top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Sterk AS

Eierskifteforsikring dømt for erstatningsansvar grunnet mangelfull veiledning

Oppdatert: 27. mar.

En nylig avsagt avgjørelse fra Finansklagenemnda Eierskifte (FinKN 2023-91) har satt søkelys på forsikringsselskapers ansvar når boligkjøperforsikringen ikke gir forsvarlig bistand til kunden. Et forsikringsselskap ble dømt til å betale erstatning for kundens økonomiske tap som følge av feilaktige og mangelfulle råd fra forsikringsadvokaten.


Saken gjaldt en kunde som hadde tegnet boligkjøperforsikring hos et forsikringsselskap i forbindelse med et boligkjøp i 2016. Da kunden oppdaget en mangel ved boligen, kontaktet han HELP for bistand. Advokaten avslo imidlertid videre bistand i saken, noe som senere viste seg å være en feilvurdering. Da kundens krav mot boligselger i mellomtiden ble foreldet, rettet han erstatningskrav mot forsikingforsikringsselskap for tapet han var blitt påført.


En fersk nemndavgjørelse slår fast at et forsikringsselskap er erstatningsansvarlig for advokatfeil ved bruk av boligkjøperforsikring.

Flertallets konklusjon - erstatningsansvar

Et flertall i Finansklagenemnda gav kunden medhold og tilkjente ham erstatning. Flertallet fant at kundens mangelskrav mot selger ville ha ført frem dersom kravet ikke var blitt foreldet. Forsikringselskapet sitt avslag om videre bistand ble ansett som erstatningsbetingende uaktsomt.


Flertallet la særlig vekt på at kunden ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om de forestående foreldelsesreglene da forsikringsadvokaten trakk seg fra oppdraget. Informasjonen som ble gitt om foreldelse var både knapp og til dels misvisende.


Rådgivningen fra HELPs advokat oppfylte dermed ikke kravene til forsvarlig veiledning etter god advokatskikk, og dette utgjorde ansvarsgrunnlag for erstatning. Flertallet fant klar årsakssammenheng mellom den mangelfulle advokatbistanden og kundens økonomiske tap i form av tapt prisavslag og erstatningskrav mot selger.


Mindretallets syn

Et mindretall i nemnda var uenig i at kunden hadde krav på erstatning, og viste til at det ikke forelå noen mangel ved boligen. Mindretallet mente at området for eksklusiv bruksrett uansett ikke hadde noen verdimessig betydning for boligen, slik at en eventuell svikt i opplysningene ikke hadde virket inn på kjøpsavtalen.


Erstatningsbeløpet

Erstatningsbeløpet ble av flertallet skjønnsmessig fastsatt til 400.000 kroner basert på en hypotetisk vurdering av prisavslaget kunden kunne fått mot selger. I tillegg fikk kunden dekket advokatutgifter i den forutgående tvisten med forsikringsselskapet på 50.000 kroner, samt omkostninger til sakkyndige og sakskostnader. Samlet erstatningssum ble dermed på 470.000 kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter.


Advokatens kommentar

Advokat Servet Yildiz Stêrk fra Advokatfirmaet Sterk, som har spisskompetanse innen eiendomsrett, er ikke overrasket over utfallet i saken:


"Avgjørelsen bekrefter det strenge profesjonsansvaret som ligger på forsikringsselskapenes advokater når de gir råd til forbrukere. Særlig har advokaten et betydelig ansvar for å gi konkret og utvetydig veiledning om kompliserte foreldelsesregler. En generell henvisning til foreldelsesreglene er ikke tilstrekkelig", uttaler Yildiz Stêrk.


Han peker også på at forsikringsvilkårene i boligkjøperforsikringer ofte er uklare og vanskelig tilgjengelige for kunden. Reglene om forsikringsselskapets ansvar er gjerne formulert som ansvarsfraskrivelser.


"Dommen viser at domstolene vil kunne sette til side slike ansvarsbegrensninger dersom forsikringsselskapet ikke har gitt forsvarlig bistand til kunden. Det er viktig at forsikringsselskaper som denne nå gjennomgår sine rutiner for oppfølging i saker der bistand avslås, slik at kunden settes i stand til å ivareta sine interesser på egen hånd", sier Yildiz Stêrk.


Avslutning

Avgjørelsen i Finansklagenemnda gir en prinsipiell avklaring av forsikringsselskapers erstatningsansvar ved mangelfull bistand i boligkjøperforsikringssaker. Dommen viser at det er lite rom for å gjemme seg bak uklare ansvarsfraskrivelser i forsikringsvilkårene dersom advokatbistanden objektivt sett er uforsvarlig.


Forbrukerkjøpere av bolig bør merke seg at man ikke er helt prisgitt forsikringsselskapets vurderinger i slike saker. Ved feilaktig avslag eller mangelfull veiledning kan det være grunnlag for å rette erstatningskrav mot selskapet for positive kontraktsinteresser, inkludert prisavslag, erstatning og omkostninger.


Hvis du selv har opplevd å få avslag på dekning under boligkjøperforsikringen, bør du ta kontakt med en advokat med spesialkunnskap på området for å vurdere muligheten for å rette krav mot forsikringsselskapet.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page