top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Hvordan håndtere tvister og uenigheter med et tyrkisk verft

Bygging av skip ved et utenlandsk verft innebærer alltid en viss risiko for at det kan oppstå uenigheter underveis i prosjektet. Kulturelle forskjeller, språkbarrierer og motstridende forventninger kan bli grobunn for konflikter. Hva bør norske redere gjøre om de havner i en tvist med et tyrkisk verft?


Oppstår det tvist med tyrkisk verft? Advokat Servet Yildiz Stêrk deler gode råd til redere som må håndtere en tvist med tyrkiske verft.

Voldgift eller domstolsbehandling?

Det viktigste er å ha tenkt gjennom konfliktløsningsmekanismen allerede ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten bør regulere både lovvalg, verneting og tvisteløsningsform. Etter vår erfaring vil det i de fleste tilfeller være en klar fordel for norske parter å avtale voldgift fremfor alminnelige domstoler. Dette sikrer en nøytral behandling av tvisten for et spesialisert forum, uten risiko for lokale særegenheter ved tyrkiske domstoler. Voldgiftsdommer er også lettere å få fullbyrdet internasjonalt enn ordinære dommer.


Vi anbefaler å avtale voldgift etter reglene til en vel ansett internasjonal voldgiftsinstitusjon, for eksempel International Chamber of Commerce (ICC) i Paris. Kontrakten bør angi både verneting og prosessspråk. London og engelsk er ofte et naturlig valg for norske parter.


Vær oppmerksom på at selv om kontrakten angir fremmed verneting, kan tyrkiske domstoler likevel anse seg kompetente til å treffe midlertidige avgjørelser, for eksempel arrest eller midlertidig forføyning, for å beskytte verdier i Tyrkia. Dette er regulert i tyrkiske prosessregler.


Hva om det ikke er avtalt voldgift?

Dersom kontrakten ikke inneholder en voldgiftsklausul, vil tvister måtte løses for alminnelige domstoler. Hvis partene ikke har avtalt noe om verneting, vil tyrkiske domstoler som regel anse seg kompetente så lenge verftet ligger i Tyrkia. Saksøker kan imidlertid ha mulighet til å anlegge sak i hjemlandet basert på nasjonale vernetingsregler.


De rettslige rammene for en tvist vil da bestemmes av lovvalgsreglene i domstollandet. Partene har frihet til å avtale bakgrunnsrett i kontrakten, men tyrkiske domstoler har anledning til å anvende ufravikelige regler i tyrkisk rett uavhengig av partenes lovvalg.


Søk juridisk bistand tidlig

Dessverre ser vi ofte at norske aktører venter for lenge med å oppsøke juridisk kompetanse når en tvist har oppstått. Kostnadene løper raskt, og eskalerende konflikt vanskeliggjør minnelige løsninger. Vårt klare råd er å søke bistand fra en erfaren advokat med spesialkompetanse på maritim kontraktsrett så snart det oppstår uenighet. I en tidlig fase er mulighetene gode for å finne kommersielt fornuftige løsninger, mens partenes posisjoner gjerne låses etter hvert som tiden går.


Forbered grundig dokumentasjon

I møte med et erfarent advokatteam bør rederiet sammenstille all relevant dokumentasjon og kommunikasjon vedrørende tvisten. Gjennomgå byggekontrakt og øvrig avtaleverk, tekniske spesifikasjoner, fremdriftsplaner, endringsordre, leveringsprotokoller, e-poster, møtereferater, fakturaer mv. Organiser materialet kronologisk og tematisk. Sett opp en kortfattet saksfremstilling med tidslinje og hovedpunkter. Dette vil lette advokatens arbeid betraktelig.


Tenk fremover - og bakover

Sammen med rådgiver bør rederiet ta stilling til sitt kommersielle siktemål med en tvist. Er målet å fullføre byggingen etter kontrakten eller å heve kjøpet? Skal verftet gis anledning til å utbedre eventuelle mangler, eller er tilliten så svekket at et slikt samarbeid er utelukket? Ønskes erstatning, prisavslag eller tilbakebetaling av forskudd?


Gå samtidig tilbake i tid og gjennomgå korrespondanse og hendelsesforløp. Har rederiet selv bidratt til misligheter eller forsinkelser, for eksempel ved sene eller uklare tegningsleveranser? Har verftet krevd endringsordre for forhold kjøper hevder ligger innenfor opprinnelig kontrakt? Ryddige linjer og god dokumentasjon er avgjørende for utfallet av en tvist.


Vurder forhandlings- og prosessrisiko

Advokaten vil kunne gi en foreløpig vurdering av rederiets rettslige posisjon og sannsynlige utfall basert på det foreliggende materialet. Basert på dette må det gjøres en avveining av kostnad og nytte ved eventuell rettslig forfølgning. I noen tilfeller kan det lønne seg å strekke seg langt for å nå et forlik, fremfor langvarig og usikker tvisteløsning. I andre situasjoner vil unnvikenhet bare føre til tap av verdier og rettigheter. Uansett er gode råd fra en uavhengig juridisk rådgiver forankret i solid bransjekunnskap avgjørende for å treffe de riktige valgene.


Konklusjon

En tvist med et utenlandsk verft vil aldri være en ønskesituasjon. Men med grundige forberedelser, kloke veivalg og riktig juridisk kompetanse i ryggen, er det fullt mulig å ivareta sine interesser på en god måte. Advokatfirmaet Sterk har lang erfaring med å bistå norske klienter i små og store byggeprosjekter ved tyrkiske verft. Vi kjenner den rettslige og kommersielle konteksten. Våre advokater står klare til å rådgi rederier som ønsker å forebygge eller løse tvister på en effektiv måte.

Siste innlegg

Se alle