top of page

Din partner innen selskapsrett

Advokatfirmaet Sterk tilbyr et bredt spekter av tjenester innen selskapsrett, for virksomheter i alle størrelser og bransjer. Vårt team av forretningsadvokater bistår med alt fra etablering og finansiering til omorganisering, oppkjøp og avvikling av selskaper. Vi har kompetanse på aksjonæravtaler, eierstyring og selskapsledelse, og kan hjelpe deg med å forebygge og løse konflikter mellom eiere og ledelse.

Selskapsformen danner rammen for din virksomhet. Valg av struktur, styringsdokumenter og avtaler vil ha stor betydning gjennom hele selskapets levetid. Feil og mangler kan få store konsekvenser, både juridisk og økonomisk. Derfor er det avgjørende å ha en kompetent forretningsadvokat ved din side.

I Advokatfirmaet Sterk har vi lang erfaring med å rådgi selskaper og deres eiere. Vi kjenner de fallgruvene som ofte oppstår, og vet hvordan man bygger en solid struktur for fremtiden. Enten du skal stifte et nytt selskap, hente inn investorer, gjennomføre en fusjon eller avvikle driften, vil vi kunne bistå med skreddersydde løsninger.

Vi ser det som vår oppgave å avklare hva du kan oppnå, og hvordan ulike løsninger vil slå ut for selskapet. Våre råd er praktiske og forretningsorienterte, med øye for både de rettslige og kommersielle sidene av saken. Vi vil være en sparringspartner som utfordrer deg der det trengs, slik at alle steiner snus før beslutningen tas.

Som fast advokat kan vi også påta oss rollen som styresekretær og bli en integrert del av selskapets ledelse. Vi bistår med innkalling, protokollering og gjennomføring av generalforsamling og styremøter, samt oppdatering av aksjebok og meldinger til Foretaksregisteret.

De fleste av våre klienter velger en løpende rådgivningsavtale, slik at vi er tilgjengelige når behovet oppstår. Andre ønsker bistand til enkeltstående transaksjoner eller prosjekter. Vi tilpasser vårt tilbud til ditt behov og gir deg en forutsigbar pris basert på fast timesats eller stykkpris. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

Tjenester

Konkurs og avvikling

Rekonstruksjon og refinansiering av selskap i krise. Styrets plikter ved insolvens. Oppbudbegjæring og konkursbehandling. Frivillig avvikling og sletting.

Omdanning og reorganisering

Omdanning fra ANS/DA til AS. Omdanning fra AS til ASA. Grenseoverskridende omdanning. Konserndannelse og overføring av aksjer til holdingselskap. Flytting av hovedkontor.

Fusjon og fisjon

Vurdering av skattemessige, regnskapsmessige og selskapsrettslige konsekvenser. Utarbeidelse av fusjons-/fisjonsplan. Gjennomføring av generalforsamlingsvedtak og kreditorvarsel.

Aksjonæravtaler

Utforming og revisjon av aksjonæravtaler. Regulering av forkjøpsrett, medsalgsrett, konfliktløsning mv. Håndheving av mislighold. Endring og oppsigelse av avtaler.

Oppkjøp og salg av virksomhet

Due diligence av målselskap. Forhandling og utforming av term sheet og aksjekjøpsavtale. Gjennomføring av transaksjonen, inkludert closing og oppgjør. Bistand med finansiering.

Emisjoner og kapitalendringer

Bistand ved kapitalforhøyelse eller -nedsettelse. Utarbeidelse av investoravtaler, tegningsinnbydelse og prospekt. Gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon. Innløsing av aksjer.

Etablering av selskap

Valg av selskapsform (ANS/DA, AS, ASA). Utarbeidelse av stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale. Registrering i Foretaksregisteret. Etablering av aksjebok og styreprotokoll.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er en eierstyringsmelding?

En eierstyringsmelding gir aksjeeierne informasjon om selskapets organisering, styring og kontroll. Styret skal avgi en årlig redegjørelse etter regnskapsloven. Børsnoterte selskaper følger i tillegg NUES-anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Hva betyr solidaransvar?

Solidaransvar betyr at flere hefter for samme forpliktelse, slik at kreditor kan kreve hele beløpet fra hvem han vil. De som betaler har regressrett mot de øvrige. I ANS og DA har eierne solidaransvar for selskapets gjeld. I AS er ansvaret begrenset til aksjeinnskuddet.

Hva er et myndighetspålegg?

Et myndighetspålegg er et vedtak fra det offentlige som pålegger selskapet en handleplikt eller et forbud. Vanlige pålegg kan være utbedring av mangler, stans av virksomhet eller tvangsmulkt. Pålegg kan påklages og eventuelt prøves rettslig.

Hva er et konvertibelt lån?

Et konvertibelt lån er et lån til selskapet som kan omgjøres til aksjer på et senere tidspunkt. Konverteringskurs og -tidspunkt avtales på forhånd. Fordelen er at långiver får høyere rente enn vanlige lån, samtidig som de får en opsjon på å bli medeier.

Hva betyr rett til utbytte?

Rett til utbytte betyr at en aksjonær har rett på sin andel av selskapets overskudd, forutsatt at det er forsvarlig etter aksjelovens regler. Generalforsamlingen vedtar utbytte etter forslag fra styret, basert på årsresultat og egenkapital. Utbytteretten kan fravikes i aksjonæravtale.

Hva er forskjellen på fisjon og fusjon?

En fisjon innebærer at et selskap deles i to eller flere selskaper. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles på de nye selskapene etter en fisjonsplan. En fusjon er motsatt - to eller flere selskaper slås sammen til ett. Begge deler krever kvalifisert flertall på generalforsamlingen.

Hva er tegning av aksjer?

Tegning av aksjer betyr at man forplikter seg til å kjøpe et visst antall aksjer til en bestemt pris. Tegning skjer ved kapitalforhøyelse, enten ved nytegning eller fondsemisjon. Tegningen er bindende for selskapet når styret har godkjent kapitalforhøyelsen.

Hva betyr due diligence?

Due diligence er en grundig selskapsgjennomgang som foretas før et oppkjøp eller en fusjon. Formålet er å avdekke verdier og risiko ved målselskapet, slik at kjøper får et godt beslutningsgrunnlag. De vanligste områdene er finans, skatt, juss, IPR, IT og compliance.

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne i et selskap som utfyller vedtektene. Den kan regulere forhold som forkjøpsrett, styrerepresentasjon, utbytte, stemmegivning og opplysningsplikt. Brudd på aksjonæravtalen er ikke ugyldig i seg selv, men kan gi rett til erstatning.

Hva er forskjellen på et AS og et ASA?

Et aksjeselskap (AS) og et allmennaksjeselskap (ASA) er begge selskaper med begrenset ansvar. De viktigste forskjellene er at ASA kan hente kapital fra allmennheten, har strengere krav til aksjekapital, og er underlagt flere regler om selskapsledelse og rapportering.

Vi bygger sterke selskapsstrukturer og ivaretar dine eierinteresser

Selskapsrett

bottom of page