top of page

Effektiv håndtering av dine pengekrav

Advokatfirmaet Sterk tilbyr skreddersydde løsninger for innkreving av pengekrav, både for privatpersoner og bedrifter. Våre advokater har erfaring med inndrivelse, sikring og tvangsfullbyrdelse av krav, og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen. Uansett om kravet er omtvistet eller erkjent, stort eller lite, vil vi finne den mest effektive fremgangsmåten for å inndrive pengene.

Å ha utestående fordringer er en stor belastning for de fleste. Det svekker likviditeten, stjeler verdifull tid og kan true hele virksomhetens eksistens. Mange vegrer seg for å ta opp kampen, enten av frykt for å ødelegge relasjoner eller fordi man ikke kjenner regelverket. Men å la krav hopes opp er sjelden en god løsning.

Hos Advokatfirmaet Sterk får du en dedikert advokat som vurderer ditt krav og lager en skreddersydd inndrivelsesplan. Vi starter alltid mykt, med purringer og betalingsoppfordringer. De fleste skyldnere ønsker egentlig å gjøre opp for seg når de blir minnet på sin forpliktelse. Vi har gode rutiner for påminnelser og telefoninkasso, noe som gir resultater i de fleste saker.

Første skritt er å fastslå kravets rettslige grunnlag. Vi ser på om kravet er foreldet, omtvistet eller allerede rettslig avgjort. Hvis nødvendig innhenter vi dokumentasjon eller vitnebevis. Så analyserer vi skyldnerens betalingsevne og dekningsutsikter. Basert på dette anbefaler vi neste steg.

De fleste av våre saker løses utenrettslig, men vi har også lang fartstid fra forliksråd og domstoler. Hos oss slipper du å bruke verdifull tid på å sette deg inn i lover og regler. Du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet mens våre advokater ordner resten.

Tjenester

Utenrettslig inkasso

Oppfølging av krav før rettslig pågang. Kontakt og forhandling med skyldner, vurdering av frivillige nedbetalingsordninger.

Gjeldsforfølgning

Begjæring om konkursåpning eller akkord hos skyldner. Deltakelse på kreditormøter, innsendelse av krav, klage eller anke.

Utleggstrekk

Iverksettelse og oppfølging av trekk i skyldners lønn eller trygdeytelser. Fastsettelse av trekkets størrelse og varighet.

Utleggspant og tvangssalg

Etablering av pant i skyldners eiendeler. Begjæring om tillatelse til å gjennomføre tvangssalg av løsøre, fast eiendom, biler eller aksjer.

Utleggsforretning

Begjæring om utlegg for namsfogden, enten tvangskraftig eller som særlig tvangsgrunnlag. Identifisering av formuesgoder.

Forliksklage

Utforming av forliksklage til forliksrådet. Rettsmekling og eventuell fraværsdom. Vurdering av anke til tingretten.

Purring og telefoninkasso

Utsendelse av purringer og betalingsvarsel per brev, e-post og SMS. Oppfølging på telefon og inngåelse av nedbetalingsavtaler.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er et særlig tvangsgrunnlag?

Et særlig tvangsgrunnlag er et dokument som gir direkte grunnlag for utlegg, uten at man trenger dom. De viktigste er gjeldsbrev og veksler.

Hva er forskjellen på pant og utlegg?

Pant er en frivillig sikkerhetsstillelse fra debitor, mens utlegg er et tvangsmessig trekk i formuesgoder besluttet av namsmyndigheten.

Kan man reforhandle en nedbetalingsavtale?

Det er avtalerettslig adgang til reforhandling av gjeld ved bristende forutsetninger eller force majeure. Men det krever normalt at kreditor går med på det.

Kan man slette inkassovarsler fra betalingsanmerkninger?

Ja, hvis kravet er foreldet, omtvistet eller betalt, kan man kontakte kredittopplysningsbyråene og be om at anmerkningen fjernes grunnet feilaktig registrering.

Hvor mye kan man trekke i lønn?

Etter dekningsloven kan man inntil 1/3 av lønnen som overstiger et fastsatt fribeløp. Flere utleggstrekk deler seg imellom denne tredjedelen.

Hva er hovedstegene i en inkassoprosess?

Hovedpunktene er 1) purring, 2) inkassovarsel, 3) betalingsoppfordring, 4) forliksklage, 5) utleggsbegjæring, 6) tvangsfullbyrdelse eller konkurs.

Kan man kreve renter av et omtvistet krav?

Hvis kravet later anerkjent kan man kreve renter fra første purring. Er kravet reelt omstridt, løper renter først fra det tidspunktet det har falt dom.

Hvilke kostnader kan man kreve dekket av debitor?

Man kan kreve forsinkelsesrente og purregebyr etter loven. Inkassosalær og sakskostnader må ha hjemmel i avtale eller rettens beslutning.

Hvor lenge kan man kreve inn et pengekrav?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år fra forfall, jf. fl. § 2. For avtaler gjelder ofte en tilleggsfrist på 1 år etter påkrav, jf. fl. § 10. Namsfogden kan avvise foreldede krav.

Hva er et alminnelig pengekrav?

Et alminnelig pengekrav er et krav på en sum penger, som ikke er sikret med pant eller andre sikkerhetsretter. De vanligste grunnlagene er faktura, gjeldsbrev eller dom.

Vi sikrer dine krav og får pengene inn på konto

Pengekrav

bottom of page