top of page
  • Forfatterens bildeServet Yildiz Stêrk

Slik sikrer du at HMS-krav blir ivaretatt ved tyrkiske verft

Oppdatert: 24. mar.

Når norske rederier skal bygge skip ved tyrkiske verft, er det avgjørende å forsikre seg om at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt på en god måte. Her er noen viktige punkter å ha med i kontrakten og oppfølgingen for å sikre at HMS-kravene overholdes.


Skal du bygge skip i Tyrkia? Her er de viktigste grepene for å ivareta HMS-krav i kontrakter og oppfølging av verftet.

Kontraktfest HMS-krav og standarder

Vær tydelig i kontrakten på hvilke HMS-krav og standarder verftet må etterleve. Henvis gjerne til anerkjente internasjonale standarder som ISO 45001 for arbeidsmiljø. Spesifiser også sanksjoner ved brudd på HMS-reglene.


Krev full rapportering av ulykker

Kontrakten bør pålegge verftet å umiddelbart rapportere alle personskader, dødsfall og alvorlige nestenhendelser under byggingen. Sett også krav til grundig granskning og iverksetting av tiltak.


Gjennomfør jevnlige inspeksjoner

Legg inn i kontrakten at du som kunde har rett til å inspisere verftet med jevne mellomrom. Under inspeksjonene bør det kontrolleres at nødvendig verneutstyr er på plass og i bruk, at stillaser og kraner er i forskriftsmessig stand, og at verftet har gode beredskapsrutiner.


Ha en fast HMS-ansvarlig på verftet

Krev at verftet til enhver tid skal ha en dedikert person som følger opp HMS på vegne av kunden. Denne bør ha myndighet til å stanse arbeidet ved alvorlige avvik. Sørg også for en klar rapporteringslinje til kundens egen organisasjon.


Følg opp underleverandørene

Sjekk at verftet har gode rutiner for å følge opp at også underleverandører etterlever HMS-kravene. Vurder å ta inn i kontrakten at kunden må godkjenne sentrale underleverandører.


Ved å ta inn disse elementene i kontraktsarbeidet og den løpende oppfølgingen, har norske redere og verftkunder gode muligheter til å sikre at internasjonale HMS-standarder blir etterlevd også ved tyrkiske verft. Advokatfirmaet Sterk bistår gjerne med juridisk rådgivning rundt HMS-krav i kontrakter med utenlandske verft.

18 visninger

Siste innlegg

Se alle