top of page

Din støttespiller i NAV-systemet

Advokatfirmaet Sterk tilbyr bistand i alle typer trygdesaker. Våre advokater har god kjennskap til folketrygdloven og erfaring med å håndtere klager og anker overfor NAV. Uansett om du søker uføretrygd, dagpenger eller foreldrepenger, vil vi kunne veilede deg gjennom regelverket og gi råd om dine rettigheter. Vi har lang erfaring med å få omgjort feilaktige vedtak og sikre våre klienter de ytelsene de har krav på.

Vårt velferdssystem er en bærebjelke i det norske samfunnet. NAV forvalter en rekke stønadsordninger som skal gi trygghet og hjelp gjennom alle livets faser. Men systemet er komplekst, med et utall lover, forskrifter og rundskriv. Feil og misforståelser skjer, og det er lett å gå glipp av rettigheter man har.

Advokatfirmaet Sterk hjelper privatpersoner i deres møte med NAV. Våre advokater brenner for trygderett og er oppdatert på alle regelendringer. Vi vet at vedtak fra NAV kan ha store konsekvenser for våre klienters liv og økonomi. Derfor setter vi oss grundig inn i hver sak og gir konkrete råd om hva som bør gjøres.

Tjenester

Biler og hjelpemidler

Vurdering av behov og søknad om stønad til bil, hjelpemidler og tilrettelegging. Dispensasjon fra forskrifter om egenbetaling.

Dagpenger

Råd om rettigheter og plikter ved permittering og arbeidsledighet. Bistand med søknad, meldekort og aktivitetsrapporter.

Foreldrepenger

Søknad om foreldrepenger for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Beregning av riktig dekningsgrad og stønadsperiode.

Grunn- og hjelpestønad

Vurdering av om nødvendige ekstrautgifter til pleie og tilsyn, transport eller diett kan dekkes. Søknad og klage.

Sykepenger

Bistand ved søknad om sykepenger utover arbeidsgiverperioden. Klage ved avslag. Råd om rettigheter ved yrkesskader/yrkessykdommer.

Arbeidsavklaringspenger

Søknad om AAP ved sykdom, skade eller lyte. Oppfølging av aktivitetsplan, dialogmøter og frister. Klage ved stans eller avslag.

Uføretrygd

Søknad om uføretrygd, klage eller anke ved avslag. Dokumentasjon av helsemessige begrensninger og manglende arbeidsevne.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Kan man søke om å få ettergitt tilbakekreving?

Ja, hvis tilbakekreving virker urimelig, kan NAV ettergi hele eller deler av kravet etter reglene i folketrygdloven § 22-15. Det beror på en konkret vurdering i hver sak.

Hva er tilbakekreving?

Tilbakekreving betyr at NAV krever å få tilbakebetalt hele eller deler av en ytelse de mener er feilutbetalt, f.eks. pga. for høy inntekt eller endrede forhold.

Kan man klage på Trygderettens kjennelser?

Nei, kjennelser fra Trygderetten er endelige og kan ikke påklages. Men man kan bringe saken inn for lagmannsretten innen 6 måneder hvis det gjelder lovtolkning eller saksbehandlingsfeil.

Hva er friinntekt?

Friinntekt er et beløp uføretrygdede kan tjene uten at trygden reduseres. I 2023 er det generelle friinntektsbeløpet 0,5 G (53.527 kr). Alt over dette reduserer trygden.
Kan man reise til utlandet mens man mottar ytelser? Som hovedregel må man oppholde seg i Norge for å få trygd. For enkelte ytelser kan man søke om å beholde disse under utenlandsopphold i inntil 4 eller 12 uker.

Hvor lenge kan man motta AAP?

AAP kan innvilges for inntil 3 år, med mulighet for forlengelse i 2 år til. Forutsetningen er at man fortsatt er under aktiv behandling eller gjennomfører arbeidsrettede tiltak.

Hva betyr "garantert tilleggspensjon" for unge uføre?

Unge uføre som blir minst 50% ufør før fylte 26 år, får en garantert tilleggspensjon som skal sikre en viss minsteinntekt. Satsen avhenger av uføregraden.

Hva betyr "inntektsevne" og "arbeidsevne"?

nntektsevne er din evne til å skaffe deg inntekt gjennom arbeid. Arbeidsevne er din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Begrepene er viktige for rett til AAP og uføretrygd.

Hva er karenstid?

Karenstid er en ventetid fra du blir syk til du får rett på sykepenger fra NAV. Normalt er dette arbeidsgiverperioden på 16 dager. Selvstendig næringsdrivende kan ha lenger karenstid.

Hvem er medlem i folketrygden?

Alle som er bosatt eller arbeider i Norge er pliktige medlemmer av folketrygden. EØS-borgere og flyktninger har særregler. Medlemskap gir rettigheter og plikter.

Vi kjemper for dine rettigheter og stønader

Trygderett

bottom of page