top of page

Vi kjemper for dine rettigheter og muligheter i Norge

Advokatfirmaet Sterk har spisskompetanse innen alle områder av utlendingsretten. Våre advokater bistår både privatpersoner og bedrifter med alt fra arbeidstillatelser og familiegjenforening til asylsøknader og statsborgerskapssaker. Vi har lang erfaring med å håndtere komplekse saker, og nøler ikke med å ta kampen mot myndighetene når det er nødvendig for å ivareta våre klienters rettigheter.

Utlendingsrett er et krevende fagfelt. Regelverket er komplisert og endres hyppig. Saksbehandlingen kan være lang, med høye krav til dokumentasjon. Samtidig står ofte mye på spill, både for søkeren selv og eventuelle familiemedlemmer. Å få avslag på en søknad eller bli utvist fra landet kan ha dramatiske konsekvenser for den det gjelder.

Hos Advokatfirmaet Sterk forstår vi disse utfordringene. Mange av våre advokater har selv opplevd hvordan det er å være ny i Norge. Vi vet at hver sak er unik, og at det kan være avgjørende å få individuelt tilpasset bistand. Gjennom vårt arbeid med hundrevis av utlendingssaker har vi opparbeidet oss solid kompetanse, gode kontakter og bred erfaring.

Tjenester

Asyl og beskyttelse

Asylsøknader og anmodning om realitetsbehandling. Gjennomgang av beskyttelsesgrunner og humanitære forhold. Klage til UNE.

Visum og Schengen

Søknad om besøksvisum og Schengenvisum. Klage ved avslag. Begrensninger og rettigheter under visumopphold. Innreiseforbud.

Utvisning og bortvisning

Klage og omgjøring av utvisningsvedtak eller bortvisning. Konsekvenser for familieliv, barn, helse og sikkerhet ved retur.

Statsborgerskap

Søknad om norsk statsborgerskap ved fødsel, melding, adopsjon eller bevilling. Bistand ved tilbakekall eller tap av statsborgerskap.

Permanent oppholdstillatelse

Søknad om permanent opphold i Norge. Vilkår om botid, gjennomført norskopplæring, selvforsørgelse mv. Tilbakekall og bortfall.

Familieinnvandring

Bistand til referanseperson og søker. Førstegangs familieetablering, -gjenforening og -besøk. Tilknytningskrav, underhold og bolig.

Arbeidstillatelser

Søknad om arbeidstillatelse, fornyelse, endringer i arbeidsforhold, klage og omgjøring ved avslag. Faglærte, sesongarbeidere og spesialister.

Kontaktpersoner

Servet Yildiz Stêrk

Servet Yildiz Stêrk

Advokat

Advokat Servet Yildiz Stêrk er en anerkjent jurist og internasjonal forhandlingsekspert kjent for sin strategiske tenkning, grundige saksforberedelser og sterke prosedyreevner. Han har en unik bakgrunn med erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har mottatt Advokatforeningens talentpris 2021 for sitt fremragende arbeid.

Ece Ella Stêrk

Ece Ella Stêrk

Forretningsutvikler

Ece Ella Stêrk er strategi- og forretningsutvikler hos Advokatfirmaet Sterk med bred erfaring innen digital strategi og dataanalyse. Hun er opptatt av å skape verdi for kundene gjennom en analytisk tilnærming kombinert med kreativ forretningsutvikling.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er familieinnvandring?

Familieinnvandring er når en utlending får oppholdstillatelse i Norge fordi de er i familie med en som allerede bor her. Dette omfatter både gjenforening og etablering.

Hva er et innreiseforbud?

Et innreiseforbud er en konsekvens av utvisning og innebærer at utlendingen ikke kan reise inn i Norge eller andre Schengenstater så lenge forbudet gjelder.

Hvordan beregnes botidskrav for permanent opphold?

Botid er den tiden man har hatt lovlig opphold i Norge. Det finnes ulike beregningsregler for ulike oppholdsgrunnlag, med fratrekk for enkelte perioder.

Når blir utvisningsvedtak iverksatt?

Et utvisningsvedtak iverksettes vanligvis ikke før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Ved særlige grunner kan det iverksettes straks, jf. utl. § 95.

Hva er et omgjøringsvedtak?

Et omgjøringsvedtak er når forvaltningen endrer sitt eget vedtak uten klage, enten av eget tiltak eller etter anmodning fra parten, jf. fvl. § 35.

Hva er Dublin III-forordningen?

Dublin III regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad. Hovedregelen er at dette er det første landet søkeren kommer til.

Hva er et Schengenvisa?

Et Schengenvisa er et visum som gir rett til innreise og opphold inntil 90 dager i hele Schengenområdet. Norge deltar i Schengensamarbeidet.

Hva betyr FNs flyktningkonvensjon?

Flyktningkonvensjonen definerer hvem som er flyktning og flyktningers rettsstilling. Norge er folkerettslig forpliktet av denne, og utlendingsloven er tolket i samsvar med den.

Kan man søke asyl fra utlandet?

Nei, hovedregelen er at asylsøknad må fremsettes personlig etter ankomst til Norge. Unntak gjelder for overføringsflyktninger som får kollektiv beskyttelse.

Hva er forskjellen på statsborgerskap og permanent opphold?

Permanent opphold gir rett til varig opphold og arbeid i Norge, men ikke fulle rettigheter som norsk statsborger, f.eks. stemmerett og norsk pass.

Din partner innen utlendingsrett

Utlendingsrett

bottom of page