en kontrakt er ugyldig?

At en kontrakt er ugyldig betyr at den ikke får rettsvirkning etter sitt innhold, selv om den er inngått. Ugyldighet kan skyldes tilblivelsesmangler (svik, tvang, umyndighet), innholdsmangler (ulovlig, umulig, urimelig) eller formmangler. Retten kan lempe eller revidere ugyldige vilkår.

Må en kontrakt være skriftlig?

De fleste kontrakter kan inngås muntlig og være like bindende som skriftlige. Men noen kontraktstyper har formkrav i lov om skriftlighet, vitner el.l. Eksempler er avtaler om fast eiendom, forbrukerkreditt og ansettelse. Bevishensyn tilsier uansett skriftlighet.

Hva er forskjellen på en kontrakt og en avtale?

En kontrakt er en rettslig bindende avtale som regulerer partenes rettigheter og plikter. En avtale er et videre begrep som også omfatter muntlige og stilltiende enigheter. Alle kontrakter er dermed avtaler, men ikke alle avtaler er kontrakter.

Vi utformer kontrakter som beskytter dine interesser

Kontrakter

bottom of page