top of page

Din partner i offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Sterk tilbyr kompetanse innen offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og leverandører. Våre advokater har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket og erfaring med å bistå gjennom hele konkurranse- og kontraktsprosessen. Enten du representerer en offentlig virksomhet eller en privat tilbyder, vil vi kunne hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter og interesser på best mulig måte.

Offentlige anskaffelser utgjør en betydelig del av norsk økonomi. For mange virksomheter er leveranser til stat og kommune avgjørende for inntjening og vekst. Samtidig er innkjøpsprosessene strengt regulert og underlagt detaljerte prosedyrer. Feil og forsømmelser kan føre til avvisning, tap av kontrakt eller erstatningskrav.

Hos Advokatfirmaet Sterk får du en dedikert advokat som kjenner anskaffelsesregelverket. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på nye rettskilder og praksis, og kan se muligheter der andre ser begrensninger. Vår målsetting er alltid å finne pragmatiske og kommersielt gode løsninger innenfor lovens rammer.

Tjenester

Prekvalifisering og shortlisting

Veiledning om oppstilling og dokumentasjon av kvalifikasjonskrav. Innsending av forespørsel om å delta i konkurranse med prekvalifisering. Utforming av interessemelding med etterfølgende shortlisting.

Tilbudsutforming

Tolkning av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon. Utforming av tilbud og prismatrise i samsvar med formalkrav. ESPD-egenerklæring om kvalifikasjonskrav, tekniske krav og utvelgelseskriterier.

Tilbudsevaluering

Gjennomgang og vurdering av mottatte tilbud opp mot tildelingskriterier. Beregning av livssykluskostnader og kvalitetsscore. Innstilling og begrunnelse for valg av leverandør.

Forhandlinger

Planlegging og gjennomføring av forhandlingsmøter etter reglene for konkurranse med forhandling. Føring av forhandlingsreferat og protokoller. Endringer i konkurransegrunnlaget etter forhandlinger.

Klagebehandling

Utforming av klage til oppdragsgiver over brudd på anskaffelsesregelverket, som ulovlig direkte anskaffelse, ulovlig tildelingskriterier eller forhold ved valgte tilbud. Oppfølging av klagebehandlingen.

Søksmål

Utforming av søksmål med påstand om brudd på anskaffelsesregelverket. Begjæring om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelse eller oppheve ulovlig tildeling. Erstatningskrav for den positive eller negative kontraktsinteresse.

Kontraktsoppfølging

Utforming og revisjon av standardkontrakter for vare- og tjenestekjøp, bygge- og anleggsarbeider og rammeavtaler. Oppfølging av kontraktskrav og endringsordrer. Håndtering av mislighold og hevingsgrunner.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva vil det si å avlyse en konkurranse?

Å avlyse en konkurranse vil si å kansellere den og ikke inngå kontrakt, selv om det foreligger gyldig tilbud. Oppdragsgiver har rett til dette hvis det foreligger saklig grunn, f.eks. ved bortfall av behov eller budsjettsprekk. Må meddele markedet.

Hva er en teknisk dialog?

Teknisk dialog er uformell informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandørmarkedet i forkant av en konkurranse. Kartlegger muligheter og alternativer, men må ikke gi noen en konkurransefordel eller hindre konkurransen.

Hva er dynamiske innkjøpsordninger?

Dynamisk innkjøpsordning er en helelektronisk prosess for kjøp av vanlige varer og tjenester. Er åpen for alle kvalifiserte tilbydere under hele løpetiden. Følger prosedyren for begrenset anbudskonkurranse.

Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører som fastsetter vilkårene for senere kontrakter (avrop). Løper over en viss tid og har et bestemt volum eller verdi. Tildeles etter vanlige prosedyrer.

Hva er karensperioden?

Karensperioden er tiden mellom meddelelsen om kontraktstildeling og kontraktsinngåelse, og skal være minst 10 eller 15 dager. Gir forbigåtte leverandører mulighet til å klage og stanse kontraktsinngåelsen.

Hva er livssykluskostnader?

Livssykluskostnader er alle kostnader forbundet med en vare eller tjeneste i hele dens levetid, slik som innkjøpspris, driftskostnader, vedlikehold og reparasjon, resirkulering og utskifting. Kan brukes som tildelingskriterium.

Hva er tildelingskriterier?

Tildelingskriterier er de forhold oppdragsgiver vurderer for å identifisere det beste tilbudet. Må ha tilknytning til leveransen og kan f.eks. være pris, kvalitet, miljø eller innovasjon. Skal oppgis i kunngjøringen.

Hva er ESPD-skjemaet?

ESPD står for European Single Procurement Document og er leverandørens egenerklæring om at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Erstatter attest og dokumentasjon i tilbudsfasen.

Hva er forskjellen på anskaffelsesforskriften del I og del III?

Del I gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi (1,4-44 mill. avhengig av type kontrakt). Del III gjelder over terskelverdi og har mer detaljerte prosedyrer for bl.a. kunngjøring, frister og dokumentasjon.
Hva er en ulovlig direkte anskaffelse? En ulovlig direkte anskaffelse er når oppdragsgiver anskaffer ytelser over kr 100.000 uten konkurranse, selv om vilkårene for dette ikke er oppfylt. Kan medføre overtredelsesgebyr og avkortning av kontrakt.

Vi maksimerer dine muligheter i konkurransen om offentlige kontrakter

Offentlige anskaffelser

bottom of page